لیست قیمت قطعات مکمل

تاریخ بروزرسانی : 1398/10/01

ردیف کد شرح متعلقات(پیچ و مهره مربوطه) تعداد قیمت واحد (ریال)
1 cw2175/200 – cw2175H/200 کلاف پایه اصلی ندارد 1 12,000,000
2 cw2175H/200 – cw2175H/200 صفحه پایه دارد 1 950,000
3 cw2175/200 – cw2175H/200 ریل نری سمت چپ همراه با بلبرینگ دارد 1 1,500,000
4 cw2175/200 – cw2175H/200 ریل نری سمت راست همراه با بلبرینگ و استپ ترمز دارد 1 2,200,000
5 cw2175/200 – cw2175H/200 کشو همراه با ریل مادگی و بلبرینگ و گونیا استپ دارد 1 4,500,000
6 cw2175/200 – cw2175H/200 بوم جرثقیل دارد 1 3,500,000
7 cw2175/200 – cw2175H/200 بادبند ضربدری کف پایه ها دارد یک دست 2 عددی 500,000
8 cw2175/200 – cw2175H/200 بادبند ضربدری بالا پایه ها دارد یک دست 2 عددی 500,000
9 cw2175/200 – cw2175H/200 بادبند طولی ناودانی شکل دهانه ها دارد 1 1,000,000
10 cw2175/200 – cw2175H/200 اتصال پایه به دیوار یا بدنه دارد 1 600,000
11 cw2175/200 – cw2175H/200 گونیا استپ بوم جرثقیل دارد یک دست 4 عددی 700,000
12 cw2175/200 ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیل دارد 1 2,200,000
13 cw2175/200 ریل نبشی جلوی بوم جرثقیل دارد یک دست 2 عددی 1,800,000
14 cw2175H/200 ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیل دارد 1 1,600,000
15 cw2175H/200 ریل نبشی جلوی بوم جرثقیل دارد یک دست 2 عددی 1,100,000
16 cw2175/300 – cw2175H/300 کلاف پایه اصلی ندارد 1 15,500,000
17 cw2175/300 – cw2175H/300 صفحه پایه دارد 1 1,050,000
18 cw2175/300 – cw2175H/300 ریل نری سمت چپ همراه با بلبرینگ دارد 1 1,500,000
19 cw2175/300 – cw2175H/300 ریل نری سمت راست همراه با بلبرینگ و استپ ترمز دارد 1 2,200,000
20 cw2175/300 – cw2175H/300 کشو همراه با ریل مادگی و بلبرینگ و گونیا استپ دارد 1 5,500,000
21 cw2175/300 – cw2175H/300 بوم جرثقیل دارد 1 3,500,000
22 cw2175/300 – cw2175H/300 بادبند ضربدری کف پایه ها دارد یک دست 2 عددی 500,000
23 cw2175/300 – cw2175H/300 بادبند ضربدری بالا پایه ها دارد یک دست 2 عددی 500,000
24 cw2175/300 – cw2175H/300 بادبند طولی ناودانی شکل دهانه ها دارد 1 1,000,000
25 cw2175/300 – cw2175H/300 اتصال پایه به دیوار یا بدنه دارد 1 600,000
26 cw2175/300 – cw2175H/300 گونیا استپ بوم جرثقیل دارد یک دست 4 عددی 700,000
27 cw2175/300 – cw2175H/300 بادبند ضرب دری دهانه عقب دارد یک دست 2 عددی 1,000,000
28 cw2175/300 ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیل دارد 1 2,200,000
29 cw2175/300 ریل نبشی جلوی بوم جرثقیل دارد یک دست 2 عددی 1,800,000
30 cw2175H/300 ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیل دارد 1 1,600,000
31 cw2175H/300 ریل نبشی جلوی بوم جرثقیل دارد یک دست 2 عددی 1,100,000
32 190S طبقه یا سینی همراه با 6 عدد پایه و کلیپس ندارد 1 2,450,000
33 190S سطح روی کشو (9224) همراه با کلیپس ندارد 1 1,700,000
34 190S پالت (9213) همراه با کلیپس ندارد 1 430,000
35 190S پالت (9206) همراه کلیپس ندارد 1 430,000
36 190S کشو تقسیم بندی پازلی (9219) ندارد 1 2,800,000
37 190S کشو (9218) ندارد 1 2,400,000
38 190S کشو (9217) ندارد 1 2,200,000
39 190S ریل نری مادگی چپ و راست همراه با کلیپس ندارد یک دست 400,000
40 523-524 سینی ابزار همراه با پالت پلاستیکی ندارد 1 950,000
41 497G-SU1400 سینی ابزار همراه با پالت پلاستیکی ندارد 1 950,000
42 W1950 پایه عمودی (1942) سانت همراه با کفی و پایه پلاستیک ندارد 1 2,300,000
43 W1950 پایه عمودی 1037 سانت بدون  کفی و پایه پلاستیک ندارد 1 1,100,000
44 W1950 پایه عمودی 1942 سانت بدون  کفی و پایه پلاستیک ندارد 1 1,900,000
45 W1950 پایه عمودی (1942) سانت مخصوص کنج قسمت عقب همراه با کفی و پایه ندارد 1 2,600,000
46 W1950 پایه عمودی (1942) سانت مخصوص کنج قسمت جلو همراه با کفی و پایه ندارد 1 2,600,000
47 W1950 پایه عمودی (1037) سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت عقب ندارد 1 1,350,000
48 W1950 پایه عمودی (1037) سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت جلو ندارد 1 1,350,000
49 W1950 پایه عمودی 1942 سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت عقب ندارد 1 2,400,000
50 W1950 پایه عمودی 1942 سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت جلو ندارد 1 2,400,000
51 W1950 سینی یا طبقه ندارد 1 1,100,000
52 W1950 سینی یا طبقه مخصوص گوشه سمت چپ ندارد 1 1,250,000
53 W1950 سینی یا طبقه مخصوص گوشه سمت راست ندارد 1 1,250,000
54 W1950 پایه طولی نگهدارنده سینی یا طبقه (979) سانت ندارد 1 600,000
55 W1950 پایه طولی نگهدارنده سینی یا طبقه گوشه عقب (993) سانت ندارد 1 650,000
56 W1950 پایه طولی نگهدارنده سینی یا طبقه گوشه جلو (565) سانت ندارد 1 600,000
57 W1950 بادبند عرضی دارد 1 600,000
58 W1950 بادبند عرضی گوشه دارد 1 950,000
59 W1950 بادبند ضربدری کف پایه ها دارد یک دست 2 عددی 600,000
60 W1950 بادبند ضربدری بالای پایه ها دارد یک دست 2 عددی 600,000
61 W1950 بادبند ضربدری دهنه کناره پایه ها دارد یک دست 2 عددی 600,000
62 W1950 بادبند ضربدری دهنه وسط پایه های گوشه دارد یک دست 2 عددی 600,000
63 W1950 بادبند طولی بالا و پائین دهانه های پایه ها دارد 1 550,000
64 W1950 بادبند ضربدری کف پایه های گوشه دارد یک دست 2 عددی 600,000
65 W1950 بادبند ضربدری بالا پایه های گوشه دارد یک دست 2 عددی 600,000
66 W1950 بوش اتصال پایه ها مخصوص گوشه قسمت عقب دارد 1 950,000
67 W1950 بوش اتصال پایه ها مخصوص گوشه قسمت جلو دارد 1 950,000
68 W1950 بوش اتصال پایه قسمتهای طولی دارد 1 850,000
69 W1950 بادبند طولی بالا و پائین دهانه های گوشه عقب پایه ها دارد یک دست 4 عددی 1,600,000
70 W1950 بادبند طولی بالا و پائین دهانه های گوشه جلو پایه ها دارد یک دست 4 عددی 1,600,000
71 W1950 پایه عمودی اصلی1896 سانت ندارد 1 1,800,000
72 W1950 پایه طولی متحرک نگهدارنده طبقه یا سینی ندارد 1 450,000
73 W1950 پایه طولی پیچ خور ثابت نگهدارنده طبقه یا سینی دارد 1 500,000
74 W1950 بادبند طولی دارد 1 500,000
75 W1950 طبقه یا سینی ندارد 1 1,100,000
76 W1950 اتصال پایه به دیوار یا بدنه دارد 1 230,000
77 W1950 پایه عمودی 960 سانت ندارد 1 1,000,000
78 W1950 کفی پایه همراه با پایه پلاستیک دارد 1 400,000
79 W1950 بوش اتصال پایه های اصلی دارد 1 750,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.