لیست قیمت قطعات مکمل

تاریخ بروزرسانی : 1397/07/25

ردیف کد شرح متعلقات(پیچ و مهره مربوطه) تعداد قیمت واحد (ریال)
1 cw2175/200 – cw2175H/200 کلاف پایه اصلی ندارد 1 10,500,000
2 cw2175/200 – cw2175H/200 صفحه پایه دارد 1 750,000
3 cw2175/200 – cw2175H/200 ریل نری سمت چپ همراه با بلبرینگ دارد 1 1,100,000
4 cw2175/200 – cw2175H/200 ریل نری سمت راست همراه با بلبرینگ و استپ ترمز دارد 1 1,700,000
5 cw2175/200 – cw2175H/200 کشو همراه با ریل مادگی و بلبرینگ و گونیا استپ دارد 1 3,500,000
6 cw2175/200 – cw2175H/200 بوم جرثقیل دارد 1 3,000,000
7 cw2175/200 – cw2175H/200 بادبند ضربدری کف پایه ها دارد یک دست 2 عددی 300,000
8 cw2175/200 – cw2175H/200 بادبند ضربدری بالا پایه ها دارد یک دست 2 عددی 300,000
9 cw2175/200 – cw2175H/200 بادبند طولی ناودانی شکل دهانه ها دارد 1 700,000
10 cw2175/200 – cw2175H/200 اتصال پایه به دیوار یا بدنه دارد 1 400,000
11 cw2175/200 – cw2175H/200 گونیا استپ بوم جرثقیل دارد یک دست 4 عددی 600,000
12 cw2175/200 ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیل دارد 1 1,900,000
13 cw2175/200 ریل نبشی جلوی بوم جرثقیل دارد یک دست 2 عددی 1,500,000
14 cw2175H/200 ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیل دارد 1 1,400,000
15 cw2175H/200 ریل نبشی جلوی بوم جرثقیل دارد یک دست 2 عددی 900,000
16 cw2175/300 – cw2175H/300 کلاف پایه اصلی ندارد 1 13,500,000
17 cw2175/300 – cw2175H/300 صفحه پایه دارد 1 850,000
18 cw2175/300 – cw2175H/300 ریل نری سمت چپ همراه با بلبرینگ دارد 1 1,100,000
19 cw2175/300 – cw2175H/300 ریل نری سمت راست همراه با بلبرینگ و استپ ترمز دارد 1 1,700,000
20 cw2175/300 – cw2175H/300 کشو همراه با ریل مادگی و بلبرینگ و گونیا استپ دارد 1 4,500,000
21 cw2175/300 – cw2175H/300 بوم جرثقیل دارد 1 3,000,000
22 cw2175/300 – cw2175H/300 بادبند ضربدری کف پایه ها دارد یک دست 2 عددی 300,000
23 cw2175/300 – cw2175H/300 بادبند ضربدری بالا پایه ها دارد یک دست 2 عددی 300,000
24 cw2175/300 – cw2175H/300 بادبند طولی ناودانی شکل دهانه ها دارد 1 700,000
25 cw2175/300 – cw2175H/300 اتصال پایه به دیوار یا بدنه دارد 1 400,000
26 cw2175/300 – cw2175H/300 گونیا استپ بوم جرثقیل دارد یک دست 4 عددی 600,000
27 cw2175/300 ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیل دارد 1 1,900,000
28 cw2175/300 ریل نبشی جلوی بوم جرثقیل دارد یک دست 2 عددی 1,500,000
29 cw2175H/300 ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیل دارد 1 1,400,000
30 cw2175H/300 ریل نبشی جلوی بوم جرثقیل دارد یک دست 2 عددی 900,000
31 190S طبقه یا سینی همراه با 6 عدد پایه و کلیپس ندارد 1 1,500,000
32 190S سطح روی کشو (9224) همراه با کلیپس ندارد 1 1,200,000
33 190S پالت (9213) همراه با کلیپس ندارد 1 350,000
34 190S پالت (9206) همراه کلیپس ندارد 1 350,000
35 190S کشو تقسیم بندی پازلی (9219) ندارد 1 1,950,000
36 190S کشو (9218) ندارد 1 1,550,000
37 190S کشو (9217) ندارد 1 1,450,000
38 190S ریل نری مادگی چپ و راست همراه با کلیپس ندارد یک دست 300,000
39 523-524…… سینی ابزار همراه با پالت پلاستیکی ندارد 1 750,000
40 497G-SU1400 سینی ابزار همراه با پالت پلاستیکی ندارد 1 650,000
41 W1990 پایه عمودی (1942) سانت همراه با کفی و پایه پلاستیک ندارد 1 1,950,000
42 W1990 پایه عمودی 1037 سانت بدون  کفی و پایه پلاستیک ندارد 1 950,000
43 W1990 پایه عمودی 1942 سانت بدون  کفی و پایه پلاستیک ندارد 1 1,700,000
44 W1990 پایه عمودی (1942) سانت مخصوص کنج قسمت عقب همراه با کفی و پایه ندارد 1 2,350,000
45 W1990 پایه عمودی (1942) سانت مخصوص کنج قسمت جلو همراه با کفی و پایه ندارد 1 2,350,000
46 W1990 پایه عمودی (1037) سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت عقب ندارد 1 1,200,000
47 W1990 پایه عمودی (1037) سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت جلو ندارد 1 1,200,000
48 W1990 پایه عمودی 1942 سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت عقب ندارد 1 2,100,000
49 W1990 پایه عمودی 1942 سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت جلو ندارد 1 2,100,000
50 W1990 سینی یا طبقه ندارد 1 950,000
51 W1990 سینی یا طبقه مخصوص گوشه سمت چپ ندارد 1 1,100,000
52 W1990 سینی یا طبقه مخصوص گوشه سمت راست ندارد 1 1,100,000
53 W1990 پایه طولی نگهدارنده سینی یا طبقه (979) سانت ندارد 1 500,000
54 W1990 پایه طولی نگهدارنده سینی یا طبقه گوشه عقب (993) سانت ندارد 1 550,000
55 W1990 پایه طولی نگهدارنده سینی یا طبقه گوشه جلو (565) سانت ندارد 1 500,000
56 W1990 بادبند عرضی دارد 1 500,000
57 W1990 بادبند عرضی گوشه دارد 1 800,000
58 W1990 بادبند ضربدری کف پایه ها دارد یک دست 2 عددی 500,000
59 W1990 بادبند ضربدری بالای پایه ها دارد یک دست 2 عددی 500,000
60 W1990 بادبند ضربدری دهنه کناره پایه ها دارد یک دست 2 عددی 500,000
61 W1990 بادبند ضربدری دهنه وسط پایه های گوشه دارد یک دست 2 عددی 500,000
62 W1990 بادبند طولی بالا و پائین دهانه های پایه ها دارد 1 450,000
63 W1990 بادبند ضربدری کف پایه های گوشه دارد یک دست 2 عددی 500,000
64 W1990 بادبند ضربدری بالا پایه های گوشه دارد یک دست 2 عددی 500,000
65 W1990 بوش اتصال پایه ها مخصوص گوشه قسمت عقب دارد 1 850,000
66 W1990 بوش اتصال پایه ها مخصوص گوشه قسمت جلو دارد 1 850,000
67 W1990 بوش اتصال پایه قسمتهای طولی دارد 1 750,000
68 W1990 بادبند طولی بالا و پائین دهانه های گوشه عقب پایه ها دارد یک دست 4 عددی 1,400,000
69 W1990 بادبند طولی بالا و پائین دهانه های گوشه جلو پایه ها دارد یک دست 4 عددی 1,400,000
70 W1950 پایه عمودی اصلی1896 سانت ندارد 1 1,500,000
71 W1950 پایه طولی متحرک نگهدارنده طبقه یا سینی ندارد 1 350,000
72 W1950 پایه طولی پیچ خور ثابت نگهدارنده طبقه یا سینی دارد 1 400,000
73 W1950 بادبند طولی دارد 1 400,000
74 W1950 طبقه یا سینی ندارد 1 950,000
75 W1950 اتصال پایه به دیوار یا بدنه دارد 1 200,000
76 W1950 پایه عمودی 960 سانت ندارد 1 850,000
77 W1950 کفی پایه همراه با پایه پلاستیک دارد 1 300,000
78 W1950 بوش اتصال پایه های اصلی دارد 1 650,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.