لیست قیمت قطعات مکمل

تاریخ بروزرسانی : 1397/07/25

ردیفکدشرحمتعلقات(پیچ و مهره مربوطه)تعدادقیمت واحد (ریال)
1cw2175/200 – cw2175H/200کلاف پایه اصلیندارد110,500,000
2cw2175/200 – cw2175H/200صفحه پایهدارد1750,000
3cw2175/200 – cw2175H/200ریل نری سمت چپ همراه با بلبرینگدارد11,100,000
4cw2175/200 – cw2175H/200ریل نری سمت راست همراه با بلبرینگ و استپ ترمزدارد11,700,000
5cw2175/200 – cw2175H/200کشو همراه با ریل مادگی و بلبرینگ و گونیا استپدارد13,500,000
6cw2175/200 – cw2175H/200بوم جرثقیلدارد13,000,000
7cw2175/200 – cw2175H/200بادبند ضربدری کف پایه هاداردیک دست 2 عددی300,000
8cw2175/200 – cw2175H/200بادبند ضربدری بالا پایه هاداردیک دست 2 عددی300,000
9cw2175/200 – cw2175H/200بادبند طولی ناودانی شکل دهانه هادارد1700,000
10cw2175/200 – cw2175H/200اتصال پایه به دیوار یا بدنهدارد1400,000
11cw2175/200 – cw2175H/200گونیا استپ بوم جرثقیلداردیک دست 4 عددی600,000
12cw2175/200ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیلدارد11,900,000
13cw2175/200ریل نبشی جلوی بوم جرثقیلداردیک دست 2 عددی1,500,000
14cw2175H/200ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیلدارد11,400,000
15cw2175H/200ریل نبشی جلوی بوم جرثقیلداردیک دست 2 عددی900,000
16cw2175/300 – cw2175H/300کلاف پایه اصلیندارد113,500,000
17cw2175/300 – cw2175H/300صفحه پایهدارد1850,000
18cw2175/300 – cw2175H/300ریل نری سمت چپ همراه با بلبرینگدارد11,100,000
19cw2175/300 – cw2175H/300ریل نری سمت راست همراه با بلبرینگ و استپ ترمزدارد11,700,000
20cw2175/300 – cw2175H/300کشو همراه با ریل مادگی و بلبرینگ و گونیا استپدارد14,500,000
21cw2175/300 – cw2175H/300بوم جرثقیلدارد13,000,000
22cw2175/300 – cw2175H/300بادبند ضربدری کف پایه هاداردیک دست 2 عددی300,000
23cw2175/300 – cw2175H/300بادبند ضربدری بالا پایه هاداردیک دست 2 عددی300,000
24cw2175/300 – cw2175H/300بادبند طولی ناودانی شکل دهانه هادارد1700,000
25cw2175/300 – cw2175H/300اتصال پایه به دیوار یا بدنهدارد1400,000
26cw2175/300 – cw2175H/300گونیا استپ بوم جرثقیلداردیک دست 4 عددی600,000
27cw2175/300ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیلدارد11,900,000
28cw2175/300ریل نبشی جلوی بوم جرثقیلداردیک دست 2 عددی1,500,000
29cw2175H/300ریل ناودانی قسمت عقب بوم جرثقیلدارد11,400,000
30cw2175H/300ریل نبشی جلوی بوم جرثقیلداردیک دست 2 عددی900,000
31190Sطبقه یا سینی همراه با 6 عدد پایه و کلیپسندارد11,500,000
32190Sسطح روی کشو (9224) همراه با کلیپسندارد11,200,000
33190Sپالت (9213) همراه با کلیپسندارد1350,000
34190Sپالت (9206) همراه کلیپسندارد1350,000
35190Sکشو تقسیم بندی پازلی (9219)ندارد11,950,000
36190Sکشو (9218)ندارد11,550,000
37190Sکشو (9217)ندارد11,450,000
38190Sریل نری مادگی چپ و راست همراه با کلیپسنداردیک دست300,000
39523-524……سینی ابزار همراه با پالت پلاستیکیندارد1750,000
40497G-SU1400سینی ابزار همراه با پالت پلاستیکیندارد1650,000
41W1990پایه عمودی (1942) سانت همراه با کفی و پایه پلاستیکندارد11,950,000
42W1990پایه عمودی 1037 سانت بدون  کفی و پایه پلاستیکندارد1950,000
43W1990پایه عمودی 1942 سانت بدون  کفی و پایه پلاستیکندارد11,700,000
44W1990پایه عمودی (1942) سانت مخصوص کنج قسمت عقب همراه با کفی و پایهندارد12,350,000
45W1990پایه عمودی (1942) سانت مخصوص کنج قسمت جلو همراه با کفی و پایهندارد12,350,000
46W1990پایه عمودی (1037) سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت عقبندارد11,200,000
47W1990پایه عمودی (1037) سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت جلوندارد11,200,000
48W1990پایه عمودی 1942 سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت عقبندارد12,100,000
49W1990پایه عمودی 1942 سانت بدون کفی و پایه مخصوص کنج قسمت جلوندارد12,100,000
50W1990سینی یا طبقهندارد1950,000
51W1990سینی یا طبقه مخصوص گوشه سمت چپندارد11,100,000
52W1990سینی یا طبقه مخصوص گوشه سمت راستندارد11,100,000
53W1990پایه طولی نگهدارنده سینی یا طبقه (979) سانتندارد1500,000
54W1990پایه طولی نگهدارنده سینی یا طبقه گوشه عقب (993) سانتندارد1550,000
55W1990پایه طولی نگهدارنده سینی یا طبقه گوشه جلو (565) سانتندارد1500,000
56W1990بادبند عرضیدارد1500,000
57W1990بادبند عرضی گوشهدارد1800,000
58W1990بادبند ضربدری کف پایه هاداردیک دست 2 عددی500,000
59W1990بادبند ضربدری بالای پایه هاداردیک دست 2 عددی500,000
60W1990بادبند ضربدری دهنه کناره پایه هاداردیک دست 2 عددی500,000
61W1990بادبند ضربدری دهنه وسط پایه های گوشهداردیک دست 2 عددی500,000
62W1990بادبند طولی بالا و پائین دهانه های پایه هادارد1450,000
63W1990بادبند ضربدری کف پایه های گوشهداردیک دست 2 عددی500,000
64W1990بادبند ضربدری بالا پایه های گوشهداردیک دست 2 عددی500,000
65W1990بوش اتصال پایه ها مخصوص گوشه قسمت عقبدارد1850,000
66W1990بوش اتصال پایه ها مخصوص گوشه قسمت جلودارد1850,000
67W1990بوش اتصال پایه قسمتهای طولیدارد1750,000
68W1990بادبند طولی بالا و پائین دهانه های گوشه عقب پایه هاداردیک دست 4 عددی1,400,000
69W1990بادبند طولی بالا و پائین دهانه های گوشه جلو پایه هاداردیک دست 4 عددی1,400,000
70W1950پایه عمودی اصلی1896 سانتندارد11,500,000
71W1950پایه طولی متحرک نگهدارنده طبقه یا سینیندارد1350,000
72W1950پایه طولی پیچ خور ثابت نگهدارنده طبقه یا سینیدارد1400,000
73W1950بادبند طولیدارد1400,000
74W1950طبقه یا سینیندارد1950,000
75W1950اتصال پایه به دیوار یا بدنهدارد1200,000
76W1950پایه عمودی 960 سانتندارد1850,000
77W1950کفی پایه همراه با پایه پلاستیکدارد1300,000
78W1950بوش اتصال پایه های اصلیدارد1650,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.