لیست قیمت محصولات شاهرخ ابزار

تاریخ بروزرسانی : 1398/10/24

ردیف کد شرح قیمت (ریال)
1 726B1 جعبه ابزار کارگاهی 36,000,000
2 726B2 جعبه ابزار کارگاهی 44,000,000
3 726B3 جعبه ابزار کارگاهی 38,500,000
4 726B4 جعبه ابزار کارگاهی 49,500,000
5 726B5 جعبه ابزار کارگاهی 49,500,000
6 726B1S جعبه ابزار کارگاهی 63,000,000
7 726X جعبه ابزار کارگاهی 42,000,000
8 726XP جعبه ابزار کارگاهی 45,000,000
9 726LX1 جعبه ابزار کارگاهی 65,000,000
10 726LX2 جعبه ابزار کارگاهی 59,000,000
11 726SL جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
12 729B جعبه ابزار کارگاهی 55,000,000
13 725 جعبه ابزار کارگاهی 49,500,000
14 727 جعبه ابزار کارگاهی 48,500,000
15 727X جعبه ابزار کارگاهی 77,000,000
16 728 جعبه ابزار کارگاهی 49,500,000
17 728S جعبه ابزار کارگاهی 53,000,000
18 728X جعبه ابزار کارگاهی 79,000,000
19 SU1400 جعبه ابزار کارگاهی 75,000,000
20 SU1400X جعبه ابزار کارگاهی 59,000,000
21 SU1700 جعبه ابزار کارگاهی 109,000,000
22 SU1700X جعبه ابزار کارگاهی 79,000,000
23 510 جعبه ابزار کارگاهی 55,000,000
24 511 جعبه ابزار کارگاهی 54,000,000
25 736 جعبه ابزار کارگاهی 47,000,000
26 594 جعبه ابزار کارگاهی 49,000,000
27 497G جعبه ابزار کارگاهی 29,500,000
28 584M جعبه ابزار کارگاهی 25,000,000
29 455M جعبه ابزار کارگاهی 24,000,000
30 455B1 جعبه ابزار کارگاهی 31,000,000
31 455B2 جعبه ابزار کارگاهی 35,000,000
32 725M جعبه ابزار کارگاهی 25,000,000
33 725B1 جعبه ابزار کارگاهی 31,000,000
34 725B2 جعبه ابزار کارگاهی 36,000,000
35 957 جعبه ابزار کارگاهی 65,000,000
36 ME920 جعبه ابزار مونتاژ کاری 18,000,000
37 800 جعبه ابزار مونتاژ کاری 29,500,000
38 800B جعبه ابزار مونتاژ کاری 37,500,000
39 800T جعبه ابزار مونتاژ کاری 34,500,000
40 801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 19,500,000
41 802 جعبه ابزار مونتاژ کاری 18,500,000
42 803 جعبه ابزار مونتاژ کاری 18,500,000
43 804 جعبه ابزار مونتاژ کاری 22,500,000
44 804T جعبه ابزار مونتاژ کاری 25,500,000
45 805 جعبه ابزار مونتاژ کاری 20,500,000
46 D801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 22,500,000
47 P801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 24,000,000
48 800S جعبه ابزار مونتاژ کاری 49,000,000
49 1154 جعبه ابزار مونتاژ کاری 42,000,000
50 881 جعبه ابزار مونتاژ کاری 40,500,000
51 885 جعبه ابزار مونتاژ کاری 72,000,000
52 885T جعبه ابزار مونتاژ کاری 69,000,000
53 T725S میز کار صنعتی 69,000,000
54 T725E میز کار صنعتی 71,000,000
55 MT101 میز کار صنعتی 72,000,000
56 MT101B میز کار صنعتی 52,000,000
57 MT100 میز کار صنعتی 79,000,000
58 MT100B میز کار صنعتی 59,000,000
59 T100 میز کار صنعتی 54,000,000
60 100 میز کار صنعتی 29,000,000
61 T500B میز کار صنعتی 53,000,000
62 T500 میز کار صنعتی 29,000,000
63 T520B میز کار صنعتی 71,000,000
64 T520 میز کار صنعتی 35,000,000
65 T540B میز کار صنعتی 75,000,000
66 T540 میز کار صنعتی 37,000,000
67 T520C میز کار صنعتی 99,000,000
68 180M میز کار صنعتی 145,000,000
69 180H میز کار صنعتی 125,000,000
70 180A میز کار صنعتی 113,000,000
71 180B میز کار صنعتی 85,000,000
72 180T میز کار صنعتی 73,000,000
73 180 میز کار صنعتی 38,000,000
74 200M میز کار صنعتی 169,000,000
75 200AB میز کار صنعتی 145,000,000
76 200B میز کار صنعتی 110,000,000
77 200T میز کار صنعتی 106,000,000
78 200A میز کار صنعتی 80,000,000
79 200 میز کار صنعتی 39,500,000
80 T400S میز کار صنعتی 275,000,000
81 T400B میز کار صنعتی 205,000,000
82 T400 میز کار صنعتی 199,000,000
83 400 میز کار صنعتی 129,000,000
84 T150 میز کار صنعتی 105,000,000
85 T203 میز کار صنعتی 119,000,000
86 T203S میز کار صنعتی 245,000,000
87 T4S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 490,000,000
88 T1S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 140,000,000
89 LT1 میز کار صنعتی 195,000,000
90 T151E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 88,000,000
91 T151EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 103,000,000
92 T151 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 28,000,000
93 T151W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 39,000,000
94 T151S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 65,000,000
95 T151SW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 75,000,000
96 T151B میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 49,000,000
97 T151BW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 59,000,000
98 T152E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 78,000,000
99 T152EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 89,000,000
100 T153E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 98,000,000
101 T153EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 109,000,000
102 T150S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 89,000,000
103 T150W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 99,000,000
104 T180W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 198,000,000
105 T181W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 174,000,000
106 T182W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 182,000,000
107 T285W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 191,000,000
108 T286W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 178,000,000
109 T287W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 131,000,000
110 T120W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 155,000,000
111 N80 محافظ کلت چرخدار 23,000,000
112 N81 محافظ کلت چرخدار 26,000,000
113 N85 ترولی محافظ کلت 28,000,000
114 N86 ترولی محافظ کلت 32,000,000
115 L90 کمد مرکزی محافظ کلت 89,000,000
116 L90VC 105,000,000
117 L92 کمد دیواری محافظ کلت 29,500,000
118 L93 محافظ کلت چرخدار کشویی 77,000,000
119 B550 سینی محافظ کلت 2,500,000
120 PN615 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 7,500,000
121 PN715 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 8,500,000
122 PN815 محفظ کلت رومیزی چهار طبقه 10,500,000
123 450B کمد محافظ ابزار دیواری 26,000,000
124 451B کمد محافظ ابزار دیواری 24,000,000
125 454B کمد محافظ ابزار دیواری 23,000,000
126 750 کمد محافظ ابزار دیواری 31,000,000
127 751 کمد محافظ ابزار دیواری 33,000,000
128 754 کمد محافظ ابزار دیواری 28,000,000
129 750ES کمد محافظ ابزار 79,000,000
130 750S کمد محافظ ابزار 84,000,000
131 190C کمد محافظ ابزار 175,000,000
132 191M کمد محافظ ابزار 71,000,000
133 193M کمد محافظ ابزار 69,000,000
134 190MH کمد محافظ ابزار 105,000,000
135 190H1 کمد محافظ ابزار 119,000,000
136 191H1 کمد محافظ ابزار 77,000,000
137 192MH کمد محافظ ابزار 95,000,000
138 192M1 کمد محافظ ابزار 107,000,000
139 192H1 کمد محافظ ابزار 113,000,000
140 194MH کمد محافظ ابزار 102,000,000
141 194M1 کمد محافظ ابزار 118,000,000
142 195MH کمد محافظ ابزار 127,000,000
143 196MH کمد محافظ ابزار 97,000,000
144 196M1 کمد محافظ ابزار 109,000,000
145 196H1 کمد محافظ ابزار 112,000,000
146 197MH کمد محافظ ابزار 99,000,000
147 197M کمد محافظ ابزار 81,000,000
148 197H کمد محافظ ابزار 88,000,000
149 198MH کمد محافظ ابزار 107,000,000
150 199MH کمد محافظ ابزار 118,000,000
151 D100 کمد محافظ ابزار 145,000,000
152 D60 کمد محافظ ابزار 137,000,000
153 D52 کمد محافظ ابزار 122,000,000
154 190SE کمد محافظ ابزار 72,000,000
155 190S کمد محافظ ابزار 92,000,000
156 197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 97,000,000
157 M197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 119,000,000
158 H197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 104,000,000
159 197CHL کمد آزمایشگاهی 126,000,000
160 192VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 128,000,000
161 C401 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 29,000,000
162 C401B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 34,000,000
163 L501 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 42,000,000
164 L501DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 56,000,000
165 C402 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 34,000,000
166 C402B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 38,000,000
167 L502 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 46,500,000
168 L502DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 72,000,000
169 C403 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 29,000,000
170 C403B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 34,000,000
171 C404 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 24,000,000
172 L503 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 51,000,000
173 L503DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 85,000,000
174 C408 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 34,000,000
175 R950 رگال  لباس ورزشی 32,000,000
176 B5100 نیمکت کمد لباس 19,000,000
177 CF400 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 26,000,000
178 CF400P کمد لباس پرسنل آتش نشانی 39,000,000
179 CF400B کمد لباس پرسنل آتش نشانی 27,000,000
180 CF500D کمد لباس پرسنل آتش نشانی 45,000,000
181 CF500DH کمد لباس پرسنل آتش نشانی 57,000,000
182 CF1500 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 58,000,000
183 CF188 رگال لباس پرسنل آتش نشانی 51,000,000
184 BT103 کمد محافظ قالب برک 62,000,000
185 BT105 کمد محافظ قالب برک 77,000,000
186 BT900 ترولی محافظ قالب برک 39,000,000
187 BT900H ترولی محافظ قالب برک 46,000,000
188 PT816 محافظ قالبهای پانچ رومیزی 42,000,000
189 PT1004 ترولی محافظ قالبهای پانچ 88,000,000
190 UT104 کمد محافظ ابزار  قالب های پانچ، برک، کلت 175,000,000
191 IU3000 کابینت صنعتی 330,000,000
192 IU3000V2 کابینت صنعتی 320,000,000
193 SW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 15,500,000
194 SWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 18,000,000
195 SW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 20,500,000
196 SWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 22,500,000
197 MW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 26,500,000
198 MWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 28,000,000
199 MW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 29,500,000
200 MWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 33,000,000
201 BW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 29,500,000
202 BWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 33,000,000
203 BW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 33,000,000
204 BWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 36,000,000
205 ST220 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 49,500,000
206 ST220E تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه بدون آویز 44,500,000
207 ST650 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 45,000,000
208 ST670 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 69,000,000
209 ST151 تابلو دیواری نمایش ابزار 33,000,000
210 ST151E تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 28,000,000
211 ST152 تابلو دیواری نمایش ابزار 22,000,000
212 ST152E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 18,000,000
213 ST153 تابلو دیواری نمایش ابزار 35,000,000
214 ST153E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 32,000,000
215 ST150 تابلو دیواری نمایش ابزار 45,000,000
216 ST150E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 41,000,000
217 ST180 تابلو دیواری نمایش ابزار 43,000,000
218 ST180E تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 39,000,000
219 ST200 تابلو دیواری نمایش ابزار 69,000,000
220 ST200E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 62,000,000
221 ST200L تابلو دیواری نمایش ابزار 24,000,000
222 ST200LE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 22,000,000
223 ST200R تابلو دیواری نمایش ابزار 24,000,000
224 ST200RE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 22,000,000
225 ST200S تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
226 ST200SE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 27,000,000
227 ST100 تابلو دیواری نمایش ابزار 33,000,000
228 ST100E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 30,000,000
229 ST101 تابلو دیواری نمایش ابزار 24,000,000
230 ST101E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 21,000,000
231 ST400 تابلو دیواری نمایش ابزار 99,000,000
232 ST400E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 93,000,000
233 ST400L تابلو دیواری نمایش ابزار 30,000,000
234 ST400LE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 28,000,000
235 ST400F تابلو دیواری نمایش ابزار 27,500,000
236 ST400FE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 24,000,000
237 ST520 تابلو دیواری نمایش ابزار 49,000,000
238 ST520E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 41,000,000
239 STP220 تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه 89,000,000
240 P926E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 33,000,000
241 P926 تابلو دیواری نمایش ابزار 39,000,000
242 P927E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 31,000,000
243 P927 تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
244 P925E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 25,000,000
245 P925 تابلو دیواری نمایش ابزار 29,000,000
246 AD3001 تابلو تبلیغات محیطی 125,000,000
247 AD3002 تابلو تبلیغات محیطی 145,000,000
248 TR850 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو 15,000,000
249 TR920 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 13,000,000
250 TR950 گاری حمل بارفلزی دسته تاشو 16,000,000
251 TR952 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه 19,500,000
252 TR800 گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو 13,000,000
253 TR880 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 15,000,000
254 TR880B گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 13,500,000
255 TR923 گاری حمل بار فلزی 21,000,000
256 TR1033 گاری حمل بار فلزی 24,000,000
257 TR923F گاری حمل بار فلزی 21,000,000
258 TR1033F گاری حمل بار فلزی 23,000,000
259 TR923FD گاری حمل بار فلزی 23,000,000
260 TR1033FD گاری حمل بار فلزی 25,000,000
261 TR922F گاری حمل بار فلزی 20,000,000
262 TR1032F گاری حمل بار فلزی 22,000,000
263 TR922FD گاری حمل بار فلزی 23,000,000
264 TR1032FD گاری حمل بار فلزی 24,000,000
265 TR923M گاری حمل بار فلزی 26,000,000
266 TR1033M گاری حمل بار فلزی 28,000,000
267 352T2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 750,000
268 353T2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,100,000
269 412T2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 800,000
270 413T2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,200,000
271 452T2 850,000
272 453T2 1,300,000
273 452 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,000,000
274 453 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,500,000
275 502 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,050,000
276 503 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,650,000
277 492B جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,250,000
278 493B جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,800,000
279 603 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,800,000
280 412S جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,900,000
281 413S جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,600,000
282 452S جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,050,000
283 453S جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,800,000
284 332 جعبه ابزار صندوقی 800,000
285 333 جعبه ابزار صندوقی 1,050,000
286 402 جعبه ابزار صندوقی 950,000
287 403 جعبه ابزار صندوقی 1,300,000
288 443 جعبه ابزار صندوقی 2,600,000
289 382 جعبه ابزار صندوقی 1,000,000
290 383 جعبه ابزار صندوقی 3,400,000
291 460 جعبه ابزار صندوقی 3,100,000
292 483 جعبه ابزار صندوقی 3,800,000
293 553 جعبه ابزار صندوقی 3,800,000
294 550 جعبه ابزار صندوقی 3,300,000
295 650 جعبه ابزار صندوقی 3,800,000
296 518 جعبه ابزار صندوقی 4,200,000
297 518S جعبه ابزار صندوقی 4,900,000
298 652 جعبه ابزار صندوقی 5,300,000
299 652S جعبه ابزار صندوقی 5,950,000
300 603G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 3,500,000
301 603BG جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 3,700,000
302 518G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 6,200,000
303 523 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 6,200,000
304 523G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 7,950,000
305 524 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 7,100,000
306 524G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 8,300,000
307 652G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 7,100,000
308 724 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 16,500,000
309 9001 گیره نگهدارنده ابزار 190,000
310 9002 گیره نگهدارنده ابزار 200,000
311 9003 گیره نگهدارنده ابزار 220,000
312 9005 گیره نگهدارنده ابزار 250,000
313 9006 گیره نگهدارنده ابزار 250,000
314 9007 گیره نگهدارنده ابزار 260,000
315 9008 گیره نگهدارنده ابزار 280,000
316 9009 گیره نگهدارنده ابزار 440,000
317 9015 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
318 9016 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
319 9017 گیره نگهدارنده ابزار 490,000
320 9019 گیره نگهدارنده ابزار 250,000
321 9020 گیره نگهدارنده ابزار 460,000
322 9021 گیره نگهدارنده ابزار 380,000
323 9022 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
324 9023 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
325 9024 گیره نگهدارنده ابزار 430,000
326 9031 گیره نگهدارنده ابزار 1,350,000
327 9032 گیره نگهدارنده ابزار 1,350,000
328 9033 گیره نگهدارنده ابزار 1,450,000
329 9035 گیره نگهدارنده ابزار 1,500,000
330 9036 گیره نگهدارنده ابزار 1,650,000
331 9038 گیره نگهدارنده ابزار 630,000
332 9039 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
333 9040 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
334 9041 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
335 9042 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
336 9043 گیره نگهدارنده ابزار 630,000
337 9044 گیره نگهدارنده ابزار 820,000
338 9045 گیره نگهدارنده ابزار 1,080,000
339 9046 گیره نگهدارنده ابزار 380,000
340 9047 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
341 9048 گیره نگهدارنده ابزار 380,000
342 9049 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
343 9050 گیره نگهدارنده ابزار 640,000
344 9051 گیره نگهدارنده ابزار 690,000
345 9052 گیره نگهدارنده ابزار 750,000
346 9106 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
347 9107 گیره نگهدارنده ابزار 300,000
348 9109 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
349 9110 گیره نگهدارنده ابزار 520,000
350 9111 گیره نگهدارنده ابزار 590,000
351 9112 گیره نگهدارنده ابزار 750,000
352 9113 گیره نگهدارنده ابزار 700,000
353 9114 گیره نگهدارنده ابزار 990,000
354 9115 گیره نگهدارنده ابزار 520,000
355 9116 گیره نگهدارنده ابزار 590,000
356 9117 گیره نگهدارنده ابزار 520,000
357 9118 گیره نگهدارنده ابزار 970,000
358 9119 گیره نگهدارنده ابزار 970,000
359 9120 گیره نگهدارنده ابزار 560,000
360 9121 گیره نگهدارنده ابزار 540,000
361 9122 گیره نگهدارنده ابزار 540,000
362 9123 گیره نگهدارنده ابزار 790,000
363 9124 گیره نگهدارنده ابزار 540,000
364 9125 گیره نگهدارنده ابزار 590,000
365 9126 گیره نگهدارنده ابزار 770,000
366 9127 گیره نگهدارنده ابزار 880,000
367 9128 گیره نگهدارنده ابزار 770,000
368 9129 گیره نگهدارنده ابزار 1,100,000
369 9130 گیره نگهدارنده ابزار 790,000
370 9132 گیره نگهدارنده ابزار 650,000
371 9133 گیره نگهدارنده ابزار 710,000
372 9134 گیره نگهدارنده ابزار 790,000
373 9135 گیره نگهدارنده ابزار 470,000
374 9136 گیره نگهدارنده ابزار 760,000
375 9137 گیره نگهدارنده سمباده رولی 1,350,000
376 9138 طبقه نگهدارنده ابزار 1,550,000
377 9139 طبقه نگهدارنده ابزار 1,850,000
378 9140 گیره نگهدارنده برگ کاغذ 420,000
379 9141 گیره نگهدارنده اسپری و قوطی 650,000
380 9142 گیره نگهدارنده ابزار 650,000
381 9143 گیره نگهدارنده ابزار 430,000
382 9144 طبقه نگهدارنده ابزار 1,400,000
383 9145 گیره نگهدارنده ابزار 490,000
384 9147 گیره نگهدارنده ابزار 810,000
385 9148 گیره نگهدارنده ابزار 990,000
386 9149 گیره نگهدارنده روغندان 540,000
387 9150 گیره نگهدارنده کمان اره 540,000
388 9151 گیره نگهدارنده ابزار 710,000
389 9152 گیره نگهدارنده لیوان 540,000
390 9153 گیره نگهدارنده دستمال کاغذی 870,000
391 9154 گیره نگهدارنده ابزار 430,000
392 9155 گیره نگهدارنده ابزار 760,000
393 9156 طبقه نگهدارنده ابزار 1,350,000
394 9157 طبقه نگهدارنده ابزار 1,050,000
395 9159 1,650,000
396 9160 گیره نگهدارنده ابزار 990,000
397 9161 چراغ سیار 1,050,000
398 9200 گیره نگهدارنده شمشهای فلزی 420,000
399 9201 جای کاغذ A4 890,000
400 9202 جای کاغذ A5 770,000
401 9203 جای کاغذ A4 1,750,000
402 9205 پالت فلزی 540,000
403 9206 پالت فلزی 480,000
404 9207 پالت فلزی 540,000
405 9208 پالت فلزی 1,600,000
406 9209 جای کلاسور 1,020,000
407 9211 جای آینه 420,000
408 9212 سطل آشغال 1,020,000
409 9213 پالت فلزی 480,000
410 9214 پالت فلزی 460,000
411 9215 پالت فلزی 1,050,000
412 9222 جای زونکن بزرگ A4 1,050,000
413 9223 جای زونکن کوچک A5 800,000
414 9226 کازیه دیواری 850,000
415 9227 کازیه رومیزی صنعتی 990,000
416 9228 سیم سیار 2,500,000
417 9241 سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس 1,850,000
418 9242 سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 2,050,000
419 9243 سینی (طبقه) کد 191M-193M همراه 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 2,200,000
420 9244 سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 2,700,000
421 9256 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (بزرگ) 1,750,000
422 9257 نگهدارنده سه عددی سنگ فرز 1,600,000
423 9258 نگهدارنده دریل شارژی همراه با جای مته 1,550,000
424 9259 نگهدارنده مورب دریل شارژی 550,000
425 9260 نگهدارنده سه عددی عینک 450,000
426 9261 نگهدارنده تکی عینک 450,000
427 9263 نگهدارنده سه عددی اسپری 850,000
428 9264 نگهدارنده تکی اسپری 450,000
429 9265 نگهدارنده سه عددی دریل 850,000
430 9266 نگهدارنده تکی دریل 13 450,000
431 9268 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (کوچک) 1,550,000
432 9269 نگهدارنده تکی سنگ فرز 450,000
433 9270 مجموعه پالت پنج عددی 1,850,000
434 9271 مجموعه نگهدارنده اسپری چهار عددی 1,750,000
435 9272 مجموعه نگهدارنده اسپری هشت عددی 2,500,000
436 9273 مجموعه نگهدارنده اسپری دوازده عددی 3,500,000
437 9274 نگهدارنده دو عددی دریل شارژی 650,000
438 K450 سبد فلزی حمل قطعات 2,700,000
439 K450A سبد فلزی حمل قطعات 2,300,000
440 K500 سبد فلزی حمل قطعات 3,100,000
441 K500A سبد فلزی حمل قطعات 2,600,000
442 K600 سبد فلزی حمل قطعات 3,800,000
443 K600A سبد فلزی حمل قطعات 3,200,000
444 K900 سبد فلزی حمل قطعات 4,800,000
445 K900A سبد فلزی حمل قطعات 4,300,000
446 TR700 گاری دستی حمل سبد های فلزی 1,300,000
447 TR960 گاری دستی حمل سبد های فلزی 14,500,000
448 P150 پالت فلزی 600,000
449 P200 پالت فلزی 850,000
450 P260 پالت فلزی 1,600,000
451 P300 پالت فلزی 1,950,000
452 PD179 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 13,500,000
453 PD250 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 21,000,000
454 PD490 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 32,000,000
455 PD490B پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 31,000,000
456 PD910 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 77,000,000
457 PD910B پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 75,000,000
458 PD401 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 13,500,000
459 PD539 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 10,500,000
460 PD857 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 18,000,000
461 TK500 گاری حمل سبد های فلزی 8,500,000
462 TK600 گاری حمل سبد های فلزی 8,000,000
463 580V وان شستشوی قطعات صنعتی 37,000,000
464 370S چهار پایه صنعتی 4,800,000
465 370B چهار پایه صنعتی 3,800,000
466 370B2 صندلی بدون چرخ صنعتی 4,900,000
467 370SB صندلی چرخدار صنعتی 5,900,000
468 808 خرک فلزی صنعتی 9,500,000
469 809 خرک فلزی صنعتی چرخدار 11,000,000
470 P1200 جای فلایر 11,000,000
471 W1950 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 33,000,000
472 W1950H قفسه های فلزی یکطرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 19,000,000
473 W1990 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 79,000,000
474 W1990C قفسه های فلزی جهت کنجهای دیواربا پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 45,000,000
475 W1990H قفسه های فلزی یک دهنه 93cm با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 29,500,000
476 W1990H1 قفسه های فلزی یک دهنه طول 60cm سینی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 28,000,000
477 CW2175/200 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 139,000,000
478 CW2175H/200 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 89,000,000
479 CW2175/300 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 165,000,000
480 CW2175H/300 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 105,000,000
481 CW2045/900 قفسه های فلزی کشویی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 900kg 189,000,000
482 CW2095/2000 قفسه فلزی کشویی مخصوص قطعات صنعتی 245,000,000
483 A200 انبر اتصال فک فلزی کوچک 240,000
484 A300 انبر اتصال فک فلزی بزرگ 290,000
485 A350 انبر اتصال فک برنجی کوچک 480,000
486 A500 انبر اتصال فک برنجی بزرگ 530,000
487 M110 کمان اره آهن بر دسته دایکست 590,000

 

توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.