لیست قیمت محصولات شاهرخ ابزار

تاریخ بروزرسانی : 1397/08/19
 

ردیف کد شرح قیمت (ریال)
1 726B1 جعبه ابزار کارگاهی 24,500,000
2 726B2 جعبه ابزار کارگاهی 32,000,000
3 726B3 جعبه ابزار کارگاهی 26,000,000
4 726B4 جعبه ابزار کارگاهی 33,000,000
5 726B5 جعبه ابزار کارگاهی 33,000,000
6 726B1S جعبه ابزار کارگاهی 39,500,000
7 726X جعبه ابزار کارگاهی 27,500,000
8 726XP جعبه ابزار کارگاهی 29,500,000
9 726LX1 جعبه ابزار کارگاهی 43,500,000
10 726LX2 جعبه ابزار کارگاهی 41,000,000
11 729B جعبه ابزار کارگاهی 35,000,000
12 725 جعبه ابزار کارگاهی 34,500,000
13 725N جعبه ابزار کارگاهی تماس بگیرید
14 726N جعبه ابزار کارگاهی تماس بگیرید
15 727 جعبه ابزار کارگاهی 33,500,000
16 727N جعبه ابزار کارگاهی تماس بگیرید
17 727X جعبه ابزار کارگاهی 45,000,000
18 728 جعبه ابزار کارگاهی 34,000,000
19 728S جعبه ابزار کارگاهی 38,500,000
20 728N جعبه ابزار کارگاهی تماس بگیرید
21 728X جعبه ابزار کارگاهی 47,000,000
22 SU1400 جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
23 SU1400X جعبه ابزار کارگاهی 39,500,000
24 SU1700 جعبه ابزار کارگاهی 75,000,000
25 SU1700X جعبه ابزار کارگاهی 55,000,000
26 510 جعبه ابزار کارگاهی 37,500,000
27 511 جعبه ابزار کارگاهی 36,500,000
28 736 جعبه ابزار کارگاهی 33,000,000
29 594 جعبه ابزار کارگاهی 29,500,000
30 497G جعبه ابزار کارگاهی 19,500,000
31 584M جعبه ابزار کارگاهی 18,500,000
32 455M جعبه ابزار کارگاهی 17,500,000
33 455B1 جعبه ابزار کارگاهی 22,000,000
34 455B2 جعبه ابزار کارگاهی 24,000,000
35 725M جعبه ابزار کارگاهی 18,000,000
36 725B1 جعبه ابزار کارگاهی 23,000,000
37 725B2 جعبه ابزار کارگاهی 25,500,000
38 957 جعبه ابزار کارگاهی 42,000,000
39 ME920 جعبه ابزار مونتاژ کاری 13,500,000
40 800 جعبه ابزار مونتاژ کاری 19,500,000
41 800B جعبه ابزار مونتاژ کاری 25,000,000
42 800T جعبه ابزار مونتاژ کاری 21,000,000
43 801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 13,000,000
44 802 جعبه ابزار مونتاژ کاری 12,000,000
45 803 جعبه ابزار مونتاژ کاری 11,500,000
46 804 جعبه ابزار مونتاژ کاری 14,500,000
47 804T جعبه ابزار مونتاژ کاری 16,000,000
48 805 جعبه ابزار مونتاژ کاری 14,500,000
49 D801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 15,500,000
50 P801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 16,500,000
51 800S جعبه ابزار مونتاژ کاری 37,500,000
52 1154 جعبه ابزار مونتاژ کاری 21,000,000
53 881 جعبه ابزار مونتاژ کاری 19,500,000
54 T725S میز کار صنعتی 48,000,000
55 T725E میز کار صنعتی 49,500,000
56 MT101 میز کار صنعتی 51,500,000
57 MT101B میز کار صنعتی 34,500,000
58 MT100 میز کار صنعتی 58,000,000
59 MT100B میز کار صنعتی 39,500,000
60 T100 میز کار صنعتی 38,000,000
61 100 میز کار صنعتی 19,500,000
63 T500B میز کار صنعتی 45,000,000
64 T500 میز کار صنعتی 19,500,000
65 T520B میز کار صنعتی 52,000,000
66 T520 میز کار صنعتی 25,000,000
68 T540B میز کار صنعتی 58,000,000
69 T540 میز کار صنعتی 27,000,000
70 T520C میز کار صنعتی 73,000,000
71 180M میز کار صنعتی 95,000,000
72 180H میز کار صنعتی 73,000,000
73 180A میز کار صنعتی 62,000,000
74 180B میز کار صنعتی 48,500,000
75 180T میز کار صنعتی 51,000,000
76 180 میز کار صنعتی 26,500,000
77 180SL میز کار صنعتی استیل تماس بگیرید
78 200M میز کار صنعتی 115,000,000
79 200AB میز کار صنعتی 96,000,000
80 200B میز کار صنعتی 75,500,000
81 200T میز کار صنعتی 68,000,000
82 200A میز کار صنعتی 55,000,000
83 200 میز کار صنعتی 28,500,000
84 200SL میز کار صنعتی استیل تماس بگیرید
85 T400S میز کار صنعتی 220,000,000
86 T400B میز کار صنعتی 160,000,000
87 T400 میز کار صنعتی 165,000,000
88 400 میز کار صنعتی 104,000,000
89 T150 میز کار صنعتی 75,000,000
90 T203 میز کار صنعتی 85,000,000
91 T4S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 350,000,000
92 T1S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 95,000,000
93 LT1 میز کار صنعتی 145,000,000
94 T151E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 72,000,000
95 T151EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 79,000,000
96 T151 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 22,000,000
97 T151W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 29,500,000
98 T151S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 55,000,000
99 T151SW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 62,000,000
100 T151B میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 39,000,000
101 T151BW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 46,500,000
102 T152E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 66,000,000
103 T152EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 73,000,000
104 T153E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 81,000,000
105 T153EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 88,000,000
106 T150S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 67,000,000
107 T150W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 74,000,000
108 T180W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 163,000,000
109 T181W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 149,000,000
110 T182W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 155,000,000
111 T285W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 165,000,000
112 T286W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 152,000,000
113 T287W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 109,000,000
114 T120W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 115,000,000
115 N80 محافظ کلت چرخدار 13,000,000
116 N81 محافظ کلت چرخدار 15,000,000
117 N85 ترولی محافظ کلت 16,500,000
118 N86 ترولی محافظ کلت 18,500,000
119 L90 کمد مرکزی محافظ کلت 59,500,000
120 L92 کمد دیواری محافظ کلت 22,000,000
121 L93 محافظ کلت چرخدار کشویی 55,000,000
122 B550 سینی محافظ کلت 1,100,000
123 PN615 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 3,500,000
124 PN715 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 4,500,000
125 PN815 محفظ کلت رومیزی چهار طبقه 5,500,000
126 450B کمد محافظ ابزار دیواری 16,000,000
127 451B کمد محافظ ابزار دیواری 15,000,000
128 454B کمد محافظ ابزار دیواری 13,000,000
129 750 کمد محافظ ابزار دیواری 20,500,000
130 751 کمد محافظ ابزار دیواری 22,500,000
131 754 کمد محافظ ابزار دیواری 18,500,000
132 750ES کمد محافظ ابزار 46,000,000
133 750S کمد محافظ ابزار 52,500,000
134 190C کمد محافظ ابزار 105,000,000
135 191M کمد محافظ ابزار 45,000,000
136 193M کمد محافظ ابزار 43,000,000
137 190MH کمد محافظ ابزار 74,000,000
138 190H1 کمد محافظ ابزار 81,000,000
139 191H1 کمد محافظ ابزار 51,500,000
140 192MH کمد محافظ ابزار 62,000,000
141 192M1 کمد محافظ ابزار 72,000,000
142 192H1 کمد محافظ ابزار 76,000,000
143 194MH کمد محافظ ابزار 69,000,000
144 194M1 کمد محافظ ابزار 83,000,000
145 195MH کمد محافظ ابزار 89,000,000
146 196MH کمد محافظ ابزار 64,000,000
147 196M1 کمد محافظ ابزار 74,000,000
148 196H1 کمد محافظ ابزار 77,500,000
149 197MH کمد محافظ ابزار 71,000,000
150 197M کمد محافظ ابزار 51,000,000
151 197H کمد محافظ ابزار 57,000,000
152 198MH کمد محافظ ابزار 69,000,000
153 199MH کمد محافظ ابزار 79,000,000
154 D100 کمد محافظ ابزار 91,000,000
155 D60 کمد محافظ ابزار 87,000,000
156 D52 کمد محافظ ابزار 79,000,000
157 190SE کمد محافظ ابزار 42,000,000
158 190S کمد محافظ ابزار 62,000,000
159 197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 59,000,000
160 M197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 79,000,000
161 H197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 65,000,000
162 197CHL کمد آزمایشگاهی 82,000,000
163 192VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 82,000,000
164 C401 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 19,000,000
165 C401B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 22,000,000
166 L501 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 29,500,000
167 L501DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 42,000,000
168 C402 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 23,000,000
169 C402B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 26,000,000
170 L502 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 33,500,000
171 L502DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 58,000,000
172 C403 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 19,000,000
173 C403B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 22,000,000
174 C404 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 15,500,000
175 L503 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 37,500,000
176 L503DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 75,000,000
177 C408 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 25,500,000
178 R950 رگال  لباس ورزشی 19,500,000
179 B5100 نیمکت کمد لباس 8,500,000
180 CF400 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 13,000,000
181 CF400P کمد لباس پرسنل آتش نشانی 22,000,000
182 CF400B کمد لباس پرسنل آتش نشانی 15,000,000
183 CF500D کمد لباس پرسنل آتش نشانی 27,000,000
184 CF500DH کمد لباس پرسنل آتش نشانی 25,500,000
185 CF1500 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 27,500,000
186 CF188 رگال لباس پرسنل آتش نشانی 18,500,000
187 BT103 کمد محافظ قالب برک 33,000,000
188 BT105 کمد محافظ قالب برک 43,000,000
189 BT900 ترولی محافظ قالب برک 21,000,000
190 BT900H ترولی محافظ قالب برک 24,500,000
191 PT816 محافظ قالبهای پانچ رومیزی 22,000,000
192 PT1004 ترولی محافظ قالبهای پانچ 59,500,000
193 UT104 کمد محافظ ابزار  قالب های پانچ، برک، کلت 125,000,000
195 IU3000 کابینت صنعتی 265,000,000
196 IU3000V2 کابینت صنعتی 255,000,000
197 SW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 9,500,000
198 SWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 11,000,000
199 SW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 13,000,000
200 SWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 15,000,000
201 MW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 16,500,000
202 MWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 17,000,000
203 MW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 19,000,000
204 MWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 21,000,000
205 BW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 19,000,000
206 BWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 21,500,000
207 BW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 23,500,000
208 BWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 25,000,000
209 ST220 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 34,000,000
210 ST220E تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه بدون آویز 29,500,000
211 ST650 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 33,000,000
212 ST670 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 45,500,000
213 ST151 تابلو دیواری نمایش ابزار 25,000,000
214 ST151E تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 19,500,000
215 ST152 تابلو دیواری نمایش ابزار 15,000,000
216 ST152E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 11,000,000
217 ST153 تابلو دیواری نمایش ابزار 26,000,000
218 ST153E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 23,000,000
219 ST150 تابلو دیواری نمایش ابزار 29,500,000
220 ST150E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 25,000,000
221 ST180 تابلو دیواری نمایش ابزار 35,000,000
222 ST180E تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 29,500,000
223 ST200 تابلو دیواری نمایش ابزار 45,000,000
224 ST200E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 39,000,000
225 ST200L تابلو دیواری نمایش ابزار 15,000,000
226 ST200LE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 12,500,000
227 ST200R تابلو دیواری نمایش ابزار 15,000,000
228 ST200RE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 12,500,000
229 ST200S تابلو دیواری نمایش ابزار 23,000,000
230 ST200SE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 19,000,000
231 ST100 تابلو دیواری نمایش ابزار 22,000,000
232 ST100E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 18,500,000
233 ST101 تابلو دیواری نمایش ابزار 15,000,000
234 ST101E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 12,000,000
235 ST400 تابلو دیواری نمایش ابزار 75,000,000
236 ST400E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 68,000,000
237 ST400L تابلو دیواری نمایش ابزار 20,000,000
238 ST400LE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 20,000,000
239 ST400F تابلو دیواری نمایش ابزار 16,500,000
240 ST400FE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 15,000,000
241 ST520 تابلو دیواری نمایش ابزار 39,000,000
242 ST520E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 33,000,000
243 STP220 تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه 55,000,000
244 P926E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 22,000,000
245 P926 تابلو دیواری نمایش ابزار 26,000,000
246 P927E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 15,000,000
247 P927 تابلو دیواری نمایش ابزار 18,000,000
248 P925E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 13,000,000
249 P925 تابلو دیواری نمایش ابزار 15,500,000
250 AD3001 تابلو تبلیغات محیطی 75,000,000
251 AD3002 تابلو تبلیغات محیطی 85,000,000
252 TR850 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو 8,500,000
253 TR920 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 7,000,000
254 TR950 گاری حمل بارفلزی دسته تاشو 9,000,000
255 TR952 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه 12,000,000
256 TR800 گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو 7,500,000
257 TR880 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 8,500,000
258 TR880B گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 7,000,000
259 TR923 گاری حمل بار فلزی 14,000,000
260 TR1033 گاری حمل بار فلزی 16,000,000
261 TR923F گاری حمل بار فلزی 14,000,000
262 TR1033F گاری حمل بار فلزی 15,000,000
263 TR923FD گاری حمل بار فلزی 15,000,000
264 TR1033FD گاری حمل بار فلزی 17,000,000
265 TR922F گاری حمل بار فلزی 13,000,000
266 TR1032F گاری حمل بار فلزی 15,000,000
267 TR922FD گاری حمل بار فلزی 15,000,000
268 TR1032FD گاری حمل بار فلزی 16,500,000
269 TR923M گاری حمل بار فلزی 18,000,000
270 TR1033M گاری حمل بار فلزی 19,900,000
271 TR1201 گاری حمل بار فلزی تماس بگیرید
272 TR1202 گاری حمل بار فلزی 16,000,000
273 352T2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 600,000
274 353T2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 850,000
275 412T2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 650,000
276 413T2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 900,000
277 452 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 800,000
278 453 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,200,000
279 502 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 850,000
280 503 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,300,000
281 492B جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,000,000
282 493B جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,400,000
283 603 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,400,000
284 412S جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,600,000
285 413S جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,300,000
286 452S جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,750,000
287 453S جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,500,000
288 502S جعبه ابزار فلزی دو طبقه تماس بگیرید
289 503S جعبه ابزار فلزی سه طبقه تماس بگیرید
290 332 جعبه ابزار صندوقی 650,000
291 333 جعبه ابزار صندوقی 800,000
292 402 جعبه ابزار صندوقی 700,000
293 403 جعبه ابزار صندوقی 850,000
294 443 جعبه ابزار صندوقی 2,300,000
295 382 جعبه ابزار صندوقی 800,000
296 383 جعبه ابزار صندوقی 2,900,000
297 460 جعبه ابزار صندوقی 2,550,000
298 483 جعبه ابزار صندوقی 3,200,000
299 553 جعبه ابزار صندوقی 3,100,000
300 550 جعبه ابزار صندوقی 2,750,000
301 650 جعبه ابزار صندوقی 3,100,000
302 518 جعبه ابزار صندوقی 3,300,000
303 518S جعبه ابزار صندوقی 4,100,000
304 652 جعبه ابزار صندوقی 4,400,000
305 652S جعبه ابزار صندوقی 4,950,000
306 603G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 3,200,000
307 603BG جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 3,400,000
308 518G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 4,600,000
309 523 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 5,300,000
310 523G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 6,700,000
311 524 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 5,800,000
312 524G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 6,950,000
313 652G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 5,400,000
314 724 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 9,800,000
315 9001 گیره نگهدارنده ابزار 150,000
316 9002 گیره نگهدارنده ابزار 160,000
317 9003 گیره نگهدارنده ابزار 170,000
318 9005 گیره نگهدارنده ابزار 190,000
319 9006 گیره نگهدارنده ابزار 190,000
320 9007 گیره نگهدارنده ابزار 195,000
321 9008 گیره نگهدارنده ابزار 200,000
322 9009 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
323 9015 گیره نگهدارنده ابزار 325,000
324 9016 گیره نگهدارنده ابزار 325,000
325 9017 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
326 9019 گیره نگهدارنده ابزار 190,000
327 9020 گیره نگهدارنده ابزار 340,000
328 9021 گیره نگهدارنده ابزار 310,000
329 9022 گیره نگهدارنده ابزار 330,000
330 9023 گیره نگهدارنده ابزار 310,000
331 9024 گیره نگهدارنده ابزار 330,000
332 9031 گیره نگهدارنده ابزار 800,000
333 9032 گیره نگهدارنده ابزار 800,000
334 9033 گیره نگهدارنده ابزار 850,000
335 9035 گیره نگهدارنده ابزار 950,000
336 9036 گیره نگهدارنده ابزار 990,000
337 9038 گیره نگهدارنده ابزار 440,000
338 9039 گیره نگهدارنده ابزار 310,000
339 9040 گیره نگهدارنده ابزار 270,000
340 9041 گیره نگهدارنده ابزار 685,000
341 9042 گیره نگهدارنده ابزار 280,000
342 9043 گیره نگهدارنده ابزار 500,000
343 9044 گیره نگهدارنده ابزار 630,000
344 9045 گیره نگهدارنده ابزار 820,000
345 9046 گیره نگهدارنده ابزار 280,000
346 9047 گیره نگهدارنده ابزار 250,000
347 9048 گیره نگهدارنده ابزار 270,000
348 9049 گیره نگهدارنده ابزار 300,000
349 9050 گیره نگهدارنده ابزار 440,000
350 9051 گیره نگهدارنده ابزار 510,000
351 9052 گیره نگهدارنده ابزار 560,000
352 9106 گیره نگهدارنده ابزار 220,000
353 9107 گیره نگهدارنده ابزار 200,000
354 9109 گیره نگهدارنده ابزار 220,000
355 9110 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
356 9111 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
357 9112 گیره نگهدارنده ابزار 510,000
358 9113 گیره نگهدارنده ابزار 490,000
359 9114 گیره نگهدارنده ابزار 680,000
360 9115 گیره نگهدارنده ابزار 340,000
361 9116 گیره نگهدارنده ابزار 370,000
362 9117 گیره نگهدارنده ابزار 340,000
363 9118 گیره نگهدارنده ابزار 680,000
364 9119 گیره نگهدارنده ابزار 680,000
365 9120 گیره نگهدارنده ابزار 380,000
366 9121 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
367 9122 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
368 9123 گیره نگهدارنده ابزار 570,000
369 9124 گیره نگهدارنده ابزار 325,000
370 9125 گیره نگهدارنده ابزار 380,000
371 9126 گیره نگهدارنده ابزار 510,000
372 9127 گیره نگهدارنده ابزار 610,000
373 9128 گیره نگهدارنده ابزار 510,000
374 9129 گیره نگهدارنده ابزار 750,000
375 9130 گیره نگهدارنده ابزار 570,000
376 9132 گیره نگهدارنده ابزار 430,000
377 9133 گیره نگهدارنده ابزار 430,000
378 9134 گیره نگهدارنده ابزار 570,000
379 9135 گیره نگهدارنده ابزار 325,000
380 9136 گیره نگهدارنده ابزار 570,000
381 9137 گیره نگهدارنده سمباده رولی 880,000
382 9138 طبقه نگهدارنده ابزار 1,150,000
383 9139 طبقه نگهدارنده ابزار 1,250,000
384 9140 گیره نگهدارنده برگ کاغذ 250,000
385 9141 گیره نگهدارنده اسپری و قوطی 430,000
386 9142 گیره نگهدارنده ابزار 450,000
387 9143 گیره نگهدارنده ابزار 250,000
388 9144 طبقه نگهدارنده ابزار 900,000
389 9145 گیره نگهدارنده ابزار 280,000
390 9147 گیره نگهدارنده ابزار 520,000
391 9148 گیره نگهدارنده ابزار 670,000
392 9149 گیره نگهدارنده روغندان 325,000
393 9150 گیره نگهدارنده کمان اره 315,000
394 9151 گیره نگهدارنده ابزار 510,000
395 9152 گیره نگهدارنده لیوان 315,000
396 9153 گیره نگهدارنده دستمال کاغذی 650,000
397 9154 گیره نگهدارنده ابزار 250,000
398 9155 گیره نگهدارنده ابزار 570,000
399 9156 طبقه نگهدارنده ابزار 800,000
400 9157 طبقه نگهدارنده ابزار 700,000
402 9160 گیره نگهدارنده ابزار 650,000
403 9161 چراغ سیار 690,000
404 9200 گیره نگهدارنده شمشهای فلزی 230,000
405 9201 جای کاغذ A4 640,000
406 9202 جای کاغذ A5 590,000
407 9203 جای کاغذ A4 1,250,000
408 9205 پالت فلزی 390,000
409 9206 پالت فلزی 350,000
410 9207 پالت فلزی 395,000
411 9208 پالت فلزی 1,100,000
412 9209 جای کلاسور 730,000
413 9211 جای آینه 280,000
414 9212 سطل آشغال 670,000
415 9213 پالت فلزی 350,000
416 9214 پالت فلزی 320,000
417 9215 پالت فلزی 670,000
419 9222 جای زونکن بزرگ A4 680,000
420 9223 جای زونکن کوچک A5 520,000
421 9226 کازیه دیواری 630,000
422 9227 کازیه رومیزی صنعتی 650,000
423 9228 سیم سیار 1,550,000
424 9241 سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس 1,100,000
425 9242 سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 1,250,000
426 9243 سینی (طبقه) کد 191M-193M همراه 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 1,400,000
427 9244 سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 1,700,000
428 501,007,022.00 پالت پلاستیکی تماس بگیرید
429 501,007,023.00 پالت پلاستیکی تماس بگیرید
430 501,007,041.00 پالت پلاستیکی تماس بگیرید
431 501,007,042.00 پالت پلاستیکی تماس بگیرید
432 K450 سبد فلزی حمل قطعات 1,750,000
433 K450A سبد فلزی حمل قطعات 1,500,000
434 K500 سبد فلزی حمل قطعات 1,950,000
435 K500A سبد فلزی حمل قطعات 1,600,000
436 K600 سبد فلزی حمل قطعات 2,200,000
437 K600A سبد فلزی حمل قطعات 1,800,000
438 K900 سبد فلزی حمل قطعات 3,300,000
439 K900A سبد فلزی حمل قطعات 2,600,000
440 TR700 گاری دستی حمل سبد های فلزی 7,500,000
441 TR960 گاری دستی حمل سبد های فلزی 8,000,000
442 P150 پالت فلزی 500,000
443 P200 پالت فلزی 600,000
444 P260 پالت فلزی 850,000
445 P300 پالت فلزی 950,000
446 PD179 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 9,900,000
447 PD250 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 17,500,000
448 PD490 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 24,000,000
449 PD490B پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 23,000,000
450 PD910 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 42,000,000
451 PD910B پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 39,500,000
452 PD401 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 9,900,000
453 PD539 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 8,200,000
454 PD857 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 13,000,000
455 TK500 گاری حمل سبد های فلزی 6,500,000
456 TK600 گاری حمل سبد های فلزی 6,000,000
457 580V وان شستشوی قطعات صنعتی 24,500,000
458 370S چهار پایه صنعتی 3,900,000
459 370B چهار پایه صنعتی 3,000,000
460 370B2 صندلی بدون چرخ صنعتی 4,100,000
461 370SB صندلی چرخدار صنعتی 4,950,000
462 808 خرک فلزی صنعتی 5,500,000
463 809 خرک فلزی صنعتی چرخدار 7,500,000
464 P1200 جای فلایر 6,500,000
465 W1950 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 28,500,000
466 W1950H قفسه های فلزی یکطرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 16,000,000
467 W1990 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 75,000,000
468 W1990C قفسه های فلزی جهت کنجهای دیواربا پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 42,000,000
469 W1990H قفسه های فلزی یک دهنه 93cm با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 28,000,000
470 W1990H1 قفسه های فلزی یک دهنه طول 60cm سینی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 26,000,000
471 CW2175/200 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 95,000,000
472 CW2175H/200 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 55,000,000
473 CW2175/300 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 110,000,000
474 CW2175H/300 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 65,000,000
475 CW2045/900 قفسه های فلزی کشویی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 900kg 135,000,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.