لیست قیمت محصولات شاهرخ ابزار

تاریخ بروزرسانی : 1398/07/01

ردیف کد شرح قیمت (ریال)
1 726B1 جعبه ابزار کارگاهی 26,500,000
2 726B2 جعبه ابزار کارگاهی 36,000,000
3 726B3 جعبه ابزار کارگاهی 28,000,000
4 726B4 جعبه ابزار کارگاهی 39,000,000
5 726B5 جعبه ابزار کارگاهی 39,000,000
6 726B1S جعبه ابزار کارگاهی 52,500,000
7 726X جعبه ابزار کارگاهی 32,000,000
8 726XP جعبه ابزار کارگاهی 33,000,000
9 726LX1 جعبه ابزار کارگاهی 49,000,000
10 726LX2 جعبه ابزار کارگاهی 45,000,000
11 729B جعبه ابزار کارگاهی 42,000,000
12 725 جعبه ابزار کارگاهی 39,500,000
13 727 جعبه ابزار کارگاهی 38,500,000
14 727X جعبه ابزار کارگاهی 65,000,000
15 728 جعبه ابزار کارگاهی 39,500,000
16 728S جعبه ابزار کارگاهی 44,500,000
17 728X جعبه ابزار کارگاهی 68,000,000
18 SU1400 جعبه ابزار کارگاهی 65,000,000
19 SU1400X جعبه ابزار کارگاهی 49,500,000
20 SU1700 جعبه ابزار کارگاهی 89,500,000
21 SU1700X جعبه ابزار کارگاهی 65,000,000
22 510 جعبه ابزار کارگاهی 46,000,000
23 511 جعبه ابزار کارگاهی 45,000,000
24 736 جعبه ابزار کارگاهی 38,000,000
25 594 جعبه ابزار کارگاهی 42,000,000
26 497G جعبه ابزار کارگاهی 22,000,000
27 584M جعبه ابزار کارگاهی 19,500,000
28 455M جعبه ابزار کارگاهی 17,500,000
29 455B1 جعبه ابزار کارگاهی 25,000,000
30 455B2 جعبه ابزار کارگاهی 29,000,000
31 725M جعبه ابزار کارگاهی 18,000,000
32 725B1 جعبه ابزار کارگاهی 25,000,000
33 725B2 جعبه ابزار کارگاهی 29,500,000
34 957 جعبه ابزار کارگاهی 47,000,000
35 ME920 جعبه ابزار مونتاژ کاری 14,000,000
36 800 جعبه ابزار مونتاژ کاری 23,000,000
37 800B جعبه ابزار مونتاژ کاری 29,000,000
38 800T جعبه ابزار مونتاژ کاری 26,500,000
39 801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 14,000,000
40 802 جعبه ابزار مونتاژ کاری 13,000,000
41 803 جعبه ابزار مونتاژ کاری 12,500,000
42 804 جعبه ابزار مونتاژ کاری 16,000,000
43 804T جعبه ابزار مونتاژ کاری 18,500,000
44 805 جعبه ابزار مونتاژ کاری 16,000,000
45 D801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 17,000,000
46 P801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 18,000,000
47 800S جعبه ابزار مونتاژ کاری 39,500,000
48 1154 جعبه ابزار مونتاژ کاری 33,000,000
49 881 جعبه ابزار مونتاژ کاری 21,500,000
50 T725S میز کار صنعتی 52,500,000
51 T725E میز کار صنعتی 53,500,000
52 MT101 میز کار صنعتی 57,000,000
53 MT101B میز کار صنعتی 38,500,000
54 MT100 میز کار صنعتی 64,000,000
55 MT100B میز کار صنعتی 45,000,000
56 T100 میز کار صنعتی 41,000,000
57 100 میز کار صنعتی 22,000,000
58 T500B میز کار صنعتی 45,000,000
59 T500 میز کار صنعتی 22,000,000
60 T520B میز کار صنعتی 55,000,000
61 T520 میز کار صنعتی 27,000,000
62 T540B میز کار صنعتی 59,500,000
63 T540 میز کار صنعتی 29,000,000
64 T520C میز کار صنعتی 85,000,000
65 180M میز کار صنعتی 110,000,000
66 180H میز کار صنعتی 89,000,000
67 180A میز کار صنعتی 79,000,000
68 180B میز کار صنعتی 65,000,000
69 180T میز کار صنعتی 55,000,000
70 180 میز کار صنعتی 31,000,000
71 200M میز کار صنعتی 135,000,000
72 200AB میز کار صنعتی 114,000,000
73 200B میز کار صنعتی 90,000,000
74 200T میز کار صنعتی 84,000,000
75 200A میز کار صنعتی 62,000,000
76 200 میز کار صنعتی 33,000,000
77 T400S میز کار صنعتی 235,000,000
78 T400B میز کار صنعتی 170,000,000
79 T400 میز کار صنعتی 175,000,000
80 400 میز کار صنعتی 109,000,000
81 T150 میز کار صنعتی 83,000,000
82 T203 میز کار صنعتی 93,000,000
83 T4S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 390,000,000
84 T1S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 105,000,000
85 LT1 میز کار صنعتی 155,000,000
86 T151E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 72,000,000
87 T151EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 85,000,000
88 T151 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 22,000,000
89 T151W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 33,000,000
90 T151S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 55,000,000
91 T151SW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 67,000,000
92 T151B میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 39,000,000
93 T151BW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 49,000,000
94 T152E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 66,000,000
95 T152EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 78,000,000
96 T153E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 81,000,000
97 T153EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 98,000,000
98 T150S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 72,000,000
99 T150W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 83,000,000
100 T180W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 185,000,000
101 T181W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 159,000,000
102 T182W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 165,000,000
103 T285W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 175,000,000
104 T286W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 162,000,000
105 T287W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 115,000,000
106 T120W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 135,000,000
107 N80 محافظ کلت چرخدار 16,000,000
108 N81 محافظ کلت چرخدار 19,000,000
109 N85 ترولی محافظ کلت 20,500,000
110 N86 ترولی محافظ کلت 24,000,000
111 L90 کمد مرکزی محافظ کلت 69,000,000
112 L92 کمد دیواری محافظ کلت 24,000,000
113 L93 محافظ کلت چرخدار کشویی 55,000,000
114 B550 سینی محافظ کلت 1,500,000
115 PN615 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 4,500,000
116 PN715 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 5,500,000
117 PN815 محفظ کلت رومیزی چهار طبقه 6,500,000
118 450B کمد محافظ ابزار دیواری 18,500,000
119 451B کمد محافظ ابزار دیواری 17,500,000
120 454B کمد محافظ ابزار دیواری 15,500,000
121 750 کمد محافظ ابزار دیواری 24,500,000
122 751 کمد محافظ ابزار دیواری 26,000,000
123 754 کمد محافظ ابزار دیواری 22,000,000
124 750ES کمد محافظ ابزار 72,000,000
125 750S کمد محافظ ابزار 77,000,000
126 190C کمد محافظ ابزار 145,000,000
127 191M کمد محافظ ابزار 55,000,000
128 193M کمد محافظ ابزار 53,000,000
129 190MH کمد محافظ ابزار 87,000,000
130 190H1 کمد محافظ ابزار 95,000,000
131 191H1 کمد محافظ ابزار 63,000,000
132 192MH کمد محافظ ابزار 75,000,000
133 192M1 کمد محافظ ابزار 87,000,000
134 192H1 کمد محافظ ابزار 93,000,000
135 194MH کمد محافظ ابزار 83,000,000
136 194M1 کمد محافظ ابزار 98,500,000
137 195MH کمد محافظ ابزار 108,000,000
138 196MH کمد محافظ ابزار 77,000,000
139 196M1 کمد محافظ ابزار 91,000,000
140 196H1 کمد محافظ ابزار 93,000,000
141 197MH کمد محافظ ابزار 86,000,000
142 197M کمد محافظ ابزار 63,000,000
143 197H کمد محافظ ابزار 69,500,000
144 198MH کمد محافظ ابزار 87,000,000
145 199MH کمد محافظ ابزار 97,000,000
146 D100 کمد محافظ ابزار 117,000,000
147 D60 کمد محافظ ابزار 110,000,000
148 D52 کمد محافظ ابزار 98,000,000
149 190SE کمد محافظ ابزار 49,500,000
150 190S کمد محافظ ابزار 72,000,000
151 197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 76,000,000
152 M197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 98,000,000
153 H197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 83,000,000
154 197CHL کمد آزمایشگاهی 105,000,000
155 192VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 108,000,000
156 C401 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 22,000,000
157 C401B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 27,000,000
158 L501 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 35,000,000
159 L501DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 49,000,000
160 C402 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 27,000,000
161 C402B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 31,000,000
162 L502 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 39,500,000
163 L502DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 65,000,000
164 C403 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 22,000,000
165 C403B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 27,000,000
166 C404 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 17,000,000
167 L503 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 44,000,000
168 L503DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 78,500,000
169 C408 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 27,000,000
170 R950 رگال  لباس ورزشی 25,000,000
171 B5100 نیمکت کمد لباس 12,000,000
172 CF400 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 17,000,000
173 CF400P کمد لباس پرسنل آتش نشانی 28,000,000
174 CF400B کمد لباس پرسنل آتش نشانی 19,000,000
175 CF500D کمد لباس پرسنل آتش نشانی 33,000,000
176 CF500DH کمد لباس پرسنل آتش نشانی 31,000,000
177 CF1500 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 33,000,000
178 CF188 رگال لباس پرسنل آتش نشانی 24,000,000
179 BT103 کمد محافظ قالب برک 38,500,000
180 BT105 کمد محافظ قالب برک 49,500,000
181 BT900 ترولی محافظ قالب برک 24,000,000
182 BT900H ترولی محافظ قالب برک 29,000,000
183 PT816 محافظ قالبهای پانچ رومیزی 25,000,000
184 PT1004 ترولی محافظ قالبهای پانچ 59,500,000
185 UT104 کمد محافظ ابزار  قالب های پانچ، برک، کلت 125,000,000
186 IU3000 کابینت صنعتی 265,000,000
187 IU3000V2 کابینت صنعتی 255,000,000
188 SW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 10,500,000
189 SWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 13,000,000
190 SW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 15,000,000
191 SWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 17,000,000
192 MW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 21,000,000
193 MWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 21,500,000
194 MW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 24,000,000
195 MWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 25,500,000
196 BW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 24,000,000
197 BWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 25,500,000
198 BW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 28,000,000
199 BWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 29,500,000
200 ST220 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 37,000,000
201 ST220E تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه بدون آویز 33,000,000
202 ST650 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 33,000,000
203 ST670 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 48,000,000
204 ST151 تابلو دیواری نمایش ابزار 27,500,000
205 ST151E تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 22,000,000
206 ST152 تابلو دیواری نمایش ابزار 17,000,000
207 ST152E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 13,000,000
208 ST153 تابلو دیواری نمایش ابزار 29,500,000
209 ST153E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 26,000,000
210 ST150 تابلو دیواری نمایش ابزار 33,000,000
211 ST150E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 29,500,000
212 ST180 تابلو دیواری نمایش ابزار 38,000,000
213 ST180E تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 32,000,000
214 ST200 تابلو دیواری نمایش ابزار 48,500,000
215 ST200E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 42,000,000
216 ST200L تابلو دیواری نمایش ابزار 17,000,000
217 ST200LE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 15,000,000
218 ST200R تابلو دیواری نمایش ابزار 17,000,000
219 ST200RE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 15,000,000
220 ST200S تابلو دیواری نمایش ابزار 27,000,000
221 ST200SE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 23,000,000
222 ST100 تابلو دیواری نمایش ابزار 27,000,000
223 ST100E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 24,000,000
224 ST101 تابلو دیواری نمایش ابزار 18,000,000
225 ST101E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 15,000,000
226 ST400 تابلو دیواری نمایش ابزار 75,000,000
227 ST400E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 68,000,000
228 ST400L تابلو دیواری نمایش ابزار 25,000,000
229 ST400LE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 23,000,000
230 ST400F تابلو دیواری نمایش ابزار 18,500,000
231 ST400FE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 17,000,000
232 ST520 تابلو دیواری نمایش ابزار 42,000,000
233 ST520E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 35,000,000
234 STP220 تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه 65,000,000
235 P926E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 24,000,000
236 P926 تابلو دیواری نمایش ابزار 28,000,000
237 P927E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 18,000,000
238 P927 تابلو دیواری نمایش ابزار 22,000,000
239 P925E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 15,000,000
240 P925 تابلو دیواری نمایش ابزار 18,000,000
241 AD3001 تابلو تبلیغات محیطی 79,000,000
242 AD3002 تابلو تبلیغات محیطی 99,000,000
243 TR850 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو 9,500,000
244 TR920 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 8,500,000
245 TR950 گاری حمل بارفلزی دسته تاشو 10,500,000
246 TR952 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه 14,500,000
247 TR800 گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو 8,500,000
248 TR880 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 10,500,000
249 TR880B گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 9,000,000
250 TR923 گاری حمل بار فلزی 16,500,000
251 TR1033 گاری حمل بار فلزی 19,500,000
252 TR923F گاری حمل بار فلزی 16,500,000
253 TR1033F گاری حمل بار فلزی 18,500,000
254 TR923FD گاری حمل بار فلزی 18,500,000
255 TR1033FD گاری حمل بار فلزی 20,500,000
256 TR922F گاری حمل بار فلزی 16,000,000
257 TR1032F گاری حمل بار فلزی 18,000,000
258 TR922FD گاری حمل بار فلزی 18,500,000
259 TR1032FD گاری حمل بار فلزی 20,000,000
260 TR923M گاری حمل بار فلزی 21,000,000
261 TR1033M گاری حمل بار فلزی 23,500,000
262 352T2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 600,000
263 353T2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 850,000
264 412T2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 650,000
265 413T2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 900,000
266 452T2 700,000
267 453T2 1,000,000
268 452 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 800,000
269 453 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,200,000
270 502 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 850,000
271 503 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,300,000
272 492B جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,000,000
273 493B جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,400,000
274 603 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 1,400,000
275 412S جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,600,000
276 413S جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,300,000
277 452S جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,750,000
278 453S جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,500,000
279 332 جعبه ابزار صندوقی 650,000
280 333 جعبه ابزار صندوقی 800,000
281 402 جعبه ابزار صندوقی 700,000
282 403 جعبه ابزار صندوقی 850,000
283 443 جعبه ابزار صندوقی 2,300,000
284 382 جعبه ابزار صندوقی 800,000
285 383 جعبه ابزار صندوقی 3,100,000
286 460 جعبه ابزار صندوقی 2,800,000
287 483 جعبه ابزار صندوقی 3,500,000
288 553 جعبه ابزار صندوقی 3,500,000
289 550 جعبه ابزار صندوقی 3,000,000
290 650 جعبه ابزار صندوقی 3,500,000
291 518 جعبه ابزار صندوقی 3,800,000
292 518S جعبه ابزار صندوقی 4,500,000
293 652 جعبه ابزار صندوقی 4,900,000
294 652S جعبه ابزار صندوقی 5,500,000
295 603G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 3,200,000
296 603BG جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 3,400,000
297 518G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 5,800,000
298 523 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 5,800,000
299 523G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 7,300,000
300 524 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 6,500,000
301 524G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 7,800,000
302 652G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 6,500,000
303 724 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 14,500,000
304 9001 گیره نگهدارنده ابزار 170,000
305 9002 گیره نگهدارنده ابزار 180,000
306 9003 گیره نگهدارنده ابزار 200,000
307 9005 گیره نگهدارنده ابزار 230,000
308 9006 گیره نگهدارنده ابزار 230,000
309 9007 گیره نگهدارنده ابزار 240,000
310 9008 گیره نگهدارنده ابزار 250,000
311 9009 گیره نگهدارنده ابزار 380,000
312 9015 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
313 9016 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
314 9017 گیره نگهدارنده ابزار 450,000
315 9019 گیره نگهدارنده ابزار 220,000
316 9020 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
317 9021 گیره نگهدارنده ابزار 330,000
318 9022 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
319 9023 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
320 9024 گیره نگهدارنده ابزار 370,000
321 9031 گیره نگهدارنده ابزار 1,100,000
322 9032 گیره نگهدارنده ابزار 1,100,000
323 9033 گیره نگهدارنده ابزار 1,200,000
324 9035 گیره نگهدارنده ابزار 1,250,000
325 9036 گیره نگهدارنده ابزار 1,300,000
326 9038 گیره نگهدارنده ابزار 550,000
327 9039 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
328 9040 گیره نگهدارنده ابزار 300,000
329 9041 گیره نگهدارنده ابزار 750,000
330 9042 گیره نگهدارنده ابزار 300,000
331 9043 گیره نگهدارنده ابزار 550,000
332 9044 گیره نگهدارنده ابزار 700,000
333 9045 گیره نگهدارنده ابزار 950,000
334 9046 گیره نگهدارنده ابزار 330,000
335 9047 گیره نگهدارنده ابزار 300,000
336 9048 گیره نگهدارنده ابزار 330,000
337 9049 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
338 9050 گیره نگهدارنده ابزار 550,000
339 9051 گیره نگهدارنده ابزار 600,000
340 9052 گیره نگهدارنده ابزار 650,000
341 9106 گیره نگهدارنده ابزار 300,000
342 9107 گیره نگهدارنده ابزار 250,000
343 9109 گیره نگهدارنده ابزار 300,000
344 9110 گیره نگهدارنده ابزار 450,000
345 9111 گیره نگهدارنده ابزار 500,000
346 9112 گیره نگهدارنده ابزار 650,000
347 9113 گیره نگهدارنده ابزار 600,000
348 9114 گیره نگهدارنده ابزار 850,000
349 9115 گیره نگهدارنده ابزار 450,000
350 9116 گیره نگهدارنده ابزار 500,000
351 9117 گیره نگهدارنده ابزار 450,000
352 9118 گیره نگهدارنده ابزار 800,000
353 9119 گیره نگهدارنده ابزار 800,000
354 9120 گیره نگهدارنده ابزار 480,000
355 9121 گیره نگهدارنده ابزار 450,000
356 9122 گیره نگهدارنده ابزار 450,000
357 9123 گیره نگهدارنده ابزار 680,000
358 9124 گیره نگهدارنده ابزار 450,000
359 9125 گیره نگهدارنده ابزار 500,000
360 9126 گیره نگهدارنده ابزار 650,000
361 9127 گیره نگهدارنده ابزار 750,000
362 9128 گیره نگهدارنده ابزار 650,000
363 9129 گیره نگهدارنده ابزار 950,000
364 9130 گیره نگهدارنده ابزار 680,000
365 9132 گیره نگهدارنده ابزار 550,000
366 9133 گیره نگهدارنده ابزار 600,000
367 9134 گیره نگهدارنده ابزار 680,000
368 9135 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
369 9136 گیره نگهدارنده ابزار 650,000
370 9137 گیره نگهدارنده سمباده رولی 1,100,000
371 9138 طبقه نگهدارنده ابزار 1,450,000
372 9139 طبقه نگهدارنده ابزار 1,550,000
373 9140 گیره نگهدارنده برگ کاغذ 350,000
374 9141 گیره نگهدارنده اسپری و قوطی 550,000
375 9142 گیره نگهدارنده ابزار 550,000
376 9143 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
377 9144 طبقه نگهدارنده ابزار 1,200,000
378 9145 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
379 9147 گیره نگهدارنده ابزار 700,000
380 9148 گیره نگهدارنده ابزار 850,000
381 9149 گیره نگهدارنده روغندان 450,000
382 9150 گیره نگهدارنده کمان اره 450,000
383 9151 گیره نگهدارنده ابزار 600,000
384 9152 گیره نگهدارنده لیوان 450,000
385 9153 گیره نگهدارنده دستمال کاغذی 750,000
386 9154 گیره نگهدارنده ابزار 350,000
387 9155 گیره نگهدارنده ابزار 650,000
388 9156 طبقه نگهدارنده ابزار 1,100,000
389 9157 طبقه نگهدارنده ابزار 900,000
390 9159 1,350,000
391 9160 گیره نگهدارنده ابزار 850,000
392 9161 چراغ سیار 850,000
393 9200 گیره نگهدارنده شمشهای فلزی 350,000
394 9201 جای کاغذ A4 750,000
395 9202 جای کاغذ A5 650,000
396 9203 جای کاغذ A4 1,450,000
397 9205 پالت فلزی 450,000
398 9206 پالت فلزی 400,000
399 9207 پالت فلزی 450,000
400 9208 پالت فلزی 1,300,000
401 9209 جای کلاسور 850,000
402 9211 جای آینه 350,000
403 9212 سطل آشغال 850,000
404 9213 پالت فلزی 400,000
405 9214 پالت فلزی 380,000
406 9215 پالت فلزی 850,000
407 9222 جای زونکن بزرگ A4 880,000
408 9223 جای زونکن کوچک A5 650,000
409 9226 کازیه دیواری 750,000
410 9227 کازیه رومیزی صنعتی 850,000
411 9228 سیم سیار 1,850,000
412 9241 سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس 1,400,000
413 9242 سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 1,600,000
414 9243 سینی (طبقه) کد 191M-193M همراه 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 1,800,000
415 9244 سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 2,200,000
416 K450 سبد فلزی حمل قطعات 2,150,000
417 K450A سبد فلزی حمل قطعات 1,750,000
418 K500 سبد فلزی حمل قطعات 2,500,000
419 K500A سبد فلزی حمل قطعات 2,000,000
420 K600 سبد فلزی حمل قطعات 2,900,000
421 K600A سبد فلزی حمل قطعات 2,500,000
422 K900 سبد فلزی حمل قطعات 3,900,000
423 K900A سبد فلزی حمل قطعات 3,400,000
424 TR700 گاری دستی حمل سبد های فلزی 9,000,000
425 TR960 گاری دستی حمل سبد های فلزی 10,500,000
426 P150 پالت فلزی 500,000
427 P200 پالت فلزی 700,000
428 P260 پالت فلزی 1,300,000
429 P300 پالت فلزی 1,650,000
430 PD179 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 9,900,000
431 PD250 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 17,500,000
432 PD490 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 25,500,000
433 PD490B پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 24,500,000
434 PD910 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 52,000,000
435 PD910B پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 49,000,000
436 PD401 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 9,900,000
437 PD539 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 8,200,000
438 PD857 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 14,500,000
439 TK500 گاری حمل سبد های فلزی 6,500,000
440 TK600 گاری حمل سبد های فلزی 6,000,000
441 580V وان شستشوی قطعات صنعتی 28,500,000
442 370S چهار پایه صنعتی 3,900,000
443 370B چهار پایه صنعتی 3,000,000
444 370B2 صندلی بدون چرخ صنعتی 4,100,000
445 370SB صندلی چرخدار صنعتی 4,950,000
446 808 خرک فلزی صنعتی 5,500,000
447 809 خرک فلزی صنعتی چرخدار 7,500,000
448 P1200 جای فلایر 6,500,000
449 W1950 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 28,500,000
450 W1950H قفسه های فلزی یکطرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 16,000,000
451 W1990 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 75,000,000
452 W1990C قفسه های فلزی جهت کنجهای دیواربا پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 42,000,000
453 W1990H قفسه های فلزی یک دهنه 93cm با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 28,000,000
454 W1990H1 قفسه های فلزی یک دهنه طول 60cm سینی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 26,000,000
455 CW2175/200 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 105,000,000
456 CW2175H/200 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 64,000,000
457 CW2175/300 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 125,000,000
458 CW2175H/300 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 77,000,000
459 CW2045/900 قفسه های فلزی کشویی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 900kg 145,000,000
460 CW2095/2000 قفسه فلزی کشویی مخصوص قطعات صنعتی 215,000,000
461 GC200 انبر اتصال فک فلزی کوچک 170,000
462 GC300 انبر اتصال فک فلزی بزرگ 220,000
463 GC350 انبر اتصال فک برنجی کوچک 330,000
464 GC500 انبر اتصال فک برنجی بزرگ 380,000
465 M110 کمان اره آهن بر دسته دایکست 550,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.