لیست قیمت محصولات شاهرخ ابزار

تاریخ بروزرسانی : 1398/08/01

ردیفکدشرحقیمت (ریال)
1726B1جعبه ابزار کارگاهی28,000,000
2726B2جعبه ابزار کارگاهی38,000,000
3726B3جعبه ابزار کارگاهی29,500,000
4726B4جعبه ابزار کارگاهی42,000,000
5726B5جعبه ابزار کارگاهی42,000,000
6726B1Sجعبه ابزار کارگاهی55,000,000
7726Xجعبه ابزار کارگاهی34,000,000
8726XPجعبه ابزار کارگاهی36,000,000
9726LX1جعبه ابزار کارگاهی53,000,000
10726LX2جعبه ابزار کارگاهی48,000,000
11726SLجعبه ابزار کارگاهی42,000,000
12729Bجعبه ابزار کارگاهی45,000,000
13725جعبه ابزار کارگاهی39,500,000
14727جعبه ابزار کارگاهی38,500,000
15727Xجعبه ابزار کارگاهی65,000,000
16728جعبه ابزار کارگاهی39,500,000
17728Sجعبه ابزار کارگاهی47,000,000
18728Xجعبه ابزار کارگاهی68,000,000
19SU1400جعبه ابزار کارگاهی65,000,000
20SU1400Xجعبه ابزار کارگاهی49,500,000
21SU1700جعبه ابزار کارگاهی89,500,000
22SU1700Xجعبه ابزار کارگاهی65,000,000
23510جعبه ابزار کارگاهی46,000,000
24511جعبه ابزار کارگاهی45,000,000
25736جعبه ابزار کارگاهی38,000,000
26594جعبه ابزار کارگاهی42,000,000
27497Gجعبه ابزار کارگاهی24,000,000
28584Mجعبه ابزار کارگاهی19,500,000
29455Mجعبه ابزار کارگاهی17,500,000
30455B1جعبه ابزار کارگاهی25,000,000
31455B2جعبه ابزار کارگاهی29,000,000
32725Mجعبه ابزار کارگاهی19,000,000
33725B1جعبه ابزار کارگاهی25,000,000
34725B2جعبه ابزار کارگاهی29,500,000
35957جعبه ابزار کارگاهی47,000,000
36ME920جعبه ابزار مونتاژ کاری15,000,000
37800جعبه ابزار مونتاژ کاری24,000,000
38800Bجعبه ابزار مونتاژ کاری32,000,000
39800Tجعبه ابزار مونتاژ کاری28,500,000
40801جعبه ابزار مونتاژ کاری15,000,000
41802جعبه ابزار مونتاژ کاری14,000,000
42803جعبه ابزار مونتاژ کاری13,500,000
43804جعبه ابزار مونتاژ کاری18,000,000
44804Tجعبه ابزار مونتاژ کاری21,000,000
45805جعبه ابزار مونتاژ کاری16,500,000
46D801جعبه ابزار مونتاژ کاری18,000,000
47P801جعبه ابزار مونتاژ کاری19,500,000
48800Sجعبه ابزار مونتاژ کاری42,000,000
491154جعبه ابزار مونتاژ کاری35,000,000
50881جعبه ابزار مونتاژ کاری23,500,000
51885جعبه ابزار مونتاژ کاری52,500,000
52T725Sمیز کار صنعتی55,000,000
53T725Eمیز کار صنعتی57,000,000
54MT101میز کار صنعتی59,500,000
55MT101Bمیز کار صنعتی41,000,000
56MT100میز کار صنعتی68,000,000
57MT100Bمیز کار صنعتی48,000,000
58T100میز کار صنعتی43,000,000
59100میز کار صنعتی24,000,000
60T500Bمیز کار صنعتی47,000,000
61T500میز کار صنعتی24,000,000
62T520Bمیز کار صنعتی58,000,000
63T520میز کار صنعتی29,500,000
64T540Bمیز کار صنعتی63,000,000
65T540میز کار صنعتی32,000,000
66T520Cمیز کار صنعتی85,000,000
67180Mمیز کار صنعتی115,000,000
68180Hمیز کار صنعتی92,000,000
69180Aمیز کار صنعتی82,000,000
70180Bمیز کار صنعتی65,000,000
71180Tمیز کار صنعتی57,000,000
72180میز کار صنعتی31,000,000
73200Mمیز کار صنعتی139,000,000
74200ABمیز کار صنعتی118,000,000
75200Bمیز کار صنعتی92,000,000
76200Tمیز کار صنعتی86,000,000
77200Aمیز کار صنعتی64,000,000
78200میز کار صنعتی33,000,000
79T400Sمیز کار صنعتی235,000,000
80T400Bمیز کار صنعتی170,000,000
81T400میز کار صنعتی175,000,000
82400میز کار صنعتی109,000,000
83T150میز کار صنعتی83,000,000
84T203میز کار صنعتی93,000,000
85T203Sمیز کار صنعتی225,000,000
86T4Sمیز کار الکترونیکی سطح روی MDF390,000,000
87T1Sمیز کار الکترونیکی سطح روی MDF105,000,000
88LT1میز کار صنعتی165,000,000
89T151Eمیز کار الکترونیکی سطح روی MDF75,000,000
90T151EWمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب88,000,000
91T151میز کار الکترونیکی سطح روی MDF22,000,000
92T151Wمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب33,000,000
93T151Sمیز کار الکترونیکی سطح روی MDF58,000,000
94T151SWمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب69,500,000
95T151Bمیز کار الکترونیکی سطح روی MDF41,000,000
96T151BWمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب52,000,000
97T152Eمیز کار الکترونیکی سطح روی MDF69,000,000
98T152EWمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب82,000,000
99T153Eمیز کار الکترونیکی سطح روی MDF85,000,000
100T153EWمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب98,000,000
101T150Sمیز کار الکترونیکی سطح روی MDF75,000,000
102T150Wمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب85,000,000
103T180Wمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب185,000,000
104T181Wمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب159,000,000
105T182Wمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب165,000,000
106T285Wمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب175,000,000
107T286Wمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب162,000,000
108T287Wمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب115,000,000
109T120Wمیز کار الکترونیکی سطح روی چوب135,000,000
110N80محافظ کلت چرخدار16,000,000
111N81محافظ کلت چرخدار19,000,000
112N85ترولی محافظ کلت20,500,000
113N86ترولی محافظ کلت24,000,000
114L90کمد مرکزی محافظ کلت69,000,000
115L90VCکمد مرکزی محافظ کلت84,000,000
116L92کمد دیواری محافظ کلت24,000,000
117L93محافظ کلت چرخدار کشویی65,000,000
118B550سینی محافظ کلت1,900,000
119PN615محفظ کلت رومیزی سه طبقه5,500,000
120PN715محفظ کلت رومیزی سه طبقه6,500,000
121PN815محفظ کلت رومیزی چهار طبقه8,500,000
122450Bکمد محافظ ابزار دیواری22,000,000
123451Bکمد محافظ ابزار دیواری19,500,000
124454Bکمد محافظ ابزار دیواری17,500,000
125750کمد محافظ ابزار دیواری25,500,000
126751کمد محافظ ابزار دیواری28,000,000
127754کمد محافظ ابزار دیواری24,000,000
128750ESکمد محافظ ابزار72,000,000
129750Sکمد محافظ ابزار77,000,000
130190Cکمد محافظ ابزار145,000,000
131191Mکمد محافظ ابزار59,000,000
132193Mکمد محافظ ابزار57,000,000
133190MHکمد محافظ ابزار91,000,000
134190H1کمد محافظ ابزار99,000,000
135191H1کمد محافظ ابزار67,000,000
136192MHکمد محافظ ابزار79,000,000
137192M1کمد محافظ ابزار91,000,000
138192H1کمد محافظ ابزار97,000,000
139194MHکمد محافظ ابزار87,000,000
140194M1کمد محافظ ابزار103,000,000
141195MHکمد محافظ ابزار112,000,000
142196MHکمد محافظ ابزار81,000,000
143196M1کمد محافظ ابزار95,000,000
144196H1کمد محافظ ابزار97,000,000
145197MHکمد محافظ ابزار89,000,000
146197Mکمد محافظ ابزار66,000,000
147197Hکمد محافظ ابزار72,000,000
148198MHکمد محافظ ابزار91,000,000
149199MHکمد محافظ ابزار102,000,000
150D100کمد محافظ ابزار125,000,000
151D60کمد محافظ ابزار118,000,000
152D52کمد محافظ ابزار104,000,000
153190SEکمد محافظ ابزار56,000,000
154190Sکمد محافظ ابزار78,000,000
155197VCکمد محافظ ابزار درب طلقی81,000,000
156M197VCکمد محافظ ابزار درب طلقی103,000,000
157H197VCکمد محافظ ابزار درب طلقی88,000,000
158197CHLکمد آزمایشگاهی110,000,000
159192VCکمد محافظ ابزار درب طلقی112,000,000
160C401کمد لباس پرسنلی و ورزشی24,000,000
161C401Bکمد لباس پرسنلی و ورزشی29,000,000
162L501کمد لباس پرسنلی و ورزشی37,000,000
163L501DNکمد لباس پرسنلی و ورزشی51,000,000
164C402کمد لباس پرسنلی و ورزشی29,000,000
165C402Bکمد لباس پرسنلی و ورزشی33,000,000
166L502کمد لباس پرسنلی و ورزشی41,500,000
167L502DNکمد لباس پرسنلی و ورزشی67,000,000
168C403کمد لباس پرسنلی و ورزشی24,000,000
169C403Bکمد لباس پرسنلی و ورزشی29,000,000
170C404کمد لباس پرسنلی و ورزشی19,000,000
171L503کمد لباس پرسنلی و ورزشی46,000,000
172L503DNکمد لباس پرسنلی و ورزشی79,000,000
173C408کمد لباس پرسنلی و ورزشی29,000,000
174R950رگال  لباس ورزشی27,000,000
175B5100نیمکت کمد لباس14,000,000
176CF400کمد لباس پرسنل آتش نشانی19,800,000
177CF400Pکمد لباس پرسنل آتش نشانی31,000,000
178CF400Bکمد لباس پرسنل آتش نشانی22,000,000
179CF500Dکمد لباس پرسنل آتش نشانی36,000,000
180CF500DHکمد لباس پرسنل آتش نشانی34,000,000
181CF1500کمد لباس پرسنل آتش نشانی36,000,000
182CF188رگال لباس پرسنل آتش نشانی26,000,000
183BT103کمد محافظ قالب برک45,000,000
184BT105کمد محافظ قالب برک55,000,000
185BT900ترولی محافظ قالب برک29,000,000
186BT900Hترولی محافظ قالب برک35,000,000
187PT816محافظ قالبهای پانچ رومیزی28,500,000
188PT1004ترولی محافظ قالبهای پانچ69,000,000
189UT104کمد محافظ ابزار  قالب های پانچ، برک، کلت145,000,000
190IU3000کابینت صنعتی265,000,000
191IU3000V2کابینت صنعتی255,000,000
192SW500جعبه ابزار فلزی ترانزیتی10,500,000
193SWH500جعبه ابزار فلزی ترانزیتی13,000,000
194SW500Fجعبه ابزار فلزی ترانزیتی15,000,000
195SWH500Fجعبه ابزار فلزی ترانزیتی17,000,000
196MW500جعبه ابزار فلزی ترانزیتی21,000,000
197MWH500جعبه ابزار فلزی ترانزیتی21,500,000
198MW500Fجعبه ابزار فلزی ترانزیتی24,000,000
199MWH500Fجعبه ابزار فلزی ترانزیتی25,500,000
200BW500جعبه ابزار فلزی ترانزیتی24,000,000
201BWH500جعبه ابزار فلزی ترانزیتی25,500,000
202BW500Fجعبه ابزار فلزی ترانزیتی28,000,000
203BWH500Fجعبه ابزار فلزی ترانزیتی29,500,000
204ST220تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه37,000,000
205ST220Eتابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه بدون آویز33,000,000
206ST650تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه33,000,000
207ST670تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه48,000,000
208ST151تابلو دیواری نمایش ابزار27,500,000
209ST151Eتابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز22,000,000
210ST152تابلو دیواری نمایش ابزار17,000,000
211ST152Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز13,000,000
212ST153تابلو دیواری نمایش ابزار29,500,000
213ST153Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز26,000,000
214ST150تابلو دیواری نمایش ابزار33,000,000
215ST150Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز29,500,000
216ST180تابلو دیواری نمایش ابزار38,000,000
217ST180Eتابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز32,000,000
218ST200تابلو دیواری نمایش ابزار48,500,000
219ST200Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز42,000,000
220ST200Lتابلو دیواری نمایش ابزار17,000,000
221ST200LEتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز15,000,000
222ST200Rتابلو دیواری نمایش ابزار17,000,000
223ST200REتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز15,000,000
224ST200Sتابلو دیواری نمایش ابزار27,000,000
225ST200SEتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز23,000,000
226ST100تابلو دیواری نمایش ابزار27,000,000
227ST100Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز24,000,000
228ST101تابلو دیواری نمایش ابزار18,000,000
229ST101Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز15,000,000
230ST400تابلو دیواری نمایش ابزار75,000,000
231ST400Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز68,000,000
232ST400Lتابلو دیواری نمایش ابزار25,000,000
233ST400LEتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز23,000,000
234ST400Fتابلو دیواری نمایش ابزار18,500,000
235ST400FEتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز17,000,000
236ST520تابلو دیواری نمایش ابزار42,000,000
237ST520Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز35,000,000
238STP220تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه65,000,000
239P926Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز24,000,000
240P926تابلو دیواری نمایش ابزار28,000,000
241P927Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز18,000,000
242P927تابلو دیواری نمایش ابزار22,000,000
243P925Eتابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز15,000,000
244P925تابلو دیواری نمایش ابزار18,000,000
245AD3001تابلو تبلیغات محیطی79,000,000
246AD3002تابلو تبلیغات محیطی99,000,000
247TR850گاری حمل بار فلزی دسته تاشو9,500,000
248TR920گاری حمل بار فلزی دسته ثابت8,500,000
249TR950گاری حمل بارفلزی دسته تاشو10,500,000
250TR952گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه14,500,000
251TR800گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو8,500,000
252TR880گاری حمل بار فلزی دسته ثابت10,500,000
253TR880Bگاری حمل بار فلزی دسته ثابت9,000,000
254TR923گاری حمل بار فلزی16,500,000
255TR1033گاری حمل بار فلزی19,500,000
256TR923Fگاری حمل بار فلزی16,500,000
257TR1033Fگاری حمل بار فلزی18,500,000
258TR923FDگاری حمل بار فلزی18,500,000
259TR1033FDگاری حمل بار فلزی20,500,000
260TR922Fگاری حمل بار فلزی16,000,000
261TR1032Fگاری حمل بار فلزی18,000,000
262TR922FDگاری حمل بار فلزی18,500,000
263TR1032FDگاری حمل بار فلزی20,000,000
264TR923Mگاری حمل بار فلزی21,000,000
265TR1033Mگاری حمل بار فلزی23,500,000
266352T2جعبه ابزار فلزی دو طبقه600,000
267353T2جعبه ابزار فلزی سه طبقه850,000
268412T2جعبه ابزار فلزی دو طبقه650,000
269413T2جعبه ابزار فلزی سه طبقه900,000
270452T2جعبه ابزار فلزی دو طبقه700,000
271453T2جعبه ابزار فلزی سه طبقه1,000,000
272452جعبه ابزار فلزی دو طبقه800,000
273453جعبه ابزار فلزی سه طبقه1,200,000
274502جعبه ابزار فلزی دو طبقه850,000
275503جعبه ابزار فلزی سه طبقه1,300,000
276492Bجعبه ابزار فلزی دو طبقه1,000,000
277493Bجعبه ابزار فلزی سه طبقه1,400,000
278603جعبه ابزار فلزی سه طبقه1,400,000
279412Sجعبه ابزار فلزی دو طبقه1,600,000
280413Sجعبه ابزار فلزی سه طبقه2,300,000
281452Sجعبه ابزار فلزی دو طبقه1,750,000
282453Sجعبه ابزار فلزی سه طبقه2,500,000
283332جعبه ابزار صندوقی650,000
284333جعبه ابزار صندوقی800,000
285402جعبه ابزار صندوقی700,000
286403جعبه ابزار صندوقی850,000
287443جعبه ابزار صندوقی2,300,000
288382جعبه ابزار صندوقی800,000
289383جعبه ابزار صندوقی3,100,000
290460جعبه ابزار صندوقی2,800,000
291483جعبه ابزار صندوقی3,500,000
292553جعبه ابزار صندوقی3,500,000
293550جعبه ابزار صندوقی3,000,000
294650جعبه ابزار صندوقی3,500,000
295518جعبه ابزار صندوقی3,800,000
296518Sجعبه ابزار صندوقی4,500,000
297652جعبه ابزار صندوقی4,900,000
298652Sجعبه ابزار صندوقی5,500,000
299603Gجعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی3,200,000
300603BGجعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی3,400,000
301518Gجعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی5,800,000
302523جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل5,800,000
303523Gجعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی7,300,000
304524جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل6,500,000
305524Gجعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی7,800,000
306652Gجعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی6,500,000
307724جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل14,500,000
3089001گیره نگهدارنده ابزار170,000
3099002گیره نگهدارنده ابزار180,000
3109003گیره نگهدارنده ابزار200,000
3119005گیره نگهدارنده ابزار230,000
3129006گیره نگهدارنده ابزار230,000
3139007گیره نگهدارنده ابزار240,000
3149008گیره نگهدارنده ابزار250,000
3159009گیره نگهدارنده ابزار380,000
3169015گیره نگهدارنده ابزار350,000
3179016گیره نگهدارنده ابزار350,000
3189017گیره نگهدارنده ابزار450,000
3199019گیره نگهدارنده ابزار220,000
3209020گیره نگهدارنده ابزار400,000
3219021گیره نگهدارنده ابزار330,000
3229022گیره نگهدارنده ابزار350,000
3239023گیره نگهدارنده ابزار350,000
3249024گیره نگهدارنده ابزار370,000
3259031گیره نگهدارنده ابزار1,100,000
3269032گیره نگهدارنده ابزار1,100,000
3279033گیره نگهدارنده ابزار1,200,000
3289035گیره نگهدارنده ابزار1,250,000
3299036گیره نگهدارنده ابزار1,300,000
3309038گیره نگهدارنده ابزار550,000
3319039گیره نگهدارنده ابزار350,000
3329040گیره نگهدارنده ابزار300,000
3339041گیره نگهدارنده ابزار750,000
3349042گیره نگهدارنده ابزار300,000
3359043گیره نگهدارنده ابزار550,000
3369044گیره نگهدارنده ابزار700,000
3379045گیره نگهدارنده ابزار950,000
3389046گیره نگهدارنده ابزار330,000
3399047گیره نگهدارنده ابزار300,000
3409048گیره نگهدارنده ابزار330,000
3419049گیره نگهدارنده ابزار350,000
3429050گیره نگهدارنده ابزار550,000
3439051گیره نگهدارنده ابزار600,000
3449052گیره نگهدارنده ابزار650,000
3459106گیره نگهدارنده ابزار300,000
3469107گیره نگهدارنده ابزار250,000
3479109گیره نگهدارنده ابزار300,000
3489110گیره نگهدارنده ابزار450,000
3499111گیره نگهدارنده ابزار500,000
3509112گیره نگهدارنده ابزار650,000
3519113گیره نگهدارنده ابزار600,000
3529114گیره نگهدارنده ابزار850,000
3539115گیره نگهدارنده ابزار450,000
3549116گیره نگهدارنده ابزار500,000
3559117گیره نگهدارنده ابزار450,000
3569118گیره نگهدارنده ابزار800,000
3579119گیره نگهدارنده ابزار800,000
3589120گیره نگهدارنده ابزار480,000
3599121گیره نگهدارنده ابزار450,000
3609122گیره نگهدارنده ابزار450,000
3619123گیره نگهدارنده ابزار680,000
3629124گیره نگهدارنده ابزار450,000
3639125گیره نگهدارنده ابزار500,000
3649126گیره نگهدارنده ابزار650,000
3659127گیره نگهدارنده ابزار750,000
3669128گیره نگهدارنده ابزار650,000
3679129گیره نگهدارنده ابزار950,000
3689130گیره نگهدارنده ابزار680,000
3699132گیره نگهدارنده ابزار550,000
3709133گیره نگهدارنده ابزار600,000
3719134گیره نگهدارنده ابزار680,000
3729135گیره نگهدارنده ابزار400,000
3739136گیره نگهدارنده ابزار650,000
3749137گیره نگهدارنده سمباده رولی1,100,000
3759138طبقه نگهدارنده ابزار1,450,000
3769139طبقه نگهدارنده ابزار1,550,000
3779140گیره نگهدارنده برگ کاغذ350,000
3789141گیره نگهدارنده اسپری و قوطی550,000
3799142گیره نگهدارنده ابزار550,000
3809143گیره نگهدارنده ابزار350,000
3819144طبقه نگهدارنده ابزار1,200,000
3829145گیره نگهدارنده ابزار400,000
3839147گیره نگهدارنده ابزار700,000
3849148گیره نگهدارنده ابزار850,000
3859149گیره نگهدارنده روغندان450,000
3869150گیره نگهدارنده کمان اره450,000
3879151گیره نگهدارنده ابزار600,000
3889152گیره نگهدارنده لیوان450,000
3899153گیره نگهدارنده دستمال کاغذی750,000
3909154گیره نگهدارنده ابزار350,000
3919155گیره نگهدارنده ابزار650,000
3929156طبقه نگهدارنده ابزار1,100,000
3939157طبقه نگهدارنده ابزار900,000
39491591,350,000
3959160گیره نگهدارنده ابزار850,000
3969161چراغ سیار850,000
3979200گیره نگهدارنده شمشهای فلزی350,000
3989201جای کاغذ A4750,000
3999202جای کاغذ A5650,000
4009203جای کاغذ A41,450,000
4019205پالت فلزی450,000
4029206پالت فلزی400,000
4039207پالت فلزی450,000
4049208پالت فلزی1,300,000
4059209جای کلاسور850,000
4069211جای آینه350,000
4079212سطل آشغال850,000
4089213پالت فلزی400,000
4099214پالت فلزی380,000
4109215پالت فلزی850,000
4119222جای زونکن بزرگ A4880,000
4129223جای زونکن کوچک A5650,000
4139226کازیه دیواری750,000
4149227کازیه رومیزی صنعتی850,000
4159228سیم سیار1,850,000
4169241سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس1,400,000
4179242سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس1,600,000
4189243سینی (طبقه) کد 191M-193M همراه 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس1,800,000
4199244سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس2,200,000
420K450سبد فلزی حمل قطعات2,150,000
421K450Aسبد فلزی حمل قطعات1,750,000
422K500سبد فلزی حمل قطعات2,500,000
423K500Aسبد فلزی حمل قطعات2,000,000
424K600سبد فلزی حمل قطعات2,900,000
425K600Aسبد فلزی حمل قطعات2,500,000
426K900سبد فلزی حمل قطعات3,900,000
427K900Aسبد فلزی حمل قطعات3,400,000
428TR700گاری دستی حمل سبد های فلزی9,000,000
429TR960گاری دستی حمل سبد های فلزی10,500,000
430P150پالت فلزی500,000
431P200پالت فلزی700,000
432P260پالت فلزی1,300,000
433P300پالت فلزی1,650,000
434PD179پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات9,900,000
435PD250پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات17,500,000
436PD490پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات27,000,000
437PD490Bپالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات26,000,000
438PD910پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات59,000,000
439PD910Bپالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات57,000,000
440PD401پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات9,900,000
441PD539پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات8,200,000
442PD857پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات14,500,000
443TK500گاری حمل سبد های فلزی6,500,000
444TK600گاری حمل سبد های فلزی6,000,000
445580Vوان شستشوی قطعات صنعتی28,500,000
446370Sچهار پایه صنعتی3,900,000
447370Bچهار پایه صنعتی3,000,000
448370B2صندلی بدون چرخ صنعتی4,100,000
449370SBصندلی چرخدار صنعتی4,950,000
450808خرک فلزی صنعتی5,500,000
451809خرک فلزی صنعتی چرخدار7,500,000
452P1200جای فلایر6,500,000
453W1950قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده28,500,000
454W1950Hقفسه های فلزی یکطرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده16,000,000
455W1990قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده75,000,000
456W1990Cقفسه های فلزی جهت کنجهای دیواربا پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده42,000,000
457W1990Hقفسه های فلزی یک دهنه 93cm با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده28,000,000
458W1990H1قفسه های فلزی یک دهنه طول 60cm سینی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده26,000,000
459CW2175/200قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg119,000,000
460CW2175H/200قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg75,000,000
461CW2175/300قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg139,000,000
462CW2175H/300قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg88,000,000
463CW2045/900قفسه های فلزی کشویی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 900kg155,000,000
464CW2095/2000قفسه فلزی کشویی مخصوص قطعات صنعتی215,000,000
465GC200انبر اتصال فک فلزی کوچک170,000
466GC300انبر اتصال فک فلزی بزرگ220,000
467GC350انبر اتصال فک برنجی کوچک330,000
468GC500انبر اتصال فک برنجی بزرگ380,000
469M110کمان اره آهن بر دسته دایکست550,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.