• 46

  میز کارهای حرفه ای – T153EW

  میز کار ثابت با تابلو و دو عدد جعبه ابزار شش کشو- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی بعنوان میز کار تک نفره، با قابلیت نمایش و محافظت از ابزارها

 • شاهرخ ابزار - میزکارهای حرفه ای - T180w-2_20131019-095408_thumb

  میز کارهای حرفه ای – T180W

  میز کار چرخ‌دار با تابلو، یک عدد جعبه ابزار پنج کشو و دو عدد کمد- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی بعنوان میز کار تک نفره، با قابلیت نمایش و محافظت از ابزارها

 • 48

  میز کارهای حرفه ای – T181W

  میز کار چرخ‌دار با تابلو و یک عدد جعبه ابزار پنج کشو – قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی بعنوان میز کار تک نفره، با قابلیت نمایش و محافظت از ابزارها

 • 53

  میز کارهای حرفه ای – T1S

  میز کار ثابت یک طرفه- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی بعنوان میز کار یک طرفه، با قابلیت نمایش و محافظت از ابزارها

 • شاهرخ-ابزار---میزکارهای-حرفه-ای---T285W-03_20131209-050040_thumb

  میز کارهای حرفه ای – T285W

  میز کار ثابت با تابلو- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی بعنوان میز کار تک نفره، با قابلیت نمایش و محافظت از ابزارها

 • 50

  میز کارهای حرفه ای – T286W

  میز کار ثابت با تابلو- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی بعنوان میز کار تک نفره، با قابلیت نمایش و محافظت از ابزارها

 • 51

  میز کارهای حرفه ای – T287W

  میز کار ثابت با تابلو- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی بعنوان میز کار تک نفره، با قابلیت نمایش و محافظت از ابزارها

 • 52

  میز کارهای حرفه ای – T4S

  میز کار ثابت چهارطرفه- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی بعنوان میز کار چهارطرفه، با قابلیت نمایش و محافظت از ابزارها

 • 43

  میز کارهای حرفه ای -T152EW

  میز کار چرخ‌دار با تابلو و یک عدد جعبه ابزار پنج کشو- قابل استفاده در انواع محیط‌های صنعتی بعنوان میز کار تکنفره، با قابلیت نمایش و محافظت از ابزارها

 • T182W-باز

  میز کارهای حرفه ای -T182W