دانلود کاتالوگ

لیست قیمت محصولات گروه صنعتی شاهرخ

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/02

ردیف کد محصول توضیحات قیمت (ریال)
1 726B1 جعبه ابزار کارگاهی 69,000,000
2 726B2 جعبه ابزار کارگاهی 95,000,000
3 726B3 جعبه ابزار کارگاهی 75,000,000
4 726B4 جعبه ابزار کارگاهی 97,000,000
5 726B5 جعبه ابزار کارگاهی 97,000,000
6 726B1S جعبه ابزار کارگاهی 129,000,000
7 726X جعبه ابزار کارگاهی 85,000,000
8 726XP جعبه ابزار کارگاهی 89,000,000
9 726LX1 جعبه ابزار کارگاهی 129,000,000
10 726LX2 جعبه ابزار کارگاهی 119,000,000
11 726SL جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
12 729B جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
13 725 جعبه ابزار کارگاهی 99,000,000
16 727 جعبه ابزار کارگاهی 97,000,000
18 727X جعبه ابزار کارگاهی 151,000,000
19 728 جعبه ابزار کارگاهی 98,000,000
20 728S جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
22 728X جعبه ابزار کارگاهی 155,000,000
23 SU1400 جعبه ابزار کارگاهی 177,000,000
24 SU1400X جعبه ابزار کارگاهی 145,000,000
25 SU1700 جعبه ابزار کارگاهی 240,000,000
26 SU1700X جعبه ابزار کارگاهی 195,000,000
27 510 جعبه ابزار کارگاهی 99,500,000
28 511 جعبه ابزار کارگاهی 99,000,000
29 736 جعبه ابزار کارگاهی 85,000,000
30 594 جعبه ابزار کارگاهی 88,000,000
31 497G جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
32 584M جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
33 455M جعبه ابزار کارگاهی 51,000,000
34 455B1 جعبه ابزار کارگاهی 59,000,000
35 455B2 جعبه ابزار کارگاهی 64,000,000
36 725M جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
37 725B1 جعبه ابزار کارگاهی 61,000,000
38 725B2 جعبه ابزار کارگاهی 65,000,000
39 957 جعبه ابزار کارگاهی 108,000,000
40 ME920 جعبه ابزار مونتاژ کاری 37,000,000
41 800 جعبه ابزار مونتاژ کاری 66,000,000
42 800B جعبه ابزار مونتاژ کاری 78,000,000
43 800T جعبه ابزار مونتاژ کاری 69,000,000
44 801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 38,000,000
45 802 جعبه ابزار مونتاژ کاری 33,000,000
46 803 جعبه ابزار مونتاژ کاری 31,000,000
47 804 جعبه ابزار مونتاژ کاری 52,000,000
48 804T جعبه ابزار مونتاژ کاری 55,000,000
49 805 جعبه ابزار مونتاژ کاری 39,500,000
50 D801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 47,500,000
51 P801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 52,000,000
52 800S جعبه ابزار مونتاژ کاری 89,000,000
53 1154 جعبه ابزار مونتاژ کاری 76,000,000
54 881 جعبه ابزار مونتاژ کاری 69,000,000
55 885 جعبه ابزار مونتاژ کاری 155,000,000
56 885T جعبه ابزار مونتاژ کاری 155,000,000
57 T725S میز کار صنعتی 125,000,000
58 T725E میز کار صنعتی 125,000,000
59 MT101 میز کار صنعتی 125,000,000
60 MT101B میز کار صنعتی 90,000,000
61 MT100 میز کار صنعتی 145,000,000
62 MT100B میز کار صنعتی 93,000,000
63 T100 میز کار صنعتی 99,000,000
64 100 میز کار صنعتی 49,000,000
65 100SL میز کار صنعتی استیل تماس بگیرید
66 T500B میز کار صنعتی 92,000,000
67 T500 میز کار صنعتی 45,000,000
68 T520B میز کار صنعتی 120,000,000
69 T520 میز کار صنعتی 61,000,000
70 T540B میز کار صنعتی 126,000,000
71 T540 میز کار صنعتی 65,000,000
72 T520C میز کار صنعتی 165,000,000
73 180M میز کار صنعتی 245,000,000
74 180H میز کار صنعتی 195,000,000
75 180A میز کار صنعتی 185,000,000
76 180B میز کار صنعتی 130,000,000
77 180T میز کار صنعتی 135,000,000
78 180 میز کار صنعتی 59,000,000
79 180SL میز کار صنعتی استیل تماس بگیرید
80 200M میز کار صنعتی 275,000,000
81 200AB میز کار صنعتی 220,000,000
82 200B میز کار صنعتی 159,000,000
83 200T میز کار صنعتی 185,000,000
84 200A میز کار صنعتی 140,000,000
85 200 میز کار صنعتی 62,000,000
86 200SL میز کار صنعتی استیل تماس بگیرید
87 T400S میز کار صنعتی 475,000,000
88 T400B میز کار صنعتی 295,000,000
89 T400 میز کار صنعتی 298,000,000
90 400 میز کار صنعتی 172,000,000
91 T150 میز کار صنعتی 195,000,000
92 T203 میز کار صنعتی 275,000,000
93 T203S میز کار صنعتی 440,000,000
94 T4S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 950,000,000
95 T1S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 252,000,000
96 LT1 میز کار صنعتی 325,000,000
97 T151E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 171,000,000
98 T151EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 198,000,000
99 T151 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 55,000,000
100 T151W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 75,000,000
101 T151S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 149,000,000
102 T151SW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 169,000,000
103 T151B میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 95,000,000
104 T151BW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 115,000,000
105 T152E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 160,000,000
106 T152EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 180,000,000
107 T153E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 190,000,000
108 T153EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 210,000,000
109 T150S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 185,000,000
110 T150W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 205,000,000
111 T180W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 345,000,000
112 T181W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 290,000,000
113 T182W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 310,000,000
114 T285W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 315,000,000
115 T286W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 280,000,000
116 T287W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 215,000,000
117 T120W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 265,000,000
118 N80 محافظ کلت چرخدار 39,000,000
119 N81 محافظ کلت چرخدار 44,000,000
120 N85 ترولی محافظ کلت 46,000,000
121 N86 ترولی محافظ کلت 52,000,000
122 L90 کمد مرکزی محافظ کلت 159,000,000
123 L90VC کمد مرکزی محافظ کلت 179,000,000
124 L92 کمد دیواری محافظ کلت 48,000,000
125 L93 محافظ کلت چرخدار کشویی 145,000,000
126 B550 سینی محافظ کلت 4,500,000
127 PN615 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 12,500,000
128 PN715 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 14,500,000
129 PN815 محفظ کلت رومیزی چهار طبقه 24,000,000
130 450B کمد محافظ ابزار دیواری 39,000,000
131 451B کمد محافظ ابزار دیواری 38,000,000
132 454B کمد محافظ ابزار دیواری 37,000,000
133 750 کمد محافظ ابزار دیواری 48,000,000
134 751 کمد محافظ ابزار دیواری 59,000,000
135 754 کمد محافظ ابزار دیواری 48,000,000
136 750ES کمد محافظ ابزار 195,000,000
137 750S کمد محافظ ابزار 205,000,000
138 190C کمد محافظ ابزار 295,000,000
139 191M کمد محافظ ابزار 129,000,000
140 193M کمد محافظ ابزار 127,000,000
141 190MH کمد محافظ ابزار 205,000,000
142 190H1 کمد محافظ ابزار 218,000,000
143 191H1 کمد محافظ ابزار 139,000,000
144 192MH کمد محافظ ابزار 189,000,000
145 192M1 کمد محافظ ابزار 220,000,000
146 192H1 کمد محافظ ابزار 227,000,000
147 194MH کمد محافظ ابزار 205,000,000
148 194M1 کمد محافظ ابزار 230,000,000
149 195MH کمد محافظ ابزار 240,000,000
150 196MH کمد محافظ ابزار 192,000,000
151 196M1 کمد محافظ ابزار 218,000,000
152 196H1 کمد محافظ ابزار 229,000,000
153 197MH کمد محافظ ابزار 209,000,000
154 197M کمد محافظ ابزار 159,000,000
155 197H کمد محافظ ابزار 179,000,000
156 198MH کمد محافظ ابزار 198,000,000
157 199MH کمد محافظ ابزار 210,000,000
158 D100 کمد محافظ ابزار 295,000,000
159 D60 کمد محافظ ابزار 270,000,000
160 D52 کمد محافظ ابزار 245,000,000
161 190SE کمد محافظ ابزار 135,000,000
162 190S کمد محافظ ابزار 169,000,000
163 197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 185,000,000
164 M197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 220,000,000
165 H197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 205,000,000
166 197CHL کمد آزمایشگاهی 235,000,000
167 192VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 235,000,000
168 C401 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 49,000,000
169 C401B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 53,000,000
170 L501 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 79,500,000
171 L501DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 99,000,000
172 C402 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 65,000,000
173 C402B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 69,500,000
174 L502 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 92,000,000
175 L502DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 120,000,000
176 C403 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 52,000,000
177 C403B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 57,000,000
178 C404 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 43,000,000
179 L503 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 86,000,000
180 L503DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 145,000,000
181 C408 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 68,000,000
182 R950 رگال  لباس ورزشی 65,000,000
183 B5100 نیمکت کمد لباس 32,000,000
184 CF400 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 47,000,000
185 CF400P کمد لباس پرسنل آتش نشانی 65,000,000
186 CF400B کمد لباس پرسنل آتش نشانی 49,000,000
187 CF500D کمد لباس پرسنل آتش نشانی 79,000,000
188 CF500DH کمد لباس پرسنل آتش نشانی 99,000,000
189 CF1500 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 99,000,000
190 CF188 رگال لباس پرسنل آتش نشانی 84,000,000
191 BT103 کمد محافظ قالب برک 165,000,000
192 BT105 کمد محافظ قالب برک 220,000,000
193 BT900 ترولی محافظ قالب برک 79,000,000
194 BT900H ترولی محافظ قالب برک 89,000,000
195 PT816 محافظ قالبهای پانچ رومیزی 69,000,000
196 PT1004 ترولی محافظ قالبهای پانچ 155,000,000
197 UT104 کمد محافظ ابزار  قالب های پانچ، برک، کلت 455,000,000
198 IU3000 کابینت صنعتی 540,000,000
199 IU3000V2 کابینت صنعتی 530,000,000
200 SW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 41,000,000
201 SWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 49,500,000
202 SW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 50,000,000
203 SWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 55,000,000
204 MW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 59,000,000
205 MWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 63,000,000
206 MW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 65,000,000
207 MWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 68,000,000
208 BW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 69,500,000
209 BWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 75,000,000
210 BW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 89,000,000
211 BWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 95,000,000
212 ST220 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 71,000,000
213 ST220E تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه بدون آویز 65,000,000
214 ST650 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 64,000,000
215 ST670 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 99,000,000
216 ST151 تابلو دیواری نمایش ابزار 43,000,000
217 ST151E تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 36,000,000
218 ST152 تابلو دیواری نمایش ابزار 29,000,000
219 ST152E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 24,500,000
220 ST153 تابلو دیواری نمایش ابزار 45,000,000
221 ST153E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 42,000,000
222 ST150 تابلو دیواری نمایش ابزار 59,000,000
223 ST150E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 54,000,000
224 ST180 تابلو دیواری نمایش ابزار 56,000,000
225 ST180E تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 52,000,000
226 ST200 تابلو دیواری نمایش ابزار 89,000,000
227 ST200E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 80,000,000
228 ST200L تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
229 ST200LE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 29,000,000
230 ST200R تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
231 ST200RE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 29,000,000
232 ST200S تابلو دیواری نمایش ابزار 41,000,000
233 ST200SE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 35,000,000
234 ST100 تابلو دیواری نمایش ابزار 44,000,000
235 ST100E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 40,000,000
236 ST101 تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
237 ST101E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 28,000,000
238 ST400 تابلو دیواری نمایش ابزار 135,000,000
239 ST400E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 125,000,000
240 ST400L تابلو دیواری نمایش ابزار 40,000,000
241 ST400LE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 37,000,000
242 ST400F تابلو دیواری نمایش ابزار 36,000,000
243 ST400FE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 32,000,000
244 ST520 تابلو دیواری نمایش ابزار 65,000,000
245 ST520E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 55,000,000
246 STP220 تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه 139,000,000
247 P926E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 48,000,000
248 P926 تابلو دیواری نمایش ابزار 57,000,000
249 P927E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 39,500,000
250 P927 تابلو دیواری نمایش ابزار 47,000,000
251 P925E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 33,000,000
252 P925 تابلو دیواری نمایش ابزار 39,500,000
253 AD3001 تابلو تبلیغات محیطی 280,000,000
254 AD3002 تابلو تبلیغات محیطی 295,000,000
255 TR850 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو 26,000,000
256 TR920 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 23,000,000
257 TR950 گاری حمل بارفلزی دسته تاشو 27,500,000
258 TR952 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه 33,000,000
259 TR800 گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو 23,000,000
260 TR880 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 28,000,000
261 TR880B گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 23,000,000
262 TR923 گاری حمل بار فلزی 52,000,000
263 TR1033 گاری حمل بار فلزی 82,000,000
264 TR923F گاری حمل بار فلزی 53,000,000
265 TR1033F گاری حمل بار فلزی 85,000,000
266 TR923FD گاری حمل بار فلزی 64,000,000
267 TR1033FD گاری حمل بار فلزی 89,000,000
268 TR922F گاری حمل بار فلزی 48,000,000
269 TR1032F گاری حمل بار فلزی 59,000,000
270 TR922FD گاری حمل بار فلزی 59,000,000
271 TR1032FD گاری حمل بار فلزی 72,000,000
272 TR923M گاری حمل بار فلزی 62,000,000
273 TR1033M گاری حمل بار فلزی 75,000,000
274 TR1201 گاری حمل بار فلزی تماس بگیرید
275 TR1202 گاری حمل بار فلزی تماس بگیرید
276 352T2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,600,000
277 353T2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,100,000
278 412T2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,800,000
279 413T2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,400,000
280 452T2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,900,000
281 453T2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,500,000
282 492BT2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,200,000
283 493BT2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,800,000
284 502T2 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,100,000
285 503T2 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,700,000
286 452 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,500,000
287 453 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,100,000
288 502 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,700,000
289 503 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,700,000
290 492B جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,950,000
291 493B جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,800,000
292 603 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,950,000
293 412S جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,400,000
294 413S جعبه ابزار فلزی سه طبقه 4,100,000
295 452S جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,600,000
296 453S جعبه ابزار فلزی سه طبقه 4,500,000
297 332 جعبه ابزار صندوقی 2,200,000
298 333 جعبه ابزار صندوقی 2,600,000
299 402 جعبه ابزار صندوقی 2,400,000
300 403 جعبه ابزار صندوقی 2,900,000
301 443 جعبه ابزار صندوقی 4,000,000
302 382 جعبه ابزار صندوقی 2,600,000
303 383 جعبه ابزار صندوقی 6,000,000
304 460 جعبه ابزار صندوقی 5,500,000
305 483 جعبه ابزار صندوقی 6,500,000
306 553 جعبه ابزار صندوقی 6,400,000
307 550 جعبه ابزار صندوقی 5,700,000
308 650 جعبه ابزار صندوقی 6,800,000
309 518 جعبه ابزار صندوقی 7,400,000
310 518S جعبه ابزار صندوقی 8,900,000
311 652 جعبه ابزار صندوقی 9,900,000
312 652S جعبه ابزار صندوقی 11,800,000
313 603G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 7,500,000
314 603BG جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 7,500,000
315 518G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 9,500,000
316 523 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 9,500,000
317 523G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 13,000,000
318 524 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 11,000,000
319 524G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 14,000,000
320 652G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 11,000,000
321 724 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 29,000,000
322 9001 گیره نگهدارنده ابزار 303,000
323 9002 گیره نگهدارنده ابزار 327,000
324 9003 گیره نگهدارنده ابزار 363,000
325 9005 گیره نگهدارنده ابزار 396,000
326 9006 گیره نگهدارنده ابزار 396,000
327 9007 گیره نگهدارنده ابزار 396,000
328 9008 گیره نگهدارنده ابزار 437,000
329 9009 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
330 9015 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
331 9016 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
332 9017 گیره نگهدارنده ابزار 800,000
333 9019 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
334 9020 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
335 9021 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
336 9022 گیره نگهدارنده ابزار 638,000
337 9023 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
338 9024 گیره نگهدارنده ابزار 715,000
339 9031 گیره نگهدارنده ابزار 2,035,000
340 9032 گیره نگهدارنده ابزار 2,035,000
341 9033 گیره نگهدارنده ابزار 2,145,000
342 9035 گیره نگهدارنده ابزار 2,420,000
343 9036 گیره نگهدارنده ابزار 2,640,000
344 9038 گیره نگهدارنده ابزار 1,030,000
345 9039 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
346 9040 گیره نگهدارنده ابزار 583,000
347 9041 گیره نگهدارنده ابزار 1,513,000
348 9042 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
349 9043 گیره نگهدارنده ابزار 930,000
350 9044 گیره نگهدارنده ابزار 1,320,000
351 9045 گیره نگهدارنده ابزار 1,815,000
352 9046 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
353 9047 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
354 9048 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
355 9049 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
356 9050 گیره نگهدارنده ابزار 1,023,000
357 9051 گیره نگهدارنده ابزار 1,155,000
358 9052 گیره نگهدارنده ابزار 1,166,000
359 9106 گیره نگهدارنده ابزار 583,000
360 9107 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
361 9109 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
362 9110 گیره نگهدارنده ابزار 803,000
363 9111 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
364 9112 گیره نگهدارنده ابزار 1,280,000
365 9113 گیره نگهدارنده ابزار 1,155,000
366 9114 گیره نگهدارنده ابزار 1,700,000
367 9115 گیره نگهدارنده ابزار 935,000
368 9116 گیره نگهدارنده ابزار 1,000,000
369 9117 گیره نگهدارنده ابزار 880,000
370 9118 گیره نگهدارنده ابزار 1,640,000
371 9119 گیره نگهدارنده ابزار 1,640,000
372 9120 گیره نگهدارنده ابزار 935,000
373 9121 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
374 9122 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
375 9123 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
376 9124 گیره نگهدارنده ابزار 780,000
377 9125 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
378 9126 گیره نگهدارنده ابزار 1,175,000
379 9127 گیره نگهدارنده ابزار 1,452,000
380 9128 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
381 9129 گیره نگهدارنده ابزار 1,815,000
382 9130 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
383 9132 گیره نگهدارنده ابزار 1,067,000
384 9133 گیره نگهدارنده ابزار 1,150,000
385 9134 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
386 9135 گیره نگهدارنده ابزار 800,000
387 9136 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
388 9137 گیره نگهدارنده سمباده رولی 2,300,000
389 9138 طبقه نگهدارنده ابزار 2,541,000
390 9139 طبقه نگهدارنده ابزار 3,135,000
391 9140 گیره نگهدارنده برگ کاغذ 726,000
392 9141 گیره نگهدارنده اسپری و قوطی 1,089,000
393 9142 گیره نگهدارنده ابزار 1,089,000
394 9143 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
395 9144 طبقه نگهدارنده ابزار 2,541,000
396 9145 گیره نگهدارنده ابزار 798,000
397 9147 گیره نگهدارنده ابزار 1,331,000
398 9148 گیره نگهدارنده ابزار 1,635,000
399 9149 گیره نگهدارنده روغندان 870,000
400 9150 گیره نگهدارنده کمان اره 870,000
401 9151 گیره نگهدارنده ابزار 1,172,000
402 9152 گیره نگهدارنده لیوان 908,000
403 9153 گیره نگهدارنده دستمال کاغذی 1,452,000
404 9154 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
405 9155 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
406 9156 طبقه نگهدارنده ابزار 2,300,000
407 9157 طبقه نگهدارنده ابزار 1,940,000
408 9159 2,850,000
409 9160 گیره نگهدارنده ابزار 1,815,000
410 9161 چراغ سیار تماس بگیرید
411 9200 گیره نگهدارنده شمشهای فلزی 726,000
412 9201 جای کاغذ A4 1,513,000
413 9202 جای کاغذ A5 1,275,000
414 9203 جای کاغذ A4 2,845,000
415 9205 پالت فلزی 885,000
416 9206 پالت فلزی 775,000
417 9207 پالت فلزی 870,000
418 9208 پالت فلزی 2,665,000
419 9209 جای کلاسور 1,815,000
420 9211 جای آینه 847,000
421 9212 سطل آشغال 2,665,000
422 9213 پالت فلزی 800,000
423 9214 پالت فلزی 775,000
424 9215 پالت فلزی 1,815,000
425 9216 پالت پلاستیکی تماس بگیرید
426 9222 جای زونکن بزرگ A4 1,800,000
427 9223 جای زونکن کوچک A5 1,455,000
428 9226 کازیه دیواری 1,515,000
429 9227 کازیه رومیزی صنعتی 1,755,000
430 9228 سیم سیار 4,800,000
431 9241 سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس 3,150,000
432 9242 سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 3,400,000
433 9243 سینی (طبقه) کد 191M-193M همراه 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 3,800,000
434 9244 سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 4,500,000
435 9256 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (بزرگ) 3,600,000
436 9257 نگهدارنده سه عددی سنگ فرز 3,150,000
437 9258 نگهدارنده دریل شارژی همراه با جای مته 3,025,000
438 9259 نگهدارنده مورب دریل شارژی 970,000
439 9260 نگهدارنده سه عددی عینک 850,000
440 9261 نگهدارنده تکی عینک 850,000
441 9263 نگهدارنده سه عددی اسپری 1,650,000
442 9264 نگهدارنده تکی اسپری 850,000
443 9265 نگهدارنده سه عددی دریل 1,650,000
444 9266 نگهدارنده تکی دریل 13 850,000
445 9268 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (کوچک) 2,650,000
446 9269 نگهدارنده تکی سنگ فرز 850,000
447 9270 مجموعه پالت پنج عددی 3,400,000
448 9271 مجموعه نگهدارنده اسپری چهار عددی 3,150,000
449 9272 مجموعه نگهدارنده اسپری هشت عددی 4,400,000
450 9273 مجموعه نگهدارنده اسپری دوازده عددی 4,950,000
451 9274 نگهدارنده دو عددی دریل شارژی 1,100,000
452 501,007,022.00 پالت پلاستیکی تماس بگیرید
453 501,007,023.00 پالت پلاستیکی تماس بگیرید
454 501,007,041.00 پالت پلاستیکی تماس بگیرید
455 501,007,042.00 پالت پلاستیکی تماس بگیرید
456 K450 سبد فلزی حمل قطعات 4,400,000
457 K450A سبد فلزی حمل قطعات 3,900,000
458 K500 سبد فلزی حمل قطعات 4,950,000
459 K500A سبد فلزی حمل قطعات 4,300,000
460 K600 سبد فلزی حمل قطعات 6,000,000
461 K600A سبد فلزی حمل قطعات 5,300,000
462 K900 سبد فلزی حمل قطعات 9,900,000
463 K900A سبد فلزی حمل قطعات 8,900,000
464 TR700 گاری دستی حمل سبد های فلزی 22,000,000
465 TR960 گاری دستی حمل سبد های فلزی 24,000,000
466 P150 پالت فلزی 1,100,000
467 P200 پالت فلزی 1,700,000
468 P260 پالت فلزی 3,100,000
469 P300 پالت فلزی 3,900,000
470 PD179 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 47,000,000
471 PD250 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 75,000,000
472 PD490 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 70,000,000
473 PD490B پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 69,500,000
474 PD910 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 135,000,000
475 PD910B پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 139,000,000
476 PD401 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 23,500,000
477 PD539 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 23,500,000
478 PD857 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 38,500,000
479 TK500 گاری حمل سبد های فلزی 12,500,000
480 TK600 گاری حمل سبد های فلزی 12,000,000
481 580V وان شستشوی قطعات صنعتی 67,500,000
482 370S چهار پایه صنعتی 8,900,000
483 370B چهار پایه صنعتی 8,000,000
484 370B2 صندلی بدون چرخ صنعتی 9,900,000
485 370SB صندلی چرخدار صنعتی 11,000,000
486 808 خرک فلزی صنعتی 22,000,000
487 809 خرک فلزی صنعتی چرخدار 25,000,000
488 P1200 جای فلایر 25,500,000
489 W1950 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 65,000,000
490 W1950H قفسه های فلزی یکطرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 35,000,000
491 W1990 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 148,000,000
492 W1990C قفسه های فلزی جهت کنجهای دیواربا پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 64,000,000
493 W1990H قفسه های فلزی یک دهنه 93cm با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 43,000,000
494 W1990H1 قفسه های فلزی یک دهنه طول 60cm سینی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 41,000,000
495 CW2175/200 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 270,000,000
496 CW2175H/200 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 170,000,000
497 CW2175/300 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 330,000,000
498 CW2175H/300 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 189,000,000
499 CW2045/900 قفسه های فلزی کشویی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 900kg 395,000,000
500 CW2095/2000 قفسه فلزی کشویی مخصوص قطعات صنعتی 445,000,000
501 A200 انبر اتصال فک فلزی کوچک 650,000
502 A300 انبر اتصال فک فلزی بزرگ 700,000
503 A350 انبر اتصال فک برنجی کوچک 1,300,000
504 A500 انبر اتصال فک برنجی بزرگ 1,550,000
505 M110 کمان اره آهن بر دسته دایکست 1,100,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.