سفارش محصول دانلود کاتالوگ

لیست قیمت محصولات گروه صنعتی شاهرخ

تاریخ بروزرسانی : 1400/03/09

ردیف کد محصول قدیم کد محصول جدید عنوان محصول قیمت (ریال)
1 726B1 DCG115 جعبه ابزار کارگاهی 69,000,000
2 726B2 DCG117 جعبه ابزار کارگاهی 95,000,000
3 726B3 DCG118 جعبه ابزار کارگاهی 75,000,000
4 726B4 DCG119 جعبه ابزار کارگاهی 97,000,000
5 726B5 DCG120 جعبه ابزار کارگاهی 97,000,000
6 726B1S DCG116 جعبه ابزار کارگاهی 129,000,000
7 726X DCG209 جعبه ابزار کارگاهی 85,000,000
8 726XP DCG210 جعبه ابزار کارگاهی 89,000,000
9 726LX1 DCG208 جعبه ابزار کارگاهی 129,000,000
10 726LX2 DCG121 جعبه ابزار کارگاهی 119,000,000
11 726Z DCG205 جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
12 729B DCG124 جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
13 725 DCG112 جعبه ابزار کارگاهی 99,000,000
14 727 DCG122 جعبه ابزار کارگاهی 97,000,000
15 727X DCG211 جعبه ابزار کارگاهی 151,000,000
16 728 DCG123 جعبه ابزار کارگاهی 98,000,000
17 728S DCG212 جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
18 728X DCG213 جعبه ابزار کارگاهی 155,000,000
19 SU1400 DCG215 جعبه ابزار کارگاهی 177,000,000
20 SU1400X DCG216 جعبه ابزار کارگاهی 145,000,000
21 SU1700 DCG217 جعبه ابزار کارگاهی 240,000,000
22 SU1700X DCG218 جعبه ابزار کارگاهی 195,000,000
23 510 DCG202 جعبه ابزار کارگاهی 99,500,000
24 511 DCG104 جعبه ابزار کارگاهی 99,000,000
25 736 DCG125 جعبه ابزار کارگاهی 85,000,000
26 594 DCG203 جعبه ابزار کارگاهی 88,000,000
27 497G DCG103 جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
28 584M DCG109 جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
29 455M DCG102 جعبه ابزار کارگاهی 51,000,000
30 455B1 DCG101 جعبه ابزار کارگاهی 59,000,000
31 455B2 DCG201 جعبه ابزار کارگاهی 64,000,000
32 725M DCG114 جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
33 725B1 DCG113 جعبه ابزار کارگاهی 61,000,000
34 725B2 DCG207 جعبه ابزار کارگاهی 65,000,000
35 957 DCG214 جعبه ابزار کارگاهی 108,000,000
36 ME920 WBG409 جعبه ابزار مونتاژ کاری 37,000,000
37 800 WBG404 جعبه ابزار مونتاژ کاری 66,000,000
38 800B WBG706 جعبه ابزار مونتاژ کاری 78,000,000
39 800T WBG407 جعبه ابزار مونتاژ کاری 69,000,000
40 801 CCG201 جعبه ابزار مونتاژ کاری 38,000,000
41 802 CCG202 جعبه ابزار مونتاژ کاری 33,000,000
42 803 CCG203 جعبه ابزار مونتاژ کاری 31,000,000
43 804 CCG204 جعبه ابزار مونتاژ کاری 52,000,000
44 804T WBG408 جعبه ابزار مونتاژ کاری 55,000,000
45 805 CCG205 جعبه ابزار مونتاژ کاری 39,500,000
46 D801 WBG405 جعبه ابزار مونتاژ کاری 47,500,000
47 P801 WBG406 جعبه ابزار مونتاژ کاری 52,000,000
48 800S WBG707 جعبه ابزار مونتاژ کاری 89,000,000
49 1154 CCG208 جعبه ابزار مونتاژ کاری 76,000,000
50 881 CCG206 جعبه ابزار مونتاژ کاری 69,000,000
51 885 WBG708 جعبه ابزار مونتاژ کاری 155,000,000
52 885T WBG709 جعبه ابزار مونتاژ کاری 155,000,000
53 T725S WBG705 میز کار صنعتی 125,000,000
54 T725E WBG704 میز کار صنعتی 125,000,000
55 MT101 WBG702 میز کار صنعتی 125,000,000
56 MT101B WBG403 میز کار صنعتی 90,000,000
57 MT100 WBG701 میز کار صنعتی 145,000,000
58 MT100B WBG402 میز کار صنعتی 93,000,000
59 T100 WBG401 میز کار صنعتی 99,000,000
60 100 WBG101 میز کار صنعتی 49,000,000
61 T500B WBG505 میز کار صنعتی 92,000,000
62 T500 WBG202 میز کار صنعتی 45,000,000
63 T520B WBG804 میز کار صنعتی 120,000,000
64 T520 WBG506 میز کار صنعتی 61,000,000
65 T540B WBG805 میز کار صنعتی 126,000,000
66 T540 WBG507 میز کار صنعتی 65,000,000
67 T520C WBG703 میز کار صنعتی 165,000,000
68 180M WBG801 میز کار صنعتی 245,000,000
69 180H WBG802 میز کار صنعتی 195,000,000
70 180A WBG501 میز کار صنعتی 185,000,000
71 180B WBG502 میز کار صنعتی 130,000,000
72 180T WBG503 میز کار صنعتی 135,000,000
73 180 WBG201 میز کار صنعتی 59,000,000
74 200M WBG901 میز کار صنعتی 275,000,000
75 200AB WBG902 میز کار صنعتی 220,000,000
76 200B WBG602 میز کار صنعتی 159,000,000
77 200T WBG603 میز کار صنعتی 185,000,000
78 200A WBG601 میز کار صنعتی 140,000,000
79 200 WBG301 میز کار صنعتی 62,000,000
80 T400S WBG903 میز کار صنعتی 475,000,000
81 T400B WBG605 میز کار صنعتی 295,000,000
82 T400 WBG604 میز کار صنعتی 298,000,000
83 400 WBG302 میز کار صنعتی 172,000,000
84 T150 WBG504 میز کار صنعتی 195,000,000
85 T203 WBG606 میز کار صنعتی 275,000,000
86 T203S WBG904 میز کار صنعتی 440,000,000
87 T4S DBG902 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 950,000,000
88 T1S DBG901 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 252,000,000
89 LT1 WBG803 میز کار صنعتی 325,000,000
90 T151E DBG803 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 171,000,000
91 T151EW DBG804 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 198,000,000
92 T151 DBG201 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 55,000,000
93 T151W DBG202 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 75,000,000
94 T151S DBG501 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 149,000,000
95 T151SW DBG502 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 169,000,000
96 T151B DBG503 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 95,000,000
97 T151BW DBG504 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 115,000,000
98 T152E DBG805 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 160,000,000
99 T152EW DBG806 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 180,000,000
100 T153E DBG807 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 190,000,000
101 T153EW DBG808 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 210,000,000
102 T150S DBG801 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 185,000,000
103 T150W DBG802 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 205,000,000
104 T180W DBG903 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 345,000,000
105 T181W DBG904 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 290,000,000
106 T182W DBG905 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 310,000,000
107 T285W DBG907 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 315,000,000
108 T286W DBG908 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 280,000,000
109 T287W DBG601 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 215,000,000
110 T120W DBG505 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 265,000,000
111 N80 CLS201 محافظ کلت چرخدار 39,000,000
112 N81 CLS202 محافظ کلت چرخدار 44,000,000
113 N85 CLS203 ترولی محافظ کلت 46,000,000
114 N86 CLS204 ترولی محافظ کلت 52,000,000
115 L90 CLS501 کمد مرکزی محافظ کلت 159,000,000
116 L90VC CLS502 179,000,000
117 L92 CLS401 کمد دیواری محافظ کلت 48,000,000
118 L93 CLS301 محافظ کلت چرخدار کشویی 145,000,000
119 B550 CLS101 سینی محافظ کلت 4,500,000
120 PN615 CLS102 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 12,500,000
121 PN715 CLS103 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 14,500,000
122 PN815 CLS104 محفظ کلت رومیزی چهار طبقه 24,000,000
123 450B TLG606 کمد محافظ ابزار دیواری 39,000,000
124 451B TLG607 کمد محافظ ابزار دیواری 38,000,000
125 454B TLG608 کمد محافظ ابزار دیواری 37,000,000
126 750 TLG601 کمد محافظ ابزار دیواری 48,000,000
127 751 TLG604 کمد محافظ ابزار دیواری 59,000,000
128 754 TLG605 کمد محافظ ابزار دیواری 48,000,000
129 750ES TLG602 کمد محافظ ابزار 195,000,000
130 750S TLG603 کمد محافظ ابزار 205,000,000
131 190C TLG217 کمد محافظ ابزار 295,000,000
132 191M TLG101 کمد محافظ ابزار 129,000,000
133 193M TLG103 کمد محافظ ابزار 127,000,000
134 190MH TLG209 کمد محافظ ابزار 205,000,000
135 190H1 TLG208 کمد محافظ ابزار 218,000,000
136 191H1 TLG102 کمد محافظ ابزار 139,000,000
137 192MH TLG211 کمد محافظ ابزار 189,000,000
138 192M1 TLG210 کمد محافظ ابزار 220,000,000
139 192H1 TLG207 کمد محافظ ابزار 227,000,000
140 194MH TLG401 کمد محافظ ابزار 205,000,000
141 194M1 TLG402 کمد محافظ ابزار 230,000,000
142 195MH TLG403 کمد محافظ ابزار 240,000,000
143 196MH TLG204 کمد محافظ ابزار 192,000,000
144 196M1 TLG205 کمد محافظ ابزار 218,000,000
145 196H1 TLG206 کمد محافظ ابزار 229,000,000
146 197MH TLG214 کمد محافظ ابزار 209,000,000
147 197M TLG212 کمد محافظ ابزار 159,000,000
148 197H TLG215 کمد محافظ ابزار 179,000,000
149 198MH TLG213 کمد محافظ ابزار 198,000,000
150 199MH TLG404 کمد محافظ ابزار 210,000,000
151 D100 TLG203 کمد محافظ ابزار 295,000,000
152 D60 TLG202 کمد محافظ ابزار 270,000,000
153 D52 TLG201 کمد محافظ ابزار 245,000,000
154 190SE TLG223 کمد محافظ ابزار 135,000,000
155 190S TLG219 کمد محافظ ابزار 169,000,000
156 197VC TLG220 کمد محافظ ابزار درب طلقی 185,000,000
157 M197VC TLG222 کمد محافظ ابزار درب طلقی 220,000,000
158 H197VC TLG221 کمد محافظ ابزار درب طلقی 205,000,000
159 197CHL TLS201 کمد آزمایشگاهی 235,000,000
160 192VC TLG301 کمد محافظ ابزار درب طلقی 235,000,000
161 C401 PWG101 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 49,000,000
162 C401B PWG102 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 53,000,000
163 L501 PWG104 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 79,500,000
164 L501DN PWG105 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 99,000,000
165 C402 PWG201 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 65,000,000
166 C402B PWG202 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 69,500,000
167 L502 PWG203 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 92,000,000
168 L502DN PWG204 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 120,000,000
169 C403 PWG301 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 52,000,000
170 C403B PWG302 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 57,000,000
171 C404 PWG401 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 43,000,000
172 L503 PWG303 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 86,000,000
173 L503DN PWG304 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 145,000,000
174 C408 PWG501 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 68,000,000
175 R950 PWG601 رگال  لباس ورزشی 65,000,000
176 B5100 ISG305 نیمکت کمد لباس 32,000,000
177 CF400 FWS201 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 47,000,000
178 CF400P FWS101 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 65,000,000
179 CF400B FWS202 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 49,000,000
180 CF500D FWS103 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 79,000,000
181 CF500DH FWS104 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 99,000,000
182 CF1500 FWS302 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 99,000,000
183 CF188 FWS301 رگال لباس پرسنل آتش نشانی 84,000,000
184 BT103 BDS101 کمد محافظ قالب برک 165,000,000
185 BT105 BDS102 کمد محافظ قالب برک 220,000,000
186 BT900 BDS301 ترولی محافظ قالب برک 79,000,000
187 BT900H BDS302 ترولی محافظ قالب برک 89,000,000
188 PT816 PDS101 محافظ قالبهای پانچ رومیزی 69,000,000
189 PT1004 PDS301 ترولی محافظ قالبهای پانچ 155,000,000
190 UT104 CPS101 کمد محافظ ابزار  قالب های پانچ، برک، کلت 455,000,000
191 IU3000 ICG101 کابینت صنعتی 540,000,000
192 IU3000V2 ICG102 کابینت صنعتی 530,000,000
193 SW500 PSG201 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 41,000,000
194 SWH500 PSG101 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 49,500,000
195 SW500F PSG202 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 50,000,000
196 SWH500F PSG102 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 55,000,000
197 MW500 PSG203 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 59,000,000
198 MWH500 PSG103 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 63,000,000
199 MW500F PSG204 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 65,000,000
200 MWH500F PSG104 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 68,000,000
201 BW500 PSG205 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 69,500,000
202 BWH500 PSG105 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 75,000,000
203 BW500F PSG206 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 89,000,000
204 BWH500F PSG106 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 95,000,000
205 ST220 TBG301 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 71,000,000
206 ST220E TBG315 تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه بدون آویز 65,000,000
207 ST650 TBG303 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 64,000,000
208 ST670 TBG304 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 99,000,000
209 ST151 TBG104 تابلو دیواری نمایش ابزار 43,000,000
210 ST151E TBG122 تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 36,000,000
211 ST152 TBG105 تابلو دیواری نمایش ابزار 29,000,000
212 ST152E TBG119 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 24,500,000
213 ST153 TBG116 تابلو دیواری نمایش ابزار 45,000,000
214 ST153E TBG123 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 42,000,000
215 ST150 TBG103 تابلو دیواری نمایش ابزار 59,000,000
216 ST150E TBG124 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 54,000,000
217 ST180 TBG113 تابلو دیواری نمایش ابزار 56,000,000
218 ST180E TBG121 تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 52,000,000
219 ST200 TBG112 تابلو دیواری نمایش ابزار 89,000,000
220 ST200E TBG125 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 80,000,000
221 ST200L TBG109 تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
222 ST200LE TBG126 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 29,000,000
223 ST200R TBG117 تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
224 ST200RE TBG127 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 29,000,000
225 ST200S TBG106 تابلو دیواری نمایش ابزار 41,000,000
226 ST200SE TBG128 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 35,000,000
227 ST100 TBG114 تابلو دیواری نمایش ابزار 44,000,000
228 ST100E TBG129 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 40,000,000
229 ST101 TBG115 تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
230 ST101E TBG118 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 28,000,000
231 ST400 TBG110 تابلو دیواری نمایش ابزار 135,000,000
232 ST400E TBG130 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 125,000,000
233 ST400L TBG111 تابلو دیواری نمایش ابزار 40,000,000
234 ST400LE TBG131 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 37,000,000
235 ST400F TBG107 تابلو دیواری نمایش ابزار 36,000,000
236 ST400FE TBG132 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 32,000,000
237 ST520 TBG108 تابلو دیواری نمایش ابزار 65,000,000
238 ST520E TBG133 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 55,000,000
239 STP220 TBG302 تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه 139,000,000
240 P926E TBG204 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 48,000,000
241 P926 TBG202 تابلو دیواری نمایش ابزار 57,000,000
242 P927E TBG205 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 39,500,000
243 P927 TBG201 تابلو دیواری نمایش ابزار 47,000,000
244 P925E TBG120 تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 33,000,000
245 P925 TBG101 تابلو دیواری نمایش ابزار 39,500,000
246 AD3001 CPG015 تابلو تبلیغات محیطی 280,000,000
247 AD3002 CPG016 تابلو تبلیغات محیطی 295,000,000
248 TR850 CCG402 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو 26,000,000
249 TR920 CCG302 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 23,000,000
250 TR950 CCG403 گاری حمل بارفلزی دسته تاشو 27,500,000
251 TR952 CCG404 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه 33,000,000
252 TR800 CCG401 گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو 23,000,000
253 TR880 CCG113 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 28,000,000
254 TR880B CCG301 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 23,000,000
255 TR923 CCG103 گاری حمل بار فلزی 52,000,000
256 TR1033 CCG109 گاری حمل بار فلزی 82,000,000
257 TR923F CCG104 گاری حمل بار فلزی 53,000,000
258 TR1033F CCG110 گاری حمل بار فلزی 85,000,000
259 TR923FD CCG105 گاری حمل بار فلزی 64,000,000
260 TR1033FD CCG111 گاری حمل بار فلزی 89,000,000
261 TR922F CCG101 گاری حمل بار فلزی 48,000,000
262 TR1032F CCG107 گاری حمل بار فلزی 59,000,000
263 TR922FD CCG102 گاری حمل بار فلزی 59,000,000
264 TR1032FD CCG108 گاری حمل بار فلزی 72,000,000
265 TR923M CCG106 گاری حمل بار فلزی 62,000,000
266 TR1033M CCG112 گاری حمل بار فلزی 75,000,000
267 452 LBG301 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,500,000
268 453 LBG302 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,100,000
269 502 LBG501 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,700,000
270 503 LBG502 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,700,000
271 492B LBG401 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,950,000
272 493B LBG402 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,800,000
273 603 LBG602 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,950,000
274 412S LBG206 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,400,000
275 413S LBG207 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 4,100,000
276 452S LBG303 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,600,000
277 453S LBG304 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 4,500,000
278 332 PBG201 جعبه ابزار صندوقی 2,200,000
279 333 PBG301 جعبه ابزار صندوقی 2,600,000
280 402 PBG203 جعبه ابزار صندوقی 2,400,000
281 403 PBG304 جعبه ابزار صندوقی 2,900,000
282 443 PBG204 جعبه ابزار صندوقی 4,000,000
283 382 PBG202 جعبه ابزار صندوقی 2,600,000
284 383 PBG302 جعبه ابزار صندوقی 6,000,000
285 460 PBG205 جعبه ابزار صندوقی 5,500,000
286 483 PBG305 جعبه ابزار صندوقی 6,500,000
287 553 PBG208 جعبه ابزار صندوقی 6,400,000
288 550 PBG207 جعبه ابزار صندوقی 5,700,000
289 650 PBG209 جعبه ابزار صندوقی 6,800,000
290 518 PBG103 جعبه ابزار صندوقی 7,400,000
291 518S PBG206 جعبه ابزار صندوقی 8,900,000
292 652 PBG105 جعبه ابزار صندوقی 9,900,000
293 652S PBG210 جعبه ابزار صندوقی 11,800,000
294 603G LBG702 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 7,500,000
295 603BG LBG701 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 7,500,000
296 518G PBG401 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 9,500,000
297 523 DCG105 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 9,500,000
298 523G DCG106 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 13,000,000
299 524 DCG107 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 11,000,000
300 524G DCG108 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 14,000,000
301 652G PBG402 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 11,000,000
302 724 DCG110 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 29,000,000
303 9001 THG101 گیره نگهدارنده ابزار 303,000
304 9002 THG102 گیره نگهدارنده ابزار 327,000
305 9003 THG103 گیره نگهدارنده ابزار 363,000
306 9005 THG104 گیره نگهدارنده ابزار 396,000
307 9006 THG105 گیره نگهدارنده ابزار 396,000
308 9007 THG106 گیره نگهدارنده ابزار 396,000
309 9008 THG107 گیره نگهدارنده ابزار 437,000
310 9009 THG108 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
311 9015 THG109 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
312 9016 THG110 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
313 9017 THG111 گیره نگهدارنده ابزار 800,000
314 9019 THG112 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
315 9020 THG113 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
316 9021 THG114 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
317 9022 THG115 گیره نگهدارنده ابزار 638,000
318 9023 THG116 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
319 9024 THG117 گیره نگهدارنده ابزار 715,000
320 9031 THG201 گیره نگهدارنده ابزار 2,035,000
321 9032 THG202 گیره نگهدارنده ابزار 2,035,000
322 9033 THG203 گیره نگهدارنده ابزار 2,145,000
323 9035 THG204 گیره نگهدارنده ابزار 2,420,000
324 9036 THG205 گیره نگهدارنده ابزار 2,640,000
325 9038 THG118 گیره نگهدارنده ابزار 1,030,000
326 9039 THG119 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
327 9040 THG120 گیره نگهدارنده ابزار 583,000
328 9041 THG122 گیره نگهدارنده ابزار 1,513,000
329 9042 THG207 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
330 9043 THG208 گیره نگهدارنده ابزار 930,000
331 9044 THG209 گیره نگهدارنده ابزار 1,320,000
332 9045 THG210 گیره نگهدارنده ابزار 1,815,000
333 9046 THG121 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
334 9047 THG123 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
335 9048 THG124 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
336 9049 THG125 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
337 9050 THG126 گیره نگهدارنده ابزار 1,023,000
338 9051 THG127 گیره نگهدارنده ابزار 1,155,000
339 9052 THG128 گیره نگهدارنده ابزار 1,166,000
340 9106 THG133 گیره نگهدارنده ابزار 583,000
341 9107 THG134 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
342 9109 THG135 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
343 9110 THG211 گیره نگهدارنده ابزار 803,000
344 9111 THG212 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
345 9112 THG213 گیره نگهدارنده ابزار 1,280,000
346 9113 THG214 گیره نگهدارنده ابزار 1,155,000
347 9114 THG215 گیره نگهدارنده ابزار 1,700,000
348 9115 THG216 گیره نگهدارنده ابزار 935,000
349 9116 THG217 گیره نگهدارنده ابزار 1,000,000
350 9117 THG218 گیره نگهدارنده ابزار 880,000
351 9118 THG219 گیره نگهدارنده ابزار 1,640,000
352 9119 THG220 گیره نگهدارنده ابزار 1,640,000
353 9120 THG221 گیره نگهدارنده ابزار 935,000
354 9121 THG222 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
355 9122 THG223 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
356 9123 THG224 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
357 9124 THG225 گیره نگهدارنده ابزار 780,000
358 9125 THG226 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
359 9126 THG227 گیره نگهدارنده ابزار 1,175,000
360 9127 THG228 گیره نگهدارنده ابزار 1,452,000
361 9128 THG229 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
362 9129 THG234 گیره نگهدارنده ابزار 1,815,000
363 9130 THG232 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
364 9132 THG230 گیره نگهدارنده ابزار 1,067,000
365 9133 THG235 گیره نگهدارنده ابزار 1,150,000
366 9134 THG233 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
367 9135 THG136 گیره نگهدارنده ابزار 800,000
368 9136 THG139 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
369 9137 THG140 گیره نگهدارنده سمباده رولی 2,300,000
370 9138 THG301 طبقه نگهدارنده ابزار 2,541,000
371 9139 THG302 طبقه نگهدارنده ابزار 3,135,000
372 9140 THG142 گیره نگهدارنده برگ کاغذ 726,000
373 9141 THG143 گیره نگهدارنده اسپری و قوطی 1,089,000
374 9142 THG237 گیره نگهدارنده ابزار 1,089,000
375 9143 THG144 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
376 9144 THG303 طبقه نگهدارنده ابزار 2,541,000
377 9145 THG145 گیره نگهدارنده ابزار 798,000
378 9147 THG238 گیره نگهدارنده ابزار 1,331,000
379 9148 THG239 گیره نگهدارنده ابزار 1,635,000
380 9149 THG146 گیره نگهدارنده روغندان 870,000
381 9150 THG147 گیره نگهدارنده کمان اره 870,000
382 9151 THG231 گیره نگهدارنده ابزار 1,172,000
383 9152 THG148 گیره نگهدارنده لیوان 908,000
384 9153 THG149 گیره نگهدارنده دستمال کاغذی 1,452,000
385 9154 THG137 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
386 9155 THG138 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
387 9156 THG304 طبقه نگهدارنده ابزار 2,300,000
388 9157 THG305 طبقه نگهدارنده ابزار 1,940,000
389 9159 THG141 2,850,000
390 9160 THG236 گیره نگهدارنده ابزار 1,815,000
391 9200 THG153 گیره نگهدارنده شمشهای فلزی 726,000
392 9201 THG307 جای کاغذ A4 1,513,000
393 9202 THG308 جای کاغذ A5 1,275,000
394 9203 THG309 جای کاغذ A4 2,845,000
395 9205 THG306 پالت فلزی 885,000
396 9206 THG310 پالت فلزی 775,000
397 9207 THG311 پالت فلزی 870,000
398 9208 THG313 پالت فلزی 2,665,000
399 9209 THG314 جای کلاسور 1,815,000
400 9211 THG154 جای آینه 847,000
401 9212 THG315 سطل آشغال 2,665,000
402 9213 THG321 پالت فلزی 800,000
403 9214 THG322 پالت فلزی 775,000
404 9215 THG312 پالت فلزی 1,815,000
405 9222 THG319 جای زونکن بزرگ A4 1,800,000
406 9223 THG320 جای زونکن کوچک A5 1,455,000
407 9226 THG325 کازیه دیواری 1,515,000
408 9227 THG326 کازیه رومیزی صنعتی 1,755,000
409 9228 THG155 سیم سیار 4,800,000
410 9241 THG327 سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس 3,150,000
411 9242 THG328 سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 3,400,000
412 9243 THG346 سینی (طبقه) کد 191M-193M همراه 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 3,800,000
413 9244 THG329 سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 4,500,000
414 9256 THG156 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (بزرگ) 3,600,000
415 9257 THG245 نگهدارنده سه عددی سنگ فرز 3,150,000
416 9258 THG157 نگهدارنده دریل شارژی همراه با جای مته 3,025,000
417 9259 THG158 نگهدارنده مورب دریل شارژی 970,000
418 9260 THG246 نگهدارنده سه عددی عینک 850,000
419 9261 THG159 نگهدارنده تکی عینک 850,000
420 9263 THG247 نگهدارنده سه عددی اسپری 1,650,000
421 9264 THG160 نگهدارنده تکی اسپری 850,000
422 9265 THG248 نگهدارنده سه عددی دریل 1,650,000
423 9266 THG161 نگهدارنده تکی دریل 13 850,000
424 9268 THG163 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (کوچک) 2,650,000
425 9269 THG164 نگهدارنده تکی سنگ فرز 850,000
426 9270 THG337 مجموعه پالت پنج عددی 3,400,000
427 9271 THG249 مجموعه نگهدارنده اسپری چهار عددی 3,150,000
428 9272 THG250 مجموعه نگهدارنده اسپری هشت عددی 4,400,000
429 9273 THG251 مجموعه نگهدارنده اسپری دوازده عددی 4,950,000
430 9274 THG252 نگهدارنده دو عددی دریل شارژی 1,100,000
431 K450 IBG201 سبد فلزی حمل قطعات 4,400,000
432 K450A IBG101 سبد فلزی حمل قطعات 3,900,000
433 K500 IBG202 سبد فلزی حمل قطعات 4,950,000
434 K500A IBG102 سبد فلزی حمل قطعات 4,300,000
435 K600 IBG203 سبد فلزی حمل قطعات 6,000,000
436 K600A IBG103 سبد فلزی حمل قطعات 5,300,000
437 K900 IBG204 سبد فلزی حمل قطعات 9,900,000
438 K900A IBG104 سبد فلزی حمل قطعات 8,900,000
439 TR700 CCG114 گاری دستی حمل سبد های فلزی 22,000,000
440 TR960 CCG115 گاری دستی حمل سبد های فلزی 24,000,000
441 P150 IPG101 پالت فلزی 1,100,000
442 P200 IPG102 پالت فلزی 1,700,000
443 P260 IPG103 پالت فلزی 3,100,000
444 P300 IPG104 پالت فلزی 3,900,000
445 PD179 DPG101 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 47,000,000
446 PD250 DPG201 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 75,000,000
447 PD490 DPG203 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 70,000,000
448 PD490B DPG204 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 69,500,000
449 PD910 DPG205 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 135,000,000
450 PD910B DPG206 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 139,000,000
451 PD401 DPG202 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 23,500,000
452 PD539 DPG102 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 23,500,000
453 PD857 DPG103 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 38,500,000
454 TK500 CCG501 گاری حمل سبد های فلزی 12,500,000
455 TK600 CCG502 گاری حمل سبد های فلزی 12,000,000
456 580V ITG101 وان شستشوی قطعات صنعتی 67,500,000
457 370S ISG302 چهار پایه صنعتی 8,900,000
458 370B ISG303 چهار پایه صنعتی 8,000,000
459 370B2 ISG101 صندلی بدون چرخ صنعتی 9,900,000
460 370SB ISG201 صندلی چرخدار صنعتی 11,000,000
461 808 WSG101 خرک فلزی صنعتی 22,000,000
462 809 WSG201 خرک فلزی صنعتی چرخدار 25,000,000
463 P1200 TBG314 جای فلایر 25,500,000
464 W1950 FRG101 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 65,000,000
465 W1950H FRG102 قفسه های فلزی یکطرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 35,000,000
466 W1990 FRG201 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 148,000,000
467 W1990C FRG203 قفسه های فلزی جهت کنجهای دیواربا پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 64,000,000
468 W1990H FRG204 قفسه های فلزی یک دهنه 93cm با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 43,000,000
469 W1990H1 FRG205 قفسه های فلزی یک دهنه طول 60cm سینی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 41,000,000
470 CW2175/200 DRG101 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 270,000,000
471 CW2175H/200 DRG102 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 170,000,000
472 CW2175/300 DRG201 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 330,000,000
473 CW2175H/300 DRG202 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 189,000,000
474 CW2045/900 DRG401 قفسه های فلزی کشویی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 900kg 395,000,000
475 CW2095/2000 DRG501 قفسه فلزی کشویی مخصوص قطعات صنعتی 445,000,000
476 A200 GCS101 انبر اتصال فک فلزی کوچک 650,000
477 A300 GCS102 انبر اتصال فک فلزی بزرگ 700,000
478 A350 GCS103 انبر اتصال فک برنجی کوچک 1,300,000
479 A500 GCS104 انبر اتصال فک برنجی بزرگ 1,550,000
480 M110 CPG014 کمان اره آهن بر دسته دایکست 1,100,000
481 WM800 MRG101 قفسه چرخدار 45,000,000
482 WM895 MRG102 قفسه چرخدار 52,000,000
483 WM895SH MRG103 قفسه چرخدار 49,500,000
484 WM1145 MRG104 قفسه چرخدار 69,000,000
485 W1150 FRG103 قفسه ثابت دو دهانه 115,000,000
486 W1150H FRG104 قفسه ثابت یک دهانه 62,000,000
487 STPM159 TBG308 استند چرخدار دو طرفه 89,000,000
488 STPM159H TBG309 استند چرخدار دو طرفه 79,000,000
489 STP159 TBG305 استند چرخدار دو طرفه 65,000,000
490 STP159H TBG307 استند چرخدار دو طرفه 62,000,000
491 ST86E TBG402 استند رومیزی (خالی) 14,500,000
492 ST86H TBG403 استند رو میزی نیمه پالت پلاستیکی 17,000,000
493 ST86 TBG401 استند رومیزی پالت پلاستیکی 18,500,000
494 ST164 TBG310 استند پالت پلاستیکی،چرخدار،دو طرفه،قابلیت جابجایی و تغییر تعدا نگهدارنده های پالت 59,000,000
495 ST171 TBG203 استند پالت پلاستیک یک طرفه، پایه ثابت 39,500,000
496 ST172 TBG311 استند پالت پلاستکی دو طرفه،چرخدار، دارای سینی مورب 59,000,000
497 ST182 TBG312 استند سبد پلاستیکی،چرخدار،قابلیت تغییر زاویه 57,000,000
498 STP159E TBG306 استند چرخدار دو طرفه (خالی) 54,000,000
499 ST182E TBG313 استند چرخدار، قابلیت تغییر زاویه (خالی) 47,000,000
500 190P TLG218 کمد پالت پلاستیکی 98,000,000
501 360F ISG301 صندلی پایه ثابت،نشیمن گرد، بدون تکیه گاه 8,500,000
502 360HA ISG401 صندلی چرخدار با قابلیت تنظیم ارتفاع،نشیمن گرد،بدون تکیه گاه 11,000,000
503 MA370SB ISG202 همراه با تشک صندلی 370SB نشیمن 12,000,000
504 MA370B ISG304 همراه با تشک صندلی 370B نشیمن 8,800,000
505 MRS-E MSG101 ساده ترین حالت، چرخدار 7,500,000
506 MRS-B1D MSG204 دارای یک کشو کوچک و تکیه گاه، چرخدار 14,500,000
507 MRS-B2D MSG205 دارای دو کشو و تکیه گاه، چرخدار 15,700,000
508 MRS-1D2S MSG201 دارای دو پالت در طرفین و یک کشو، چرخدار 16,000,000
509 MRS-2D MSG202 دارای دو کشو، چرخدار 14,000,000
510 MRS-2S MSG203 دارای دو پالت در طرفین، چرخدار 11,700,000
511 980 CCG207 مونتاژ کاری دو طبقه (پایه های جلو کوتاه) 22,000,000
512 ST999E ECO TBE103 استند 5,900,000
513 ST999 ECO TBE101 استند همراه با آویز 12,000,000
514 ST1200 ECO TBE102 استند همراه با آویز و چراغ 19,500,000
515 ST1200E ECO TBE104 استند 9,700,000
516 740T1 ECO WBE101 میز 25,000,000
517 740T2 ECO WBE401 میز 29,500,000
518 740T3 ECO WBE701 میز 44,000,000
519 740W ECO WBE801 میز 69,000,000
520 T120T1 ECO DBE401 میز الکترونیکی 31,000,000
521 T120T2 ECO DBE701 میز الکترونیکی 49,500,000
522 740 W2 ECO WBE802 میز کار تابلو دار با یک عدد کارگاهی 79,000,000
523 740 W3 ECO WBE803 میز کار تابلو دار با دو عدد کارگاهی 99,000,000
524 740 W4 ECO WBE501 میز کار بدون تابلو  با یک عدد کارگاهی 55,000,000
525 740 W5 ECO WBE502 میز کار بدون تابلو  با دو عدد کارگاهی 74,000,000
526 C351 ECO PWE101 کمد لباس 21,000,000
527 C352 ECO PWE201 کمد لباس 23,500,000
528 470 ECO CCE201 مونتاژ کاری 15,000,000
529 630 ECO CCE202 مونتاژ کاری 18,500,000
530 D630 ECO WBE405 مونتاژ کاری 23,000,000
531 D630B ECO WBE404 مونتاژ کاری همراه با پریز برق 29,500,000
532 D630 PDR ECO WBE402 مونتاژ کاری 26,000,000
533 ME915 ECO WBE406 مونتاژ کاری 16,500,000
534 ME915DR ECO WBE407 مونتاژ کاری 26,000,000
535 920PDR ECO WBE403 مونتاژ کاری 28,000,000
536 630PDR ECO WBE402 مونتاژ کاری 26,000,000
537 675 ECO DCE103 کارگاهی همراه با قفل مرکزی 49,500,000
538 676 ECO DCE104 کارگاهی همراه با قفل مرکزی 42,000,000
539 677 ECO DCE105 کارگاهی همراه با قفل مرکزی 55,000,000
540 555M ECO DCE101 کارگاهی بدون قفل مرکزی با پایه ثابت 21,000,000
541 654M ECO DCE102 کارگاهی بدون قفل مرکزی کمد دار و چرخدار 29,500,000
542 654F ECO DCE107 کارگاهی بدون قفل مرکزی با پایه ثابت 28,000,000
543 555F ECO DCE106 کارگاهی بدون قفل مرکزی با پایه ثابت 19,500,000
544 400 ECO TLE601 کمد ابزار دیواری 15,500,000
545 660 ECO TLE602 کمد ابزار دیواری 19,500,000
546 700V ECO ITE101 وان شستشو 29,500,000
547 352 ECO LBE102 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,600,000
548 353 ECO LBE104 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,100,000
549 412 ECO LBE201 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,800,000
550 413 ECO LBE202 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,400,000
551 452 ECO LBE301 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,900,000
552 453 ECO LBE302 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,500,000
553 492B ECO LBE401 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,200,000
554 493B ECO LBE202 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,800,000
555 502 ECO LBE501 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,100,000
556 503 ECO LBE502 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,700,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.