دانلود کاتالوگ

لیست قیمت محصولات گروه صنعتی شاهرخ

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/23

ردیف کد محصول توضیحات قیمت (ریال)
1 726B1 جعبه ابزار کارگاهی 69,000,000
2 726B2 جعبه ابزار کارگاهی 95,000,000
3 726B3 جعبه ابزار کارگاهی 75,000,000
4 726B4 جعبه ابزار کارگاهی 97,000,000
5 726B5 جعبه ابزار کارگاهی 97,000,000
6 726B1S جعبه ابزار کارگاهی 129,000,000
7 726X جعبه ابزار کارگاهی 85,000,000
8 726XP جعبه ابزار کارگاهی 89,000,000
9 726LX1 جعبه ابزار کارگاهی 129,000,000
10 726LX2 جعبه ابزار کارگاهی 119,000,000
11 726Z جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
12 729B جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
13 725 جعبه ابزار کارگاهی 99,000,000
14 727 جعبه ابزار کارگاهی 97,000,000
15 727X جعبه ابزار کارگاهی 151,000,000
16 728 جعبه ابزار کارگاهی 98,000,000
17 728S جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
18 728X جعبه ابزار کارگاهی 155,000,000
19 SU1400 جعبه ابزار کارگاهی 177,000,000
20 SU1400X جعبه ابزار کارگاهی 145,000,000
21 SU1700 جعبه ابزار کارگاهی 240,000,000
22 SU1700X جعبه ابزار کارگاهی 195,000,000
23 510 جعبه ابزار کارگاهی 99,500,000
24 511 جعبه ابزار کارگاهی 99,000,000
25 736 جعبه ابزار کارگاهی 85,000,000
26 594 جعبه ابزار کارگاهی 88,000,000
27 497G جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
28 584M جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
29 455M جعبه ابزار کارگاهی 51,000,000
30 455B1 جعبه ابزار کارگاهی 59,000,000
31 455B2 جعبه ابزار کارگاهی 64,000,000
32 725M جعبه ابزار کارگاهی 52,000,000
33 725B1 جعبه ابزار کارگاهی 61,000,000
34 725B2 جعبه ابزار کارگاهی 65,000,000
35 957 جعبه ابزار کارگاهی 108,000,000
36 ME920 جعبه ابزار مونتاژ کاری 37,000,000
37 800 جعبه ابزار مونتاژ کاری 66,000,000
38 800B جعبه ابزار مونتاژ کاری 78,000,000
39 800T جعبه ابزار مونتاژ کاری 69,000,000
40 801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 38,000,000
41 802 جعبه ابزار مونتاژ کاری 33,000,000
42 803 جعبه ابزار مونتاژ کاری 31,000,000
43 804 جعبه ابزار مونتاژ کاری 52,000,000
44 804T جعبه ابزار مونتاژ کاری 55,000,000
45 805 جعبه ابزار مونتاژ کاری 39,500,000
46 D801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 47,500,000
47 P801 جعبه ابزار مونتاژ کاری 52,000,000
48 800S جعبه ابزار مونتاژ کاری 89,000,000
49 1154 جعبه ابزار مونتاژ کاری 76,000,000
50 881 جعبه ابزار مونتاژ کاری 69,000,000
51 885 جعبه ابزار مونتاژ کاری 155,000,000
52 885T جعبه ابزار مونتاژ کاری 155,000,000
53 T725S میز کار صنعتی 125,000,000
54 T725E میز کار صنعتی 125,000,000
55 MT101 میز کار صنعتی 125,000,000
56 MT101B میز کار صنعتی 90,000,000
57 MT100 میز کار صنعتی 145,000,000
58 MT100B میز کار صنعتی 93,000,000
59 T100 میز کار صنعتی 99,000,000
60 100 میز کار صنعتی 49,000,000
61 T500B میز کار صنعتی 92,000,000
62 T500 میز کار صنعتی 45,000,000
63 T520B میز کار صنعتی 120,000,000
64 T520 میز کار صنعتی 61,000,000
65 T540B میز کار صنعتی 126,000,000
66 T540 میز کار صنعتی 65,000,000
67 T520C میز کار صنعتی 165,000,000
68 180M میز کار صنعتی 245,000,000
69 180H میز کار صنعتی 195,000,000
70 180A میز کار صنعتی 185,000,000
71 180B میز کار صنعتی 130,000,000
72 180T میز کار صنعتی 135,000,000
73 180 میز کار صنعتی 59,000,000
74 200M میز کار صنعتی 275,000,000
75 200AB میز کار صنعتی 220,000,000
76 200B میز کار صنعتی 159,000,000
77 200T میز کار صنعتی 185,000,000
78 200A میز کار صنعتی 140,000,000
79 200 میز کار صنعتی 62,000,000
80 T400S میز کار صنعتی 475,000,000
81 T400B میز کار صنعتی 295,000,000
82 T400 میز کار صنعتی 298,000,000
83 400 میز کار صنعتی 172,000,000
84 T150 میز کار صنعتی 195,000,000
85 T203 میز کار صنعتی 275,000,000
86 T203S میز کار صنعتی 440,000,000
87 T4S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 950,000,000
88 T1S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 252,000,000
89 LT1 میز کار صنعتی 325,000,000
90 T151E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 171,000,000
91 T151EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 198,000,000
92 T151 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 55,000,000
93 T151W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 75,000,000
94 T151S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 149,000,000
95 T151SW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 169,000,000
96 T151B میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 95,000,000
97 T151BW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 115,000,000
98 T152E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 160,000,000
99 T152EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 180,000,000
100 T153E میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 190,000,000
101 T153EW میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 210,000,000
102 T150S میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 185,000,000
103 T150W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 205,000,000
104 T180W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 345,000,000
105 T181W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 290,000,000
106 T182W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 310,000,000
107 T285W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 315,000,000
108 T286W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 280,000,000
109 T287W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 215,000,000
110 T120W میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 265,000,000
111 N80 محافظ کلت چرخدار 39,000,000
112 N81 محافظ کلت چرخدار 44,000,000
113 N85 ترولی محافظ کلت 46,000,000
114 N86 ترولی محافظ کلت 52,000,000
115 L90 کمد مرکزی محافظ کلت 159,000,000
116 L90VC 179,000,000
117 L92 کمد دیواری محافظ کلت 48,000,000
118 L93 محافظ کلت چرخدار کشویی 145,000,000
119 B550 سینی محافظ کلت 4,500,000
120 PN615 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 12,500,000
121 PN715 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 14,500,000
122 PN815 محفظ کلت رومیزی چهار طبقه 24,000,000
123 450B کمد محافظ ابزار دیواری 39,000,000
124 451B کمد محافظ ابزار دیواری 38,000,000
125 454B کمد محافظ ابزار دیواری 37,000,000
126 750 کمد محافظ ابزار دیواری 48,000,000
127 751 کمد محافظ ابزار دیواری 59,000,000
128 754 کمد محافظ ابزار دیواری 48,000,000
129 750ES کمد محافظ ابزار 195,000,000
130 750S کمد محافظ ابزار 205,000,000
131 190C کمد محافظ ابزار 295,000,000
132 191M کمد محافظ ابزار 129,000,000
133 193M کمد محافظ ابزار 127,000,000
134 190MH کمد محافظ ابزار 205,000,000
135 190H1 کمد محافظ ابزار 218,000,000
136 191H1 کمد محافظ ابزار 139,000,000
137 192MH کمد محافظ ابزار 189,000,000
138 192M1 کمد محافظ ابزار 220,000,000
139 192H1 کمد محافظ ابزار 227,000,000
140 194MH کمد محافظ ابزار 205,000,000
141 194M1 کمد محافظ ابزار 230,000,000
142 195MH کمد محافظ ابزار 240,000,000
143 196MH کمد محافظ ابزار 192,000,000
144 196M1 کمد محافظ ابزار 218,000,000
145 196H1 کمد محافظ ابزار 229,000,000
146 197MH کمد محافظ ابزار 209,000,000
147 197M کمد محافظ ابزار 159,000,000
148 197H کمد محافظ ابزار 179,000,000
149 198MH کمد محافظ ابزار 198,000,000
150 199MH کمد محافظ ابزار 210,000,000
151 D100 کمد محافظ ابزار 295,000,000
152 D60 کمد محافظ ابزار 270,000,000
153 D52 کمد محافظ ابزار 245,000,000
154 190SE کمد محافظ ابزار 135,000,000
155 190S کمد محافظ ابزار 169,000,000
156 197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 185,000,000
157 M197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 220,000,000
158 H197VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 205,000,000
159 197CHL کمد آزمایشگاهی 235,000,000
160 192VC کمد محافظ ابزار درب طلقی 235,000,000
161 C401 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 49,000,000
162 C401B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 53,000,000
163 L501 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 79,500,000
164 L501DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 99,000,000
165 C402 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 65,000,000
166 C402B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 69,500,000
167 L502 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 92,000,000
168 L502DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 120,000,000
169 C403 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 52,000,000
170 C403B کمد لباس پرسنلی و ورزشی 57,000,000
171 C404 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 43,000,000
172 L503 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 86,000,000
173 L503DN کمد لباس پرسنلی و ورزشی 145,000,000
174 C408 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 68,000,000
175 R950 رگال  لباس ورزشی 65,000,000
176 B5100 نیمکت کمد لباس 32,000,000
177 CF400 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 47,000,000
178 CF400P کمد لباس پرسنل آتش نشانی 65,000,000
179 CF400B کمد لباس پرسنل آتش نشانی 49,000,000
180 CF500D کمد لباس پرسنل آتش نشانی 79,000,000
181 CF500DH کمد لباس پرسنل آتش نشانی 99,000,000
182 CF1500 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 99,000,000
183 CF188 رگال لباس پرسنل آتش نشانی 84,000,000
184 BT103 کمد محافظ قالب برک 165,000,000
185 BT105 کمد محافظ قالب برک 220,000,000
186 BT900 ترولی محافظ قالب برک 79,000,000
187 BT900H ترولی محافظ قالب برک 89,000,000
188 PT816 محافظ قالبهای پانچ رومیزی 69,000,000
189 PT1004 ترولی محافظ قالبهای پانچ 155,000,000
190 UT104 کمد محافظ ابزار  قالب های پانچ، برک، کلت 455,000,000
191 IU3000 کابینت صنعتی 540,000,000
192 IU3000V2 کابینت صنعتی 530,000,000
193 SW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 41,000,000
194 SWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 49,500,000
195 SW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 50,000,000
196 SWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 55,000,000
197 MW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 59,000,000
198 MWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 63,000,000
199 MW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 65,000,000
200 MWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 68,000,000
201 BW500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 69,500,000
202 BWH500 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 75,000,000
203 BW500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 89,000,000
204 BWH500F جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 95,000,000
205 ST220 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 71,000,000
206 ST220E تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه بدون آویز 65,000,000
207 ST650 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 64,000,000
208 ST670 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 99,000,000
209 ST151 تابلو دیواری نمایش ابزار 43,000,000
210 ST151E تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 36,000,000
211 ST152 تابلو دیواری نمایش ابزار 29,000,000
212 ST152E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 24,500,000
213 ST153 تابلو دیواری نمایش ابزار 45,000,000
214 ST153E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 42,000,000
215 ST150 تابلو دیواری نمایش ابزار 59,000,000
216 ST150E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 54,000,000
217 ST180 تابلو دیواری نمایش ابزار 56,000,000
218 ST180E تابلو دیواری نمایش ابزار بدون آویز 52,000,000
219 ST200 تابلو دیواری نمایش ابزار 89,000,000
220 ST200E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 80,000,000
221 ST200L تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
222 ST200LE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 29,000,000
223 ST200R تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
224 ST200RE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 29,000,000
225 ST200S تابلو دیواری نمایش ابزار 41,000,000
226 ST200SE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 35,000,000
227 ST100 تابلو دیواری نمایش ابزار 44,000,000
228 ST100E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 40,000,000
229 ST101 تابلو دیواری نمایش ابزار 31,000,000
230 ST101E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 28,000,000
231 ST400 تابلو دیواری نمایش ابزار 135,000,000
232 ST400E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 125,000,000
233 ST400L تابلو دیواری نمایش ابزار 40,000,000
234 ST400LE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 37,000,000
235 ST400F تابلو دیواری نمایش ابزار 36,000,000
236 ST400FE تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 32,000,000
237 ST520 تابلو دیواری نمایش ابزار 65,000,000
238 ST520E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 55,000,000
239 STP220 تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه 139,000,000
240 P926E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 48,000,000
241 P926 تابلو دیواری نمایش ابزار 57,000,000
242 P927E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 39,500,000
243 P927 تابلو دیواری نمایش ابزار 47,000,000
244 P925E تابلو دیواری نمایش ابزاربدون آویز 33,000,000
245 P925 تابلو دیواری نمایش ابزار 39,500,000
246 AD3001 تابلو تبلیغات محیطی 280,000,000
247 AD3002 تابلو تبلیغات محیطی 295,000,000
248 TR850 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو 26,000,000
249 TR920 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 23,000,000
250 TR950 گاری حمل بارفلزی دسته تاشو 27,500,000
251 TR952 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه 33,000,000
252 TR800 گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو 23,000,000
253 TR880 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 28,000,000
254 TR880B گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 23,000,000
255 TR923 گاری حمل بار فلزی 52,000,000
256 TR1033 گاری حمل بار فلزی 82,000,000
257 TR923F گاری حمل بار فلزی 53,000,000
258 TR1033F گاری حمل بار فلزی 85,000,000
259 TR923FD گاری حمل بار فلزی 64,000,000
260 TR1033FD گاری حمل بار فلزی 89,000,000
261 TR922F گاری حمل بار فلزی 48,000,000
262 TR1032F گاری حمل بار فلزی 59,000,000
263 TR922FD گاری حمل بار فلزی 59,000,000
264 TR1032FD گاری حمل بار فلزی 72,000,000
265 TR923M گاری حمل بار فلزی 62,000,000
266 TR1033M گاری حمل بار فلزی 75,000,000
267 452 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,500,000
268 453 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,100,000
269 502 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,700,000
270 503 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,700,000
271 492B جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,950,000
272 493B جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,800,000
273 603 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,950,000
274 412S جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,400,000
275 413S جعبه ابزار فلزی سه طبقه 4,100,000
276 452S جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,600,000
277 453S جعبه ابزار فلزی سه طبقه 4,500,000
278 332 جعبه ابزار صندوقی 2,200,000
279 333 جعبه ابزار صندوقی 2,600,000
280 402 جعبه ابزار صندوقی 2,400,000
281 403 جعبه ابزار صندوقی 2,900,000
282 443 جعبه ابزار صندوقی 4,000,000
283 382 جعبه ابزار صندوقی 2,600,000
284 383 جعبه ابزار صندوقی 6,000,000
285 460 جعبه ابزار صندوقی 5,500,000
286 483 جعبه ابزار صندوقی 6,500,000
287 553 جعبه ابزار صندوقی 6,400,000
288 550 جعبه ابزار صندوقی 5,700,000
289 650 جعبه ابزار صندوقی 6,800,000
290 518 جعبه ابزار صندوقی 7,400,000
291 518S جعبه ابزار صندوقی 8,900,000
292 652 جعبه ابزار صندوقی 9,900,000
293 652S جعبه ابزار صندوقی 11,800,000
294 603G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 7,500,000
295 603BG جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 7,500,000
296 518G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 9,500,000
297 523 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 9,500,000
298 523G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 13,000,000
299 524 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 11,000,000
300 524G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 14,000,000
301 652G جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 11,000,000
302 724 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 29,000,000
303 9001 گیره نگهدارنده ابزار 303,000
304 9002 گیره نگهدارنده ابزار 327,000
305 9003 گیره نگهدارنده ابزار 363,000
306 9005 گیره نگهدارنده ابزار 396,000
307 9006 گیره نگهدارنده ابزار 396,000
308 9007 گیره نگهدارنده ابزار 396,000
309 9008 گیره نگهدارنده ابزار 437,000
310 9009 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
311 9015 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
312 9016 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
313 9017 گیره نگهدارنده ابزار 800,000
314 9019 گیره نگهدارنده ابزار 400,000
315 9020 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
316 9021 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
317 9022 گیره نگهدارنده ابزار 638,000
318 9023 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
319 9024 گیره نگهدارنده ابزار 715,000
320 9031 گیره نگهدارنده ابزار 2,035,000
321 9032 گیره نگهدارنده ابزار 2,035,000
322 9033 گیره نگهدارنده ابزار 2,145,000
323 9035 گیره نگهدارنده ابزار 2,420,000
324 9036 گیره نگهدارنده ابزار 2,640,000
325 9038 گیره نگهدارنده ابزار 1,030,000
326 9039 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
327 9040 گیره نگهدارنده ابزار 583,000
328 9041 گیره نگهدارنده ابزار 1,513,000
329 9042 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
330 9043 گیره نگهدارنده ابزار 930,000
331 9044 گیره نگهدارنده ابزار 1,320,000
332 9045 گیره نگهدارنده ابزار 1,815,000
333 9046 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
334 9047 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
335 9048 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
336 9049 گیره نگهدارنده ابزار 666,000
337 9050 گیره نگهدارنده ابزار 1,023,000
338 9051 گیره نگهدارنده ابزار 1,155,000
339 9052 گیره نگهدارنده ابزار 1,166,000
340 9106 گیره نگهدارنده ابزار 583,000
341 9107 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
342 9109 گیره نگهدارنده ابزار 605,000
343 9110 گیره نگهدارنده ابزار 803,000
344 9111 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
345 9112 گیره نگهدارنده ابزار 1,280,000
346 9113 گیره نگهدارنده ابزار 1,155,000
347 9114 گیره نگهدارنده ابزار 1,700,000
348 9115 گیره نگهدارنده ابزار 935,000
349 9116 گیره نگهدارنده ابزار 1,000,000
350 9117 گیره نگهدارنده ابزار 880,000
351 9118 گیره نگهدارنده ابزار 1,640,000
352 9119 گیره نگهدارنده ابزار 1,640,000
353 9120 گیره نگهدارنده ابزار 935,000
354 9121 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
355 9122 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
356 9123 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
357 9124 گیره نگهدارنده ابزار 780,000
358 9125 گیره نگهدارنده ابزار 870,000
359 9126 گیره نگهدارنده ابزار 1,175,000
360 9127 گیره نگهدارنده ابزار 1,452,000
361 9128 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
362 9129 گیره نگهدارنده ابزار 1,815,000
363 9130 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
364 9132 گیره نگهدارنده ابزار 1,067,000
365 9133 گیره نگهدارنده ابزار 1,150,000
366 9134 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
367 9135 گیره نگهدارنده ابزار 800,000
368 9136 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
369 9137 گیره نگهدارنده سمباده رولی 2,300,000
370 9138 طبقه نگهدارنده ابزار 2,541,000
371 9139 طبقه نگهدارنده ابزار 3,135,000
372 9140 گیره نگهدارنده برگ کاغذ 726,000
373 9141 گیره نگهدارنده اسپری و قوطی 1,089,000
374 9142 گیره نگهدارنده ابزار 1,089,000
375 9143 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
376 9144 طبقه نگهدارنده ابزار 2,541,000
377 9145 گیره نگهدارنده ابزار 798,000
378 9147 گیره نگهدارنده ابزار 1,331,000
379 9148 گیره نگهدارنده ابزار 1,635,000
380 9149 گیره نگهدارنده روغندان 870,000
381 9150 گیره نگهدارنده کمان اره 870,000
382 9151 گیره نگهدارنده ابزار 1,172,000
383 9152 گیره نگهدارنده لیوان 908,000
384 9153 گیره نگهدارنده دستمال کاغذی 1,452,000
385 9154 گیره نگهدارنده ابزار 726,000
386 9155 گیره نگهدارنده ابزار 1,275,000
387 9156 طبقه نگهدارنده ابزار 2,300,000
388 9157 طبقه نگهدارنده ابزار 1,940,000
389 9159 2,850,000
390 9160 گیره نگهدارنده ابزار 1,815,000
391 9200 گیره نگهدارنده شمشهای فلزی 726,000
392 9201 جای کاغذ A4 1,513,000
393 9202 جای کاغذ A5 1,275,000
394 9203 جای کاغذ A4 2,845,000
395 9205 پالت فلزی 885,000
396 9206 پالت فلزی 775,000
397 9207 پالت فلزی 870,000
398 9208 پالت فلزی 2,665,000
399 9209 جای کلاسور 1,815,000
400 9211 جای آینه 847,000
401 9212 سطل آشغال 2,665,000
402 9213 پالت فلزی 800,000
403 9214 پالت فلزی 775,000
404 9215 پالت فلزی 1,815,000
405 9222 جای زونکن بزرگ A4 1,800,000
406 9223 جای زونکن کوچک A5 1,455,000
407 9226 کازیه دیواری 1,515,000
408 9227 کازیه رومیزی صنعتی 1,755,000
409 9228 سیم سیار 4,800,000
410 9241 سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس 3,150,000
411 9242 سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 3,400,000
412 9243 سینی (طبقه) کد 191M-193M همراه 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 3,800,000
413 9244 سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 4,500,000
414 9256 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (بزرگ) 3,600,000
415 9257 نگهدارنده سه عددی سنگ فرز 3,150,000
416 9258 نگهدارنده دریل شارژی همراه با جای مته 3,025,000
417 9259 نگهدارنده مورب دریل شارژی 970,000
418 9260 نگهدارنده سه عددی عینک 850,000
419 9261 نگهدارنده تکی عینک 850,000
420 9263 نگهدارنده سه عددی اسپری 1,650,000
421 9264 نگهدارنده تکی اسپری 850,000
422 9265 نگهدارنده سه عددی دریل 1,650,000
423 9266 نگهدارنده تکی دریل 13 850,000
424 9268 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (کوچک) 2,650,000
425 9269 نگهدارنده تکی سنگ فرز 850,000
426 9270 مجموعه پالت پنج عددی 3,400,000
427 9271 مجموعه نگهدارنده اسپری چهار عددی 3,150,000
428 9272 مجموعه نگهدارنده اسپری هشت عددی 4,400,000
429 9273 مجموعه نگهدارنده اسپری دوازده عددی 4,950,000
430 9274 نگهدارنده دو عددی دریل شارژی 1,100,000
431 K450 سبد فلزی حمل قطعات 4,400,000
432 K450A سبد فلزی حمل قطعات 3,900,000
433 K500 سبد فلزی حمل قطعات 4,950,000
434 K500A سبد فلزی حمل قطعات 4,300,000
435 K600 سبد فلزی حمل قطعات 6,000,000
436 K600A سبد فلزی حمل قطعات 5,300,000
437 K900 سبد فلزی حمل قطعات 9,900,000
438 K900A سبد فلزی حمل قطعات 8,900,000
439 TR700 گاری دستی حمل سبد های فلزی 22,000,000
440 TR960 گاری دستی حمل سبد های فلزی 24,000,000
441 P150 پالت فلزی 1,100,000
442 P200 پالت فلزی 1,700,000
443 P260 پالت فلزی 3,100,000
444 P300 پالت فلزی 3,900,000
445 PD179 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 47,000,000
446 PD250 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 75,000,000
447 PD490 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 70,000,000
448 PD490B پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 69,500,000
449 PD910 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 135,000,000
450 PD910B پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 139,000,000
451 PD401 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 23,500,000
452 PD539 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 23,500,000
453 PD857 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 38,500,000
454 TK500 گاری حمل سبد های فلزی 12,500,000
455 TK600 گاری حمل سبد های فلزی 12,000,000
456 580V وان شستشوی قطعات صنعتی 67,500,000
457 370S چهار پایه صنعتی 8,900,000
458 370B چهار پایه صنعتی 8,000,000
459 370B2 صندلی بدون چرخ صنعتی 9,900,000
460 370SB صندلی چرخدار صنعتی 11,000,000
461 808 خرک فلزی صنعتی 22,000,000
462 809 خرک فلزی صنعتی چرخدار 25,000,000
463 P1200 جای فلایر 25,500,000
464 W1950 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 65,000,000
465 W1950H قفسه های فلزی یکطرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 35,000,000
466 W1990 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 148,000,000
467 W1990C قفسه های فلزی جهت کنجهای دیواربا پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 64,000,000
468 W1990H قفسه های فلزی یک دهنه 93cm با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 43,000,000
469 W1990H1 قفسه های فلزی یک دهنه طول 60cm سینی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 41,000,000
470 CW2175/200 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 270,000,000
471 CW2175H/200 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 170,000,000
472 CW2175/300 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 330,000,000
473 CW2175H/300 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 189,000,000
474 CW2045/900 قفسه های فلزی کشویی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 900kg 395,000,000
475 CW2095/2000 قفسه فلزی کشویی مخصوص قطعات صنعتی 445,000,000
476 A200 انبر اتصال فک فلزی کوچک 650,000
477 A300 انبر اتصال فک فلزی بزرگ 700,000
478 A350 انبر اتصال فک برنجی کوچک 1,300,000
479 A500 انبر اتصال فک برنجی بزرگ 1,550,000
480 M110 کمان اره آهن بر دسته دایکست 1,100,000
481 WM800 قفسه چرخدار 45,000,000
482 WM895 قفسه چرخدار 52,000,000
483 WM895SH قفسه چرخدار 49,500,000
484 WM1145 قفسه چرخدار 69,000,000
485 W1150 قفسه ثابت دو دهانه 115,000,000
486 W1150H قفسه ثابت یک دهانه 62,000,000
487 STPM159 استند چرخدار دو طرفه 89,000,000
488 STPM159H استند چرخدار دو طرفه 79,000,000
489 STP159 استند چرخدار دو طرفه 65,000,000
490 STP159H استند چرخدار دو طرفه 62,000,000
491 ST86E استند رومیزی (خالی) 14,500,000
492 ST86H استند رو میزی نیمه پالت پلاستیکی 17,000,000
493 ST86 استند رومیزی پالت پلاستیکی 18,500,000
494 ST164 استند پالت پلاستیکی،چرخدار،دو طرفه،قابلیت جابجایی و تغییر تعدا نگهدارنده های پالت 59,000,000
495 ST171 استند پالت پلاستیک یک طرفه، پایه ثابت 39,500,000
496 ST172 استند پالت پلاستکی دو طرفه،چرخدار، دارای سینی مورب 59,000,000
497 ST182 استند سبد پلاستیکی،چرخدار،قابلیت تغییر زاویه 57,000,000
498 STP159E استند چرخدار دو طرفه (خالی) 54,000,000
499 ST182E استند چرخدار، قابلیت تغییر زاویه (خالی) 47,000,000
500 190P کمد پالت پلاستیکی 98,000,000
501 360F صندلی پایه ثابت،نشیمن گرد، بدون تکیه گاه 8,500,000
502 360HA صندلی چرخدار با قابلیت تنظیم ارتفاع،نشیمن گرد،بدون تکیه گاه 11,000,000
503 MA370SB همراه با تشک صندلی 370SB نشیمن 12,000,000
504 MA370B همراه با تشک صندلی 370B نشیمن 8,800,000
505 MRS-E ساده ترین حالت، چرخدار 7,500,000
506 MRS-B1D دارای یک کشو کوچک و تکیه گاه، چرخدار 14,500,000
507 MRS-B2D دارای دو کشو و تکیه گاه، چرخدار 15,700,000
508 MRS-1D2S دارای دو پالت در طرفین و یک کشو، چرخدار 16,000,000
509 MRS-2D دارای دو کشو، چرخدار 14,000,000
510 MRS-2S دارای دو پالت در طرفین، چرخدار 11,700,000
511 980 مونتاژ کاری دو طبقه (پایه های جلو کوتاه) 22,000,000
512 ST999E ECO استند 5,900,000
513 ST999 ECO استند همراه با آویز 12,000,000
514 ST1200 ECO استند همراه با آویز و چراغ 19,500,000
515 ST1200E ECO استند 9,700,000
516 740T1 ECO میز 25,000,000
517 740T2 ECO میز 29,500,000
518 740T3 ECO میز 44,000,000
519 740W ECO میز 69,000,000
520 T120T1 ECO میز الکترونیکی 31,000,000
521 T120T2 ECO میز الکترونیکی 49,500,000
522 740 W2 ECO میز کار تابلو دار با یک عدد کارگاهی 79,000,000
523 740 W3 ECO میز کار تابلو دار با دو عدد کارگاهی 99,000,000
524 740 W4 ECO میز کار بدون تابلو  با یک عدد کارگاهی 55,000,000
525 740 W5 ECO میز کار بدون تابلو  با دو عدد کارگاهی 74,000,000
526 C351 ECO کمد لباس 21,000,000
527 C352 ECO کمد لباس 23,500,000
528 470 ECO مونتاژ کاری 15,000,000
529 630 ECO مونتاژ کاری 18,500,000
530 D630 ECO مونتاژ کاری 23,000,000
531 D630B ECO مونتاژ کاری همراه با پریز برق 29,500,000
532 D630 PDR ECO مونتاژ کاری 26,000,000
533 ME915 ECO مونتاژ کاری 16,500,000
534 ME915DR ECO مونتاژ کاری 26,000,000
535 920PDR ECO مونتاژ کاری 28,000,000
536 630PDR ECO مونتاژ کاری 26,000,000
537 675 ECO کارگاهی همراه با قفل مرکزی 49,500,000
538 676 ECO کارگاهی همراه با قفل مرکزی 42,000,000
539 677 ECO کارگاهی همراه با قفل مرکزی 55,000,000
540 555M ECO کارگاهی بدون قفل مرکزی با پایه ثابت 21,000,000
541 654M ECO کارگاهی بدون قفل مرکزی کمد دار و چرخدار 29,500,000
542 654F ECO کارگاهی بدون قفل مرکزی با پایه ثابت 28,000,000
543 555F ECO کارگاهی بدون قفل مرکزی با پایه ثابت 19,500,000
544 400 ECO کمد ابزار دیواری 15,500,000
545 660 ECO کمد ابزار دیواری 19,500,000
546 700V ECO وان شستشو 29,500,000
547 352 ECO جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,600,000
548 353 ECO جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,100,000
549 412 ECO جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,800,000
550 413 ECO جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,400,000
551 452 ECO جعبه ابزار فلزی دو طبقه 1,900,000
552 453 ECO جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,500,000
553 492B ECO جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,200,000
554 493B ECO جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,800,000
555 502 ECO جعبه ابزار فلزی دو طبقه 2,100,000
556 503 ECO جعبه ابزار فلزی سه طبقه 2,700,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.