سفارش محصول دانلود کاتالوگ

لیست قیمت محصولات گروه صنعتی شاهرخ

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/10

 

 

ردیف کد محصول قدیم کد محصول جدید عنوان محصول قیمت (ریال)
1 726B1 DCG115 جعبه ابزار کارگاهی 79,000,000
2 726B2 DCG117 جعبه ابزار کارگاهی 120,000,000
3 726B3 DCG118 جعبه ابزار کارگاهی 88,000,000
4 726B4 DCG119 جعبه ابزار کارگاهی 139,000,000
5 726B5 DCG120 جعبه ابزار کارگاهی 139,000,000
6 726B1S DCG116 جعبه ابزار کارگاهی 155,000,000
7 726X DCG209 جعبه ابزار کارگاهی 92,000,000
8 726XP DCG210 جعبه ابزار کارگاهی 110,000,000
9 726LX1 DCG208 جعبه ابزار کارگاهی 160,000,000
10 726Z DCG205 جعبه ابزار کارگاهی 145,000,000
11 725 DCG112 جعبه ابزار کارگاهی 110,000,000
12 727 DCG122 جعبه ابزار کارگاهی 104,000,000
13 727X DCG211 جعبه ابزار کارگاهی 175,000,000
14 728 DCG123 جعبه ابزار کارگاهی 105,000,000
15 728S DCG212 جعبه ابزار کارگاهی 115,000,000
16 728X DCG213 جعبه ابزار کارگاهی 179,000,000
17 SU1400 DCG215 جعبه ابزار کارگاهی 195,000,000
18 SU1400X DCG216 جعبه ابزار کارگاهی 155,000,000
19 SU1700 DCG217 جعبه ابزار کارگاهی 295,000,000
20 SU1700X DCG218 جعبه ابزار کارگاهی 230,000,000
21 511 DCG104 جعبه ابزار کارگاهی 110,000,000
22 736 DCG125 جعبه ابزار کارگاهی 95,000,000
23 497G DCG103 جعبه ابزار کارگاهی 63,000,000
24 455B2 DCG201 جعبه ابزار کارگاهی 80,000,000
25 725B1 DCG113 جعبه ابزار کارگاهی 75,000,000
26 524 DCG107 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 28,000,000
27 524G DCG108 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 30,000,000
28 724 DCG110 جعبه ابزرا فلزی نیمه پرتابل 44,000,000
29 AB11 میز کار مونتاژ کاری 215,000,000
30 AB12 میز کار مونتاژ کاری 235,000,000
31 CMWB014 میز کار مونتاژ کاری 165,000,000
32 T725E WBG704 میز کار صنعتی 195,000,000
33 MT101 WBG702 میز کار صنعتی 195,000,000
34 MT101B WBG403 میز کار صنعتی 135,000,000
35 MT100 WBG701 میز کار صنعتی 199,000,000
36 MT100B WBG402 میز کار صنعتی 138,000,000
37 T100 WBG401 میز کار صنعتی 108,000,000
38 100 WBG101 میز کار صنعتی 49,000,000
39 T500B WBG505 میز کار صنعتی 140,000,000
40 T500 WBG202 میز کار صنعتی 49,000,000
41 T510 125,000,000
42 T510B 265,000,000
43 T540B WBG805 میز کار صنعتی 188,000,000
44 T540 WBG507 میز کار صنعتی 79,000,000
45 T520C WBG703 میز کار صنعتی 220,000,000
46 180M WBG801 میز کار صنعتی 330,000,000
47 180MV2 325,000,000
48 180H WBG802 میز کار صنعتی 270,000,000
49 180A WBG501 میز کار صنعتی 200,000,000
50 180AV2 195,000,000
51 180B WBG502 میز کار صنعتی 180,000,000
52 180T WBG503 میز کار صنعتی 155,000,000
53 180 WBG201 میز کار صنعتی 59,000,000
54 200M WBG901 میز کار صنعتی 395,000,000
55 200MV2 390,000,000
56 200AB WBG902 میز کار صنعتی 310,000,000
57 200B WBG602 میز کار صنعتی 230,000,000
58 200T WBG603 میز کار صنعتی 220,000,000
59 200TV2 215,000,000
60 200A WBG601 میز کار صنعتی 170,000,000
61 200 WBG301 میز کار صنعتی 62,000,000
62 T400S WBG903 میز کار صنعتی 695,000,000
63 T400SV2 690,000,000
64 T400B WBG605 میز کار صنعتی 475,000,000
65 T400 WBG604 میز کار صنعتی 430,000,000
66 T400V2 425,000,000
67 400 WBG302 میز کار صنعتی 235,000,000
68 T150 WBG504 میز کار صنعتی 250,000,000
69 T203 WBG606 میز کار صنعتی 345,000,000
70 T203S WBG904 میز کار صنعتی 630,000,000
71 ME920 WBG409 میز کار صنعتی 37,000,000
72 800 WBG404 میز کار صنعتی 75,000,000
73 800B WBG706 میز کار صنعتی 110,000,000
74 D801 WBG405 میز کار صنعتی 47,500,000
75 800S WBG707 میز کار صنعتی 165,000,000
76 885 WBG708 میز کار صنعتی 195,000,000
77 885T WBG709 میز کار صنعتی 195,000,000
78 LT1 WBG803 میز کار صنعتی 445,000,000
79 WBG508 99,000,000
80 WBG509 149,000,000
81 WBG510 145,000,000
82 WBG806 125,000,000
83 WBG807 175,000,000
84 WBG808 170,000,000
85 WBG809 180,000,000
86 T4S DBG902 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 1,480,000,000
87 T1S DBG901 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 380,000,000
88 T151E DBG803 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 265,000,000
89 T151EW DBG804 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 295,000,000
90 T151 DBG201 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 80,000,000
91 T151W DBG202 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 105,000,000
92 T151S DBG501 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 205,000,000
93 T151SW DBG502 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 235,000,000
94 T151B DBG503 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 135,000,000
95 T151BW DBG504 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 165,000,000
96 T152E DBG805 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 285,000,000
97 T152EW DBG806 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 315,000,000
98 T153E DBG807 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 305,000,000
99 T153EW DBG808 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 325,000,000
100 T150S DBG801 میز کار الکترونیکی سطح روی MDF 315,000,000
101 T150W DBG802 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 345,000,000
102 T180W DBG903 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 495,000,000
103 T181W DBG904 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 420,000,000
104 T182W DBG905 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 450,000,000
105 T285W DBG907 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 450,000,000
106 T286W DBG908 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 395,000,000
107 T287W DBG601 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 335,000,000
108 T120W DBG505 میز کار الکترونیکی سطح روی چوب 385,000,000
109 N81 CLS202 محافظ کلت چرخدار 80,000,000
110 N86 CLS204 ترولی محافظ کلت 90,000,000
111 L90 CLS501 کمد مرکزی محافظ کلت 275,000,000
112 L90VC CLS502 295,000,000
113 L92 CLS401 کمد دیواری محافظ کلت 60,000,000
114 L94 CLS302 محافظ کلت چرخدار کشویی 220,000,000
115 B550 CLS101 سینی محافظ کلت 5,500,000
116 PN615 CLS102 محفظ کلت رومیزی سه طبقه 25,000,000
117 PN815 CLS104 محفظ کلت رومیزی چهار طبقه 40,000,000
118 450B TLG606 کمد محافظ ابزار دیواری 50,000,000
119 454B TLG608 کمد محافظ ابزار دیواری 50,000,000
120 750 TLG601 کمد محافظ ابزار دیواری 65,000,000
121 754 TLG605 کمد محافظ ابزار دیواری 63,000,000
122 750S TLG603 کمد محافظ ابزار 295,000,000
123 191M TLG101 کمد محافظ ابزار 165,000,000
124 193M TLG103 کمد محافظ ابزار 157,000,000
125 190MH TLG209 کمد محافظ ابزار 275,000,000
126 190H1 TLG208 کمد محافظ ابزار 305,000,000
127 191H1 TLG102 کمد محافظ ابزار 195,000,000
128 192MH TLG211 کمد محافظ ابزار 199,000,000
129 192M1 TLG210 کمد محافظ ابزار 255,000,000
130 192H1 TLG207 کمد محافظ ابزار 257,000,000
131 194MH TLG401 کمد محافظ ابزار 225,000,000
132 194M1 TLG402 کمد محافظ ابزار 270,000,000
133 195MH TLG403 کمد محافظ ابزار 285,000,000
134 196MH TLG204 کمد محافظ ابزار 205,000,000
135 196M1 TLG205 کمد محافظ ابزار 255,000,000
136 196H1 TLG206 کمد محافظ ابزار 265,000,000
137 197MH TLG214 کمد محافظ ابزار 220,000,000
138 197M TLG212 کمد محافظ ابزار 175,000,000
139 197H TLG215 کمد محافظ ابزار 195,000,000
140 198MH TLG213 کمد محافظ ابزار 210,000,000
141 199MH TLG404 کمد محافظ ابزار 250,000,000
142 D100 TLG203 کمد محافظ ابزار 350,000,000
143 D60 TLG202 کمد محافظ ابزار 320,000,000
144 D52 TLG201 کمد محافظ ابزار 295,000,000
145 197VC TLG220 کمد محافظ ابزار درب طلقی 205,000,000
146 M197VC TLG222 کمد محافظ ابزار درب طلقی 240,000,000
147 H197VC TLG221 کمد محافظ ابزار درب طلقی 225,000,000
148 197CHL TLS201 کمد آزمایشگاهی 325,000,000
149 192VC TLG301 کمد محافظ ابزار درب طلقی 275,000,000
150 190P TLG218 کمد پالت پلاستیکی 135,000,000
151 TLG227 220,000,000
152 TLG228 285,000,000
153 TLG229 215,000,000
154 TLG230 280,000,000
155 TLG302 240,000,000
156 TLG303 295,000,000
157 TLG304 240,000,000
158 C501 PWG103 کمد لباس پرسنلی و ورزشی (سایز بزرگ) 69,000,000
159 C401 PWG101 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 64,000,000
160 C401B PWG102 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 69,000,000
161 L501 PWG104 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 85,000,000
162 C402 PWG201 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 73,000,000
163 C402B PWG202 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 77,000,000
164 L502 PWG203 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 95,000,000
165 C403 PWG301 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 63,000,000
166 C403B PWG302 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 68,000,000
167 C404 PWG401 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 57,000,000
168 L503 PWG303 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 95,000,000
169 C408 PWG501 کمد لباس پرسنلی و ورزشی 85,000,000
170 B5100 ISG305 نیمکت کمد لباس 39,500,000
171 370S ISG302 چهار پایه صنعتی 10,700,000
172 370B ISG303 چهار پایه صنعتی 9,800,000
173 370B2 ISG101 صندلی بدون چرخ صنعتی 12,500,000
174 370SB ISG201 صندلی چرخدار صنعتی 13,500,000
175 360F ISG301 صندلی پایه ثابت،نشیمن گرد، بدون تکیه گاه 13,000,000
176 360HA ISG401 صندلی چرخدار با قابلیت تنظیم ارتفاع،نشیمن گرد،بدون تکیه گاه 17,500,000
177 MA370SB ISG202 همراه با تشک صندلی 370SB نشیمن 16,000,000
178 MA370B ISG304 همراه با تشک صندلی 370B نشیمن 12,300,000
179 MA370B2 ISG106 همراه با تشک صندلی 370B2 نشیمن 14,800,000
180 CF400 FWS201 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 65,000,000
181 CF400P FWS101 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 89,500,000
182 CF400B FWS202 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 65,000,000
183 CF500D FWS103 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 99,000,000
184 CF500DH FWS104 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 165,000,000
185 CF1500 FWS302 کمد لباس پرسنل آتش نشانی 165,000,000
186 CF188 FWS301 رگال لباس پرسنل آتش نشانی 118,000,000
187 BT103 BDS101 کمد محافظ قالب برک 240,000,000
188 BT105 BDS102 کمد محافظ قالب برک 295,000,000
189 BT900 BDS301 ترولی محافظ قالب برک 125,000,000
190 BT900H BDS302 ترولی محافظ قالب برک 135,000,000
191 PT816 PDS101 محافظ قالبهای پانچ رومیزی 95,000,000
192 PT1004 PDS301 ترولی محافظ قالبهای پانچ 245,000,000
193 UT104 CPS101 کمد محافظ ابزار  قالب های پانچ، برک، کلت 540,000,000
194 IU3000 ICG101 کابینت صنعتی 690,000,000
195 IU3000V2 ICG102 کابینت صنعتی 680,000,000
196 MWH500F PSG104 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 110,000,000
197 BWH500 PSG105 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 115,000,000
198 BWH500F PSG106 جعبه ابزار فلزی ترانزیتی 140,000,000
199 ST220 TBG301 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 125,000,000
200 ST650 TBG303 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 74,000,000
201 ST670 TBG304 تابلو نمایش ابزار چرخداردو طرفه 121,000,000
202 ST153 TBG116 تابلو دیواری نمایش ابزار 65,000,000
203 ST150 TBG103 تابلو دیواری نمایش ابزار 88,000,000
204 ST180 TBG113 تابلو دیواری نمایش ابزار 75,000,000
205 ST200 TBG112 تابلو دیواری نمایش ابزار 130,000,000
206 ST200S TBG106 تابلو دیواری نمایش ابزار 58,000,000
207 ST100 TBG114 تابلو دیواری نمایش ابزار 65,000,000
208 ST400 TBG110 تابلو دیواری نمایش ابزار 245,000,000
209 ST520 TBG108 تابلو دیواری نمایش ابزار 98,000,000
210 STP220 TBG302 تابلو نمایش ابزار چرخدار دو طرفه 220,000,000
211 P926 TBG202 تابلو دیواری نمایش ابزار 89,000,000
212 P927 TBG201 تابلو دیواری نمایش ابزار 60,000,000
213 P925 TBG101 تابلو دیواری نمایش ابزار 52,000,000
214 P1200 TBG314 جای فلایر 27,500,000
215 STPM159 TBG308 استند چرخدار دو طرفه 99,000,000
216 STPM159H TBG309 استند چرخدار دو طرفه 89,000,000
217 STP159 TBG305 استند چرخدار دو طرفه 75,000,000
218 STP159H TBG307 استند چرخدار دو طرفه 72,000,000
219 ST86 TBG401 استند رومیزی پالت پلاستیکی 19,500,000
220 ST164 TBG310 استند پالت پلاستیکی،چرخدار،دو طرفه،قابلیت جابجایی و تغییر تعدا نگهدارنده های پالت 65,000,000
221 ST171 TBG203 استند پالت پلاستیک یک طرفه، پایه ثابت 49,000,000
222 ST172 TBG311 استند پالت پلاستکی دو طرفه،چرخدار، دارای سینی مورب 69,000,000
223 ST182 TBG312 استند سبد پلاستیکی،چرخدار،قابلیت تغییر زاویه 67,000,000
224 801 CCG201 گاری حمل بار فلزی 38,000,000
225 804 CCG204 گاری حمل بار فلزی 52,000,000
226 1154 CCG208 گاری حمل بار فلزی 95,000,000
227 881 CCG206 گاری حمل بار فلزی 85,000,000
228 TR850 CCG402 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو 35,000,000
229 TR920 CCG302 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 32,000,000
230 TR950 CCG403 گاری حمل بارفلزی دسته تاشو 38,000,000
231 TR952 CCG404 گاری حمل بار فلزی دسته تاشو دو طرفه 45,000,000
232 TR800 CCG401 گاری حمل بار سطح پلاستیکی دسته تاشو 32,000,000
233 TR880 CCG113 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 35,000,000
234 TR880B CCG301 گاری حمل بار فلزی دسته ثابت 30,000,000
235 TR923 CCG103 گاری حمل بار فلزی 65,000,000
236 TR1033 CCG109 گاری حمل بار فلزی 95,000,000
237 TR923F CCG104 گاری حمل بار فلزی 65,000,000
238 TR1033F CCG110 گاری حمل بار فلزی 98,000,000
239 TR923FD CCG105 گاری حمل بار فلزی 78,000,000
240 TR1033FD CCG111 گاری حمل بار فلزی 105,000,000
241 TR923M CCG106 گاری حمل بار فلزی 75,000,000
242 TR1033M CCG112 گاری حمل بار فلزی 88,000,000
243 TR1201 CCG303 گاری حمل بار فلزی 40,000,000
244 TR1202 CCG304 گاری حمل بار فلزی 46,000,000
245 TR700 CCG114 گاری دستی حمل سبد های فلزی 33,000,000
246 TR960 CCG115 گاری دستی حمل سبد های فلزی 35,000,000
247 TK500 CCG501 گاری حمل سبد های فلزی 17,000,000
248 TK600 CCG502 گاری حمل سبد های فلزی 16,000,000
249 980 CCG207 گاری دو طبقه (پایه های جلو کوتاه) 35,000,000
250 452 LBG301 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 4,300,000
251 453 LBG302 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 5,400,000
252 502 LBG501 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 4,750,000
253 503 LBG502 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 6,100,000
254 492B LBG401 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 4,950,000
255 493B LBG402 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 6,300,000
256 603 LBG602 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 7,150,000
257 412S LBG206 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 7,150,000
258 413S LBG207 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 9,400,000
259 452S LBG303 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 7,900,000
260 453S LBG304 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 11,000,000
261 603G LBG702 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 13,500,000
262 603BG LBG701 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 18,800,000
263 332 PBG201 جعبه ابزار صندوقی 3,950,000
264 333 PBG301 جعبه ابزار صندوقی 4,950,000
265 402 PBG203 جعبه ابزار صندوقی 4,500,000
266 403 PBG304 جعبه ابزار صندوقی 5,500,000
267 443 PBG204 جعبه ابزار صندوقی 6,400,000
268 382 PBG202 جعبه ابزار صندوقی 5,100,000
269 383 PBG302 جعبه ابزار صندوقی 14,000,000
270 460 PBG205 جعبه ابزار صندوقی 9,400,000
271 483 PBG305 جعبه ابزار صندوقی 15,500,000
272 553 PBG208 جعبه ابزار صندوقی 9,900,000
273 550 PBG207 جعبه ابزار صندوقی 9,700,000
274 650 PBG209 جعبه ابزار صندوقی 10,800,000
275 518 PBG103 جعبه ابزار صندوقی 16,000,000
276 518S PBG206 جعبه ابزار صندوقی 18,000,000
277 652 PBG105 جعبه ابزار صندوقی 18,800,000
278 652S PBG210 جعبه ابزار صندوقی 22,000,000
279 518G PBG401 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 18,800,000
280 652G PBG402 جعبه ابزرا فلزی کالسکه ایی 21,000,000
281 9001 THG101 گیره نگهدارنده ابزار 404,000
282 9002 THG102 گیره نگهدارنده ابزار 436,000
283 9003 THG103 گیره نگهدارنده ابزار 484,000
284 9005 THG104 گیره نگهدارنده ابزار 528,000
285 9006 THG105 گیره نگهدارنده ابزار 528,000
286 9007 THG106 گیره نگهدارنده ابزار 528,000
287 9008 THG107 گیره نگهدارنده ابزار 583,000
288 9009 THG108 گیره نگهدارنده ابزار 968,000
289 9015 THG109 گیره نگهدارنده ابزار 888,000
290 9016 THG110 گیره نگهدارنده ابزار 888,000
291 9017 THG111 گیره نگهدارنده ابزار 1,065,000
292 9019 THG112 گیره نگهدارنده ابزار 532,000
293 9020 THG113 گیره نگهدارنده ابزار 968,000
294 9021 THG114 گیره نگهدارنده ابزار 806,000
295 9022 THG115 گیره نگهدارنده ابزار 850,000
296 9023 THG116 گیره نگهدارنده ابزار 888,000
297 9024 THG117 گیره نگهدارنده ابزار 957,000
298 9031 THG201 گیره نگهدارنده ابزار 2,712,000
299 9032 THG202 گیره نگهدارنده ابزار 2,712,000
300 9033 THG203 گیره نگهدارنده ابزار 2,856,000
301 9035 THG204 گیره نگهدارنده ابزار 3,267,000
302 9036 THG205 گیره نگهدارنده ابزار 3,630,000
303 9038 THG118 گیره نگهدارنده ابزار 1,375,000
304 9039 THG119 گیره نگهدارنده ابزار 895,000
305 9040 THG120 گیره نگهدارنده ابزار 985,000
306 9041 THG122 گیره نگهدارنده ابزار 2,019,000
307 9042 THG207 گیره نگهدارنده ابزار 811,000
308 9043 THG208 گیره نگهدارنده ابزار 1,239,000
309 9044 THG209 گیره نگهدارنده ابزار 1,767,000
310 9045 THG210 گیره نگهدارنده ابزار 2,420,000
311 9046 THG121 گیره نگهدارنده ابزار 811,000
312 9047 THG123 گیره نگهدارنده ابزار 811,000
313 9048 THG124 گیره نگهدارنده ابزار 811,000
314 9049 THG125 گیره نگهدارنده ابزار 811,000
315 9050 THG126 گیره نگهدارنده ابزار 1,367,000
316 9051 THG127 گیره نگهدارنده ابزار 1,549,000
317 9052 THG128 گیره نگهدارنده ابزار 1,573,000
318 9106 THG133 گیره نگهدارنده ابزار 787,000
319 9107 THG134 گیره نگهدارنده ابزار 811,000
320 9109 THG135 گیره نگهدارنده ابزار 811,000
321 9110 THG211 گیره نگهدارنده ابزار 1,077,000
322 9111 THG212 گیره نگهدارنده ابزار 1,077,000
323 9112 THG213 گیره نگهدارنده ابزار 1,703,000
324 9113 THG214 گیره نگهدارنده ابزار 1,549,000
325 9114 THG215 گیره نگهدارنده ابزار 2,263,000
326 9115 THG216 گیره نگهدارنده ابزار 1,246,000
327 9116 THG217 گیره نگهدارنده ابزار 1,331,000
328 9117 THG218 گیره نگهدارنده ابزار 1,174,000
329 9118 THG219 گیره نگهدارنده ابزار 2,184,000
330 9119 THG220 گیره نگهدارنده ابزار 2,184,000
331 9120 THG221 گیره نگهدارنده ابزار 1,246,000
332 9121 THG222 گیره نگهدارنده ابزار 1,162,000
333 9122 THG223 گیره نگهدارنده ابزار 1,162,000
334 9123 THG224 گیره نگهدارنده ابزار 1,701,000
335 9124 THG225 گیره نگهدارنده ابزار 1,041,000
336 9125 THG226 گیره نگهدارنده ابزار 1,162,000
337 9126 THG227 گیره نگهدارنده ابزار 1,573,000
338 9127 THG228 گیره نگهدارنده ابزار 1,936,000
339 9128 THG229 گیره نگهدارنده ابزار 1,701,000
340 9129 THG234 گیره نگهدارنده ابزار 2,420,000
341 9130 THG232 گیره نگهدارنده ابزار 1,700,000
342 9132 THG230 گیره نگهدارنده ابزار 1,428,000
343 9133 THG235 گیره نگهدارنده ابزار 1,537,000
344 9134 THG233 گیره نگهدارنده ابزار 1,700,000
345 9135 THG136 گیره نگهدارنده ابزار 1,065,000
346 9136 THG139 گیره نگهدارنده ابزار 1,700,000
347 9137 THG140 گیره نگهدارنده سمباده رولی 3,061,000
348 9138 THG301 طبقه نگهدارنده ابزار 3,388,000
349 9139 THG302 طبقه نگهدارنده ابزار 4,175,000
350 9140 THG142 گیره نگهدارنده برگ کاغذ 968,000
351 9141 THG143 گیره نگهدارنده اسپری و قوطی 1,452,000
352 9142 THG237 گیره نگهدارنده ابزار 1,452,000
353 9143 THG144 گیره نگهدارنده ابزار 968,000
354 9144 THG303 طبقه نگهدارنده ابزار 3,388,000
355 9145 THG145 گیره نگهدارنده ابزار 1,065,000
356 9147 THG238 گیره نگهدارنده ابزار 1,772,000
357 9148 THG239 گیره نگهدارنده ابزار 2,178,000
358 9149 THG146 گیره نگهدارنده روغندان 1,162,000
359 9150 THG147 گیره نگهدارنده کمان اره 1,162,000
360 9151 THG231 گیره نگهدارنده ابزار 1,573,000
361 9152 THG148 گیره نگهدارنده لیوان 1,210,000
362 9153 THG149 گیره نگهدارنده دستمال کاغذی 1,936,000
363 9154 THG137 گیره نگهدارنده ابزار 968,000
364 9155 THG138 گیره نگهدارنده ابزار 1,701,000
365 9156 THG304 طبقه نگهدارنده ابزار 3,061,000
366 9157 THG305 طبقه نگهدارنده ابزار 2,585,000
367 9159 THG141 3,799,000
368 9160 THG236 گیره نگهدارنده ابزار 2,420,000
369 9200 THG153 گیره نگهدارنده شمشهای فلزی 968,000
370 9201 THG307 جای کاغذ A4 2,014,000
371 9202 THG308 جای کاغذ A5 1,700,000
372 9203 THG309 جای کاغذ A4 3,872,000
373 9205 THG306 پالت فلزی 1,186,000
374 9206 THG310 پالت فلزی 1,041,000
375 9207 THG311 پالت فلزی 1,162,000
376 9208 THG313 پالت فلزی 3,570,000
377 9209 THG314 جای کلاسور 2,420,000
378 9211 THG154 جای آینه 1,133,000
379 9212 THG315 سطل آشغال 3,557,000
380 9213 THG321 پالت فلزی 1,065,000
381 9214 THG322 پالت فلزی 1,041,000
382 9215 THG312 پالت فلزی 2,420,000
383 9222 THG319 جای زونکن بزرگ A4 2,396,000
384 9223 THG320 جای زونکن کوچک A5 2,057,000
385 9226 THG325 کازیه دیواری 2,057,000
386 9227 THG326 کازیه رومیزی صنعتی 2,347,000
387 9228 THG155 سیم سیار 6,389,000
388 9241 THG327 سینی (طبقه) کد 451B-454B همراه با 5 عددپایه و 3 عدد کلیپس 5,000,000
389 9242 THG328 سینی (طبقه) کد 751-754 همراه با 5 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 5,500,000
390 9243 THG346 سینی (طبقه) کد 191M-193M همراه 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 6,000,000
391 9244 THG329 سینی (طبقه) کدهای 190MH-197MH و ……. همراه با 6 عدد پایه و 3 عدد کلیپس 7,000,000
392 9256 THG156 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (بزرگ) 4,792,000
393 9257 THG245 نگهدارنده سه عددی سنگ فرز 4,193,000
394 9258 THG157 نگهدارنده دریل شارژی همراه با جای مته 4,029,000
395 9259 THG158 نگهدارنده مورب دریل شارژی 1,291,000
396 9260 THG246 نگهدارنده سه عددی عینک 1,133,000
397 9261 THG159 نگهدارنده تکی عینک 1,133,000
398 9263 THG247 نگهدارنده سه عددی اسپری 1,320,000
399 9264 THG160 نگهدارنده تکی اسپری 1,133,000
400 9265 THG248 نگهدارنده سه عددی دریل 1,320,000
401 9266 THG161 نگهدارنده تکی دریل 13 1,133,000
402 9268 THG163 نگهدارنده دستمال کاغذی رولی (کوچک) 3,528,000
403 9269 THG164 نگهدارنده تکی سنگ فرز 1,133,000
404 9270 THG337 مجموعه پالت پنج عددی 4,525,000
405 9271 THG249 مجموعه نگهدارنده اسپری چهار عددی 4,193,000
406 9272 THG250 مجموعه نگهدارنده اسپری هشت عددی 5,856,000
407 9273 THG251 مجموعه نگهدارنده اسپری دوازده عددی 6,589,000
408 9274 THG252 نگهدارنده دو عددی دریل شارژی 1,464,000
409 K450 IBG201 سبد فلزی حمل قطعات 9,500,000
410 K450A IBG101 سبد فلزی حمل قطعات 8,000,000
411 K500 IBG202 سبد فلزی حمل قطعات 9,900,000
412 K500A IBG102 سبد فلزی حمل قطعات 8,900,000
413 K600 IBG203 سبد فلزی حمل قطعات 14,500,000
414 K600A IBG103 سبد فلزی حمل قطعات 12,500,000
415 K900 IBG204 سبد فلزی حمل قطعات 19,500,000
416 K900A IBG104 سبد فلزی حمل قطعات 17,500,000
417 P150 IPG101 پالت فلزی 2,700,000
418 P200 IPG102 پالت فلزی 3,500,000
419 P260 IPG103 پالت فلزی 6,000,000
420 P300 IPG104 پالت فلزی 7,500,000
421 IPG105 پالت فلزی 8,500,000
422 IPG106 8,800,000
423 PD179 DPG101 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 59,000,000
424 PD250 DPG201 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 85,000,000
425 PD490 DPG203 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 98,000,000
426 PD490B DPG204 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 98,000,000
427 PD910 DPG205 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 195,000,000
428 PD910B DPG206 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 199,000,000
429 PD857 DPG103 پالت فلزی کشویی جهت نگهداری قطعات 82,000,000
430 580V ITG101 وان شستشوی قطعات صنعتی 67,500,000
431 808 WSG101 خرک فلزی صنعتی 25,000,000
432 809 WSG201 خرک فلزی صنعتی چرخدار 28,000,000
433 W1950 FRG101 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 87,000,000
434 W1950H FRG102 قفسه های فلزی یکطرفه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 49,000,000
435 W1990 FRG201 قفسه های فلزی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 185,000,000
436 W1990C FRG203 قفسه های فلزی جهت کنجهای دیواربا پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 99,000,000
437 W1990H FRG204 قفسه های فلزی یک دهنه 93cm با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 78,000,000
438 W1990H1 FRG205 قفسه های فلزی یک دهنه طول 60cm سینی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات در حالت ایستاده 73,000,000
439 W1150 FRG103 قفسه ثابت دو دهانه 155,000,000
440 W1150H FRG104 قفسه ثابت یک دهانه 89,000,000
441 CW2175/200 DRG101 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 455,000,000
442 CW2175H/200 DRG102 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 200kg 355,000,000
443 CW2175/300 DRG201 قفسه های فلزی کشویی دو دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 475,000,000
444 CW2175H/300 DRG202 قفسه های فلزی کشویی یک دهنه با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 300kg 375,000,000
445 CW2045/900 DRG401 قفسه های فلزی کشویی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و قابلیت جابجایی طبقات همراه با بوم و اتصالات مربوطه و تحمل وزن هر کشو 900kg 535,000,000
446 WM800 MRG101 قفسه چرخدار 75,000,000
447 WM895 MRG102 قفسه چرخدار 82,000,000
448 WM895SH MRG103 قفسه چرخدار 79,000,000
449 WM1145 MRG104 قفسه چرخدار 99,000,000
450 MRS-E MSG101 ساده ترین حالت، چرخدار 9,500,000
451 MRS-B1D MSG204 دارای یک کشو کوچک و تکیه گاه، چرخدار 17,000,000
452 MRS-B2D MSG205 دارای دو کشو و تکیه گاه، چرخدار 18,500,000
453 MRS-1D2S MSG201 دارای دو پالت در طرفین و یک کشو، چرخدار 19,500,000
454 MRS-2D MSG202 دارای دو کشو، چرخدار 16,500,000
455 MRS-2S MSG203 دارای دو پالت در طرفین، چرخدار 14,000,000
456 ST999E ECO TBE103 استند 9,500,000
457 ST999 ECO TBE101 استند همراه با آویز 19,000,000
458 ST1200 ECO TBE102 استند همراه با آویز و چراغ 28,000,000
459 ST1200E ECO TBE104 استند 11,000,000
460 740T1 ECO WBE101 میز 36,000,000
461 740T2 ECO WBE401 میز 42,000,000
462 740T3 ECO WBE701 میز 59,000,000
463 740 W2 ECO WBE802 میز کار تابلو دار با یک عدد کارگاهی 99,000,000
464 740 W3 ECO WBE803 میز کار تابلو دار با دو عدد کارگاهی 155,000,000
465 740 W4 ECO WBE501 میز کار بدون تابلو  با یک عدد کارگاهی 99,000,000
466 740 W5 ECO WBE502 میز کار بدون تابلو  با دو عدد کارگاهی 129,000,000
467 D630 ECO WBE405 میز کار صنعتی 33,000,000
468 D630B ECO WBE404 میز کار صنعتی 62,000,000
469 D630 PDR ECO WBE402 میز کار صنعتی 38,000,000
470 ME915 ECO WBE406 میز کار صنعتی 38,000,000
471 ME915DR ECO WBE407 میز کار صنعتی 52,000,000
472 920PDR ECO WBE403 میز کار صنعتی 52,000,000
473 630PDR ECO WBE402 میز کار صنعتی 49,000,000
474 T120T1 ECO DBE401 میز الکترونیکی 51,000,000
475 T120T2 ECO DBE701 میز الکترونیکی 85,000,000
476 C351 ECO PWE101 کمد لباس 35,000,000
477 C352 ECO PWE201 کمد لباس 39,500,000
478 470 ECO CCE201 گاری 23,000,000
479 630 ECO CCE202 گاری 26,000,000
480 675 ECO DCE103 کارگاهی همراه با قفل مرکزی 69,500,000
481 676 ECO DCE104 کارگاهی همراه با قفل مرکزی 55,000,000
482 677 ECO DCE105 کارگاهی همراه با قفل مرکزی 69,000,000
483 555M ECO DCE101 کارگاهی بدون قفل مرکزی با پایه ثابت 42,000,000
484 654M ECO DCE102 کارگاهی بدون قفل مرکزی کمد دار و چرخدار 59,000,000
485 654F ECO DCE107 کارگاهی بدون قفل مرکزی با پایه ثابت 52,000,000
486 555F ECO DCE106 کارگاهی بدون قفل مرکزی با پایه ثابت 38,000,000
487 400 ECO TLE601 کمد ابزار دیواری 28,500,000
488 660 ECO TLE602 کمد ابزار دیواری 36,000,000
489 700V ECO ITE101 وان شستشو 47,000,000
490 352 ECO LBE102 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,200,000
491 353 ECO LBE104 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 3,850,000
492 412 ECO LBE201 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,450,000
493 412B ECO LBE204 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,750,000
494 413 ECO LBE202 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 4,100,000
495 413B ECO LBE205 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 4,300,000
496 452 ECO LBE301 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,650,000
497 453 ECO LBE302 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 4,950,000
498 492B ECO LBE401 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,950,000
499 493B ECO LBE402 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 5,650,000
500 502 ECO LBE501 جعبه ابزار فلزی دو طبقه 3,950,000
501 503 ECO LBE502 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 5,500,000
502 603 ECO LBE602 جعبه ابزار فلزی سه طبقه 5,900,000
توضیحات :
  • جهت تولید محصولات با رنگ های غیر رایج مجموعه (بر حسب تعداد و نوع رال رنگ) قیمت های محصول اضافه خواهد شد (رنگ روتین اصلی آبی رال ۵۰۱۵ ، مکمل طوسی رال ۷۰۰۱) ، خواهشمند است قبل از پیش فروش محصولات جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
  • قیمت های فوق مخصوص عرضه در تهران می باشد  و در دیگر شهرهای کشور به مبلغ ذکر شده هزینه حمل و نقل اضافه می گردد.