ماموریت ما

ماموریت ما
بیانیه ماموریت گروه صنعتی شاهرخ

گروه صنعتی شاهرخ با هدف تسهیل فرایند کار در محیط های صنعتی فعالیت می کند . ما در گروه صنعتی شاهرخ تلاش داریم؛ فرایند تجهیز محیط های صنعتی به مبلمان صنعتی و محافظت از ابزار آلات  را به یک باور تبدیل کنیم و با  در نظر گرفتن فاکتورهای نظیر زیبایی ،سرعت و سهولت در محیط کار افزایش بهره وری سازمانی را برای مشتریان خود به ارمغان آوریم.

ماموریت ما عبارت از: ایجاد شرایط ایمن و راحتی برای کارکنان ،ایجاد نظم  استراتژیک در محیط صنعتی ،احترام به روح و روان پرسنل در چارچوب روانشناسی سازمانی ودر نهایت فراهم آوردن فضای آرام و دلچسب در محیط کار.

تلاش داریم با تسهیل شرایط کلی کار در محیط کار ؛دغدغه های دوجانبه کارفرما و کارکنان در محیط های صنعتی را به حداقل برسانیم.