سفارش محصول
 • پریز سیار THG155 (9228)

 • جای زونکن A4 کد THG319 (9222)

 • جای زونکن A5 کد THG320 (9223)

 • گیره نگهدارنده THG248 (9265)

 • گیره نگهدارنده ابزار THG158 (9259)

 • گیره های نگهدارنده ابزار – 009216

  طبقه متحرک پلاستیکی- جهت نگهداری ابزارها، یراق‌ها و انواع پیچ و مهره

 • گیره های نگهدارنده ابزار – 501007022

  پالت پلاستیکی سایز ۱- جهت نگهداری ابزارها، یراق‌ها و انواع پیچ و مهره

 • گیره های نگهدارنده ابزار – 501007023

  پالت پلاستیکی سایز ۲- جهت نگهداری ابزارها، یراق‌ها و انواع پیچ و مهره

 • گیره های نگهدارنده ابزار – 501007042

  پالت پلاستیکی سایز ۴- جهت نگهداری ابزارها، یراق‌ها و انواع پیچ و مهره

 • گیره های نگهدارنده ابزار – THG101 (9001)

  آویز میله‌ای تکی – جهت نگهداری و نمایش ابزارها و اتصال به هرنوع محصول شاهرخ ابزار با بدنه مشبک

 • گیره های نگهدارنده ابزار – THG102 (9002)

  آویز میله‌ای تکی – جهت نگهداری و نمایش ابزارها و اتصال به هرنوع محصول شاهرخ ابزار با بدنه مشبک

 • گیره های نگهدارنده ابزار – THG103 (9003)

  آویز میله‌ای تکی – جهت نگهداری و نمایش ابزارها و اتصال به هرنوع محصول شاهرخ ابزار با بدنه مشبک

 • گیره های نگهدارنده ابزار – THG122 (9041)

  آویز سیم و کابل – جهت نگهداری و نمایش ابزارها و اتصال به هرنوع محصول شاهرخ ابزار که دارای بدنه مشبک باشد

 • گیره های نگهدارنده ابزار – THG123 (9047)

  آویز میله‌ای سایز کوچک چکش، تبر، اره دستی و …- جهت نگهداری و نمایش ابزارها و اتصال به هرنوع محصول شاهرخ ابزار که دارای بدنه مشبک باشد

 • گیره های نگهدارنده ابزار – THG124 (9048)

  آویز میله‌ای سایز متوسط چکش، تبر، اره دستی و …- جهت نگهداری و نمایش ابزارها و اتصال به هرنوع محصول شاهرخ ابزار که دارای بدنه مشبک باشد